Cine ar putea candida din partea PSD pentru parlamentare la Constanta

0
222

liste-parlamentare

Cu două luni îna­in­te de scru­ti­nul gene­ral, în inte­ri­o­rul for­ma­țiu­ni­lor, spi­ri­te­le se agi­tă pe măsu­ră ce se inten­si­fi­că nego­ci­e­ri­le pen­tru for­ma­rea lis­te­lor pen­tru func­ți­i­le de depu­tat și sena­tor. La nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța, s‑au tot făcut spe­cu­la­ții cu pri­vi­re la com­po­nen­ța lis­te­lor de can­di­dați pe care for­ma­țiu­ni­le poli­ti­ce le pro­pun la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din acest an.

Dacă libe­ra­lii doresc să schim­be total gar­ni­tu­ra de depu­tați și sena­tori, în lis­ta soci­al demo­cra­ți­lor se regă­sesc atât per­soa­ne care se află la al doi­lea sau al tre­i­lea man­dat, cât și per­so­na­je care nu au mai par­ti­ci­pat la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din pos­tu­ra de can­di­dat.

Prin­tre nou­tă­ți­le PSD se numă­ră fos­tul pre­fect al Con­stan­ței Tit-Liviu Bră­i­lo­iu, Sevil Shhai­deh (fost minis­tru al Dezvol­tă­rii şi Admi­nis­tra­ţi­ei), Ale­xan­dru Cău­tiș (jur­na­list) și Ioan Albu (fost con­si­li­er jude­țean, fiul fos­tu­lui secre­tar de stat în Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii Ghe­or­ghe Albu).

Com­po­nen­ța lis­te­lor de can­di­dați la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din acest an se numă­ră prin­tre subiec­te­le fier­binți din aceas­tă peri­oa­dă. S‑au tot făcut spe­cu­la­ții cu pri­vi­re la nume­le pe care for­ma­țiu­ni­le poli­ti­ce din Con­stan­ța le pro­pun la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din acest an.

Pe de o par­te, libe­ra­lii își doresc să schim­be total gar­ni­tu­ra de depu­tați și sena­tori.

Pe de altă par­te, însă, soci­al demo­cra­ții și-au pro­pus ca înlo­cu­i­rea lini­i­lor în Legi­sla­tiv să se facă trep­tat. Ast­fel că în lis­ta de can­di­dați ai PSD la ale­ge­ri­le gene­ra­le se regă­sesc atât per­soa­ne care se află la al doi­lea sau al tre­i­lea man­dat, cât și o serie de per­so­na­je noi.

Potri­vit unor sur­se poli­ti­ce, în urmă cu câte­va zile, soci­al demo­cra­ții au făcut un prim draft al celor pe care vor să‑i tri­mi­tă în Legi­sla­tiv.

La Senat, pe pri­ma pozi­ție în lis­tă s‑ar afla actu­a­lul sena­tor Nico­lae Moga, urmat de fos­tul pre­fect al Con­stan­ței Tit-Liviu Bră­i­lo­iu. În ceea ce pri­veș­te Came­ra Depu­ta­ți­lor, pe pri­me­le șap­te pozi­ții s‑ar afla Mir­cea Titus Dobre, Cris­ti­na Dumi­tra­che (ambii depu­tați), Ale­xan­dru Cău­tiș (jur­na­list), Sevil Shhai­deh (fost minis­tru al Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Admi­nis­tra­ţi­ei Publi­ce), Geor­ge Vișan (con­si­li­er local muni­ci­pal din Con­stan­ța), Radu Babuș (depu­tat) și Ioan Albu (fost con­si­li­er jude­țean, fiul fos­tu­lui secre­tar de stat în Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii Ghe­or­ghe Albu).

CE CAUTĂ CĂUTIȘ ÎN LISTA PSD?

Din­tre nume­le pro­pu­se de PSD la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re sur­prin­de pre­zen­ța jur­na­lis­tu­lui Ale­xan­du Cău­tiș și a fos­tu­lui con­si­li­er jude­țean Ioan Albu, care a fost în tre­cut mem­bru al PNL. Inclu­de­rea lui Cău­tiș în lis­ta de can­di­dați a pro­vo­cat un ade­vă­rat scan­dal în inte­ri­o­rul par­ti­du­lui, în con­di­ți­i­le în care se știe fap­tul că, nu cu mult timp în urmă, aces­ta înfi­e­ra PSD cu ori­ce oca­zie.

Ne adu­cem amin­te cum, în cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru ale­ge­ri­le loca­le din pri­mă­va­ra aces­tui an, jur­na­lis­tul l‑a ata­cat dur pe can­di­da­tul PSD la Pri­mă­ria Con­stan­ța, actu­a­lul edil Dece­bal Făgă­dău. La patru luni de atunci, Cău­tiș a ajuns să fie coleg de par­tid toc­mai cu Făgă­dău, care se pre­gă­teș­te să‑l sus­ți­nă pe cel care l‑a ata­cat fără mena­ja­men­te.

Ce‑i drept, anun­țul can­di­da­tu­rii jur­na­lis­tu­lui a venit doar din par­tea lui Cău­tiș și nu a fost con­fir­mat de niciun ofi­ci­al al PSD Con­stan­ța. Sin­gu­rul care a comen­tat pe mar­gi­nea aces­tui subiect a fost pre­șe­din­te­le PSD, Liviu Drag­nea. El a decla­rat că soci­al demo­cra­ții nu îl au în lis­te pe Ale­xan­dru Cău­tiș. „Ar fi cel puțin ciu­dat, dacă nu exo­tic, ca el să fie pe lis­te”, a spus Liviu Drag­nea.

Însă, în ciu­da aces­tor afir­ma­ții, potri­vit sur­se­lor noas­tre, jur­na­lis­tul Ale­xan­dru Cău­tiș se va regă­si totuși în lis­ta PSD. Felix Stroe (pre­șe­din­te­le Orga­ni­za­ți­ei Jude­țe­ne Con­stan­ța a PSD) știe de ce!!!

UITE‑O PE PONOR, NU E PONOR!

Con­ti­nu­a­rea, în telegrafonline.ro, Mier­curi, 12 oct.2016.

Un arti­col sem­nat de Tatian Ior­ga.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele