Contre între Cristian Radu şi Daniel Georgescu. Şantierul Naval Daewoo, RĂZBOIUL DECLARAŢIILOR. „Jumătate e la Limanu” – ba da, ba nu

0
275

harta-mangalia-limanu-dmhi

Repre­zen­tanţii pri­mă­ri­i­lor Man­ga­lia şi Lima­nu se con­tra­zic în pri­vinţa ver­dic­tu­lui dat de instanţă pe tema gră­ni­ţu­i­rii din­tre cele două loca­li­tă­ţi! Edi­lul din Lima­nu spu­ne că a câş­ti­gat jumă­ta­te din Şan­ti­e­rul Naval Daewoo Hea­vy Indus­tries, în timp ce omlo­gul de la Man­ga­lia anu­nţă că nici pome­ne­a­lă de aşa ceva! Între timp, con­si­li­e­rii care îi fac opo­zi­ţie pri­ma­ru­lui din Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, au şi sărit la gâtul aces­tu­ia, cerând expli­ca­ţii şi demi­sii!

Pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, Daniel Geor­ges­cu, susţi­ne că, în ciu­da celor decla­ra­te de repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, situ­a­ţia liti­gi­u­lui pri­vind gră­ni­ţu­i­rea stă cu totul alt­fel! Ast­fel, decla­ră Geor­ges­cu, câş­ti­ga­rea pro­ce­su­lui pri­vind gră­ni­ţu­i­rea adu­ce pe teri­to­ri­ul comu­nei Lima­nu jumă­ta­te din supra­fa­ţa Şan­ti­e­ru­lui naval DMHI şi, impli­cit, taxe­le afe­ren­te aces­tei supra­feţe.

Degea­ba încear­că ei să mini­ma­li­ze­ze situ­a­ţia, am câş­ti­gat jumă­ta­te din şan­ti­er, nu doar doc uscat, aşa cum am văzut că decla­ră ei”, a pre­ci­zat, pen­tru „Repli­ca”, Geor­ges­cu. În plus, spu­ne edi­lul din Lima­nu, con­form noi­lor limi­te teri­to­ri­al-admi­nis­tra­ti­ve, intră pe raza loca­li­tă­ţii Lima­nu şi depo­zi­tul de com­bus­ti­bil.

Una pes­te alta, con­form soco­te­li­lor lui Geor­ges­cu, DMHI ar urma să achi­te, de acum îna­in­te, taxe de 2,5 mili­oa­ne de lei pe an comu­nei Lima­nu.

Amin­tim că acum două zile, la afla­rea ver­dic­tu­lui, repre­zen­tanţii Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia au dat asi­gu­rări că nu s‑a pier­dut din supra­fa­ţa pe care fun­cţio­nea­ză şan­ti­e­rul.

În schimb, con­si­li­e­rii care îi fac opo­zi­ţie pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei spun ace­la­şi lucru ca şi din pri­ma­rul Lima­nu, soli­ci­tând demi­sia celor res­pon­sa­bili pen­tru acest eşec în instanţă!

Cris­ti­an Radu a reve­nit, ieri, cu pre­ci­zări, susţinând, în con­ti­nu­a­re, că nu s‑a pire­dut şan­ti­e­rul! „Ini­ţi­al, comu­na Lima­nu a cerut în instanţă toa­tă supra­fa­ţa de teren pe care este ampla­sat Şan­ti­e­rul Naval, însă noi ne-am apă­rat, încer­când să dove­dim că întrea­ga incin­tă a DMHI apa­rţi­ne muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia”, a expli­cat Cris­ti­an Radu.

În baza apă­ră­ri­lor celor două Uni­tă­ţi Admi­nis­tra­tiv-Teri­to­ri­a­le (UAT), instanţe­le de jude­ca­tă au atri­bu­it, ire­vo­ca­bil, comu­nei Lima­nu, 23,5 ha pe care se află o hală şi un doc repa­ra­ţii nave, pre­cum şi 9,5 ha de teren apa­rţinând dome­ni­u­lui public al sta­tu­lui, mai ara­tă edi­lul.

Res­tul supra­feţei în liti­giu, pe care se află Şan­ti­e­rul Naval, dar şi docu­ri­le, a rămas, ca şi până acum, pe teri­to­ri­ul Man­ga­li­ei”, a mai spus Radu.

Ale­xan­dra ANTON, replicaonline.ro, joi, 20 octom­brie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply