Claudia și Paula Pavel – Mame-surori și suflete pereche (Pictorial-Interviu)

1
1715

claudia-si-paula-pavel

Cla­u­dia și Pau­la Pavel rede­fi­nesc rela­ția din­tre surori cu o iubi­re fără mar­gini. Când nu mai crezi în fami­lie, o întâl­ni­re cu cele două femei fru­moa­se, care sea­mă­nă extrem de bine între ele (și amân­do­uă cu mama lor) îți poa­te revi­go­ra toa­te spe­ran­țe­le.

Locu­iesc împre­u­nă, într‑o casă fru­moa­să la Cor­bean­ca, și îl cresc pe Noah cu devo­ta­men­tul a două mame cu nor­mă și suflet întreg. Cla­u­dia-Cre­am și sora ei, Pau­la, au tră­it expe­rien­ța ame­ri­ca­nă, au făcut școli și pro­iec­te artis­ti­ce pe tărâ­mul mira­cu­los de pes­te Ocean, Cla­u­dia a tră­it o mare dra­gos­te, de pe urma căre­ia a rămas cu cea mai fru­moa­să amin­ti­re din lume – un băie­țel cu părul ine­le-ine­le și zâm­bet șugu­băț – dar via­ța le‑a adus din nou aca­să, unde le e bine, pen­tru că sunt mereu împre­u­nă.

Foto­gra­fii de Paul Buci­u­ta; Ves­ti­men­ta­ție Deea Buz­du­gan; Make-up artist Inna Lupu; Hair-sty­le Mona­li­sa Cris­ta­che, salon Fason by Cris­ti­na Gra­ma.

Cla­u­dia: Sunt mamă și nu am altă opţiu­ne decât să merg îna­in­te

Ali­ce Năs­ta­se Buci­u­ta: Câți ani are și cum îl chea­mă pe băie­țe­lul tău, Cla­u­dia?

Cla­u­dia Pavel: Are doi ani și jumă­ta­te și îl chea­mă Noah Miha­il Pavel Lewis. I‑am pus și cel de-al doi­lea pre­nu­me, Miha­il, în pri­mul rând pen­tru că s‑a năs­cut de Sfin­ții Miha­il și Gavril, în noiem­brie, dar şi pen­tru că, ori­un­de intram când eram gra­vi­dă – într‑o came­ră sau într-un club, bar, res­ta­u­rant, înce­pea o pie­să de‑a lui Micha­el Jac­k­son de fie­ca­re dată, nu îmi venea să cred!

claudia-pavel-si-noah

Marea Dra­gos­te / revistatango.ro: V‑ați luat casă aici, la Cor­bean­ca și o ame­na­jați cu mare gri­jă… De ce ați făcut o ase­me­nea inves­ti­ție?

CLAUDIA PAVEL: Ne-am mutat aici din decem­brie și am luat deci­zia asta pen­tru că mi-am dorit foar­te mult ca Noah să aibă o gră­di­nă, să îşi culea­gă el mărul din copac la un moment dat, să aibă loc de joa­că. Într-un apar­ta­ment cât spa­ţiu poţi să ai? Mama ne aju­tă și ea, miti­ti­ca de ea l‑a lăsat pe tata la Man­ga­lia (râde) şi a venit, stă cu noi.

Marea Dra­gos­te / revistatango.ro: Şi mai aveţi şi pe alt­ci­ne­va, bonă?

CLAUDIA PAVEL: Deo­cam­da­tă, nu. Dar am înce­put să îl duc pe Noah la gră­di­ni­ță şi lucru­ri­le s‑au mai sim­pli­fi­cat pen­tru mine, cât de cât. Ori­cum, pen­tru mine a fost o peri­oa­dă nebu­nă, relan­sa­rea nu este uşoa­ră. O relan­sa­re, așa cum am eu aici, înseam­nă foar­te mul­tă mun­că, foar­te mul­te dru­muri, foar­te mul­te dis­cu­ţii şi abia acum se mate­ria­li­zea­ză prac­tic toa­tă mun­ca mea de când sunt în ţară. Ieri am fil­mat în sfârşit vide­o­cli­pul pie­sei „Sună-mă”, o pie­să în cola­bo­ra­re cu Famo­us Pro­duc­tion (Ran­di) şi Uni­ver­sal Music Româ­nia. Am și o dub­lă lan­sa­re. (…)

Marea Dra­gos­te / revistatango.ro: Cum au evo­lu­at lucru­ri­le pen­tru tine ca mamă? Ți‑a fost mai ușor, pe măsu­ră ce a tre­cut tim­pul?

CLAUDIA PAVEL: Fap­tul că o am pe mama e minu­nat pen­tru că nu m‑aş fi simţit con­for­ta­bil să îl las pe Noah cu o bonă. Una e să ştiu că îl las cu mama când eu am trea­bă, alta e să ştiu că îl las cu cine­va stră­in. Nu l‑am dus la gră­di până acum, pen­tru că am vrut să încea­pă să vor­beas­că, cât de cât, iar acum îl duc la o gră­di­ni­ţă în lim­ba engle­ză toc­mai ca să nu uite engle­za. Eu încerc să vor­besc ambe­le lim­bi cu el, dar, ori­cum, pes­te tot se vor­beş­te în româ­nă, deci a tre­bu­it să îl duc la o gră­di­ni­ţă în care se vor­beş­te lim­ba engle­ză. Lucru­ri­le sunt la fel. Via­ţa coti­nuă în mod firesc. Sunt mamă şi asta este cel mai impor­tant pen­tru mine. E pri­o­ri­ta­tea mea numă­rul unu.

Marea Dra­gos­te / revistatango.ro: Ulti­ma dată când am vor­bit, îmi spu­neai că stați doar câte­va luni în țară, că via­ța e în Ame­ri­ca și că veți ple­ca repe­de îna­poi.

CLAUDIA PAVEL: Între timp, s‑a schim­bat situ­a­ţia. Am decis să rămâ­nem aici pen­tru că aici e ţara mea, aici e casa mea, aici îmi doresc să cre­as­că Noah, cel puțin deo­cam­da­tă. El, ori­cum, e un copil inter­na­ţio­nal. Putem să zbu­răm ori­când, ca să îl vizi­te­ze pe tatăl lui, tatăl lui poa­te să îl vizi­te­ze pe el aici. Şi pen­tru mine şi pen­tru Jeremy, copi­lul este cel mai impor­tant. Inte­re­sul copi­lu­lui e pri­o­ri­ta­tea noas­tră şi cel mai bine, deo­cam­da­tă, este aici.

Marea Dra­gos­te / revistatango.ro: E şi ceva rău în asta, nu‑i așa? Înseam­nă că tu și Jeremy v‑aţi des­pă­rţit şi că nu mai aveţi pla­nuri de căsă­to­rie, așa cum îmi poves­teai în toam­na tre­cu­tă…

CLAUDIA PAVEL: Îţi dai sea­ma că, dacă am luat deci­zia să rămân aici, nu e o deci­zie întâm­plă­toa­re…

Marea Dra­gos­te / revistatango.ro: A fost greu, ai sufe­rit? Cum ai tre­cut pes­te rup­tu­ra asta?

CLAUDIA PAVEL: O mamă în gene­ral nu are de ales decât să vadă îna­in­te, să mear­gă îna­in­te. Pui­ul ei este cel mai impor­tant. N‑a fost ușor, dar sunt feri­ci­tă cu toa­te deci­zi­i­le pe care le-am luat vreo­da­tă. Eu cred foar­te mult în Dum­ne­zeu şi în des­tin, iar Noah este totul pen­tru mine. Acum sunt aca­să (zâm­beş­te). Sunt aca­să cu iubi­rea vieţii mele. Iar eu acum știu că o mamă nu are cum să gân­deas­că alt­fel decât pozi­tiv, nu are altă opţiu­ne decât să fie puter­ni­că. Toa­tă lumea mă întrea­bă „nu ţi‑e greu?”. Nu, pen­tru că sunt mamă: nu exis­tă altă opţiu­ne decât să mergi îna­in­te, să îţi cre­şti copi­lul cu toa­tă dra­gos­tea, să faci totul pen­tru el. O mamă sla­bă nu e ok pen­tru copil. Eu nici măcar nu mă con­si­der o feme­ie puter­ni­că, ci o feme­ie nor­ma­lă, o mamă, atât!

claudia-pavel

Marea Dra­gos­te / revistatango.ro: Con­tea­ză mult şi pen­tru tine şi pen­tru el fap­tul că revii pe sce­ne, că te ocupi de carie­ra ta?

CLAUDIA PAVEL: Da, chiar des­pre asta este vor­ba. Vreau ca Noah să aibă o mamă de care să fie mân­dru, de la care să înveţe eti­ca mun­cii, să ştie că are o mamă mun­ci­toa­re, lup­tă­toa­re şi care a făcut totul pen­tru el întot­dea­u­na.

Marea Dra­gos­te / revistatango.ro: Crezi în mun­că? Crezi că asta e calea cea bună?

CLAUDIA PAVEL: Da, pen­tru mine este sin­gu­ra cale. Inde­pen­denţa cred că ori­ce om tre­bu­ie să o aibă, indi­fe­rent de situ­a­ţie, pen­tru că în via­ţa asta nu te poţi baza decât pe Dum­ne­zeu şi pe tine însă­ţi, ca feme­ie, sau ca băr­bat, mai ales. Un băr­bat ar tre­bui să aibă gri­jă să îşi susţi­nă fami­lia. Inde­pe­denţa este foar­te impor­tan­tă pen­tru mine şi aşa am fost şi eu cres­cu­tă de mama mea.

Marea Dra­gos­te / revistatango.ro: Nu numai mama te aju­tă, văd că şi Pau­la e trup și suflet ală­tu­ri de tine…

CLAUDIA PAVEL: Da, Pau­la e inclu­să în pachet, Noah are două mame (râde).

 Marea Dra­gos­te / revistatango.ro: Aşa aţi fost de mici tu cu Pau­la, aşa foar­te bine v‑aţi înţe­les din­tot­dea­u­na?

CLAUDIA PAVEL: Da. Aşa ne‑a cres­cut mama. Dacă aveam o bom­bo­a­nă, o împă­rţeam în două. Sunt con­vin­să că sora mea e sufle­tul meu pere­che, iar Noah este… al tre­i­lea suflet pere­che, pen­tru amân­do­uă.

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral și să vizio­nați pic­to­ri­a­lul foto AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Bra­vo, Cla­u­dia! Sa fii puter­ni­ca! Esti aca­sa. In strai­na­ta­te sunt toti reci, aca­sa ai fami­lia. Numai asta con­tea­za, atunci cind o iei de la ince­put.

Leave a Reply