AUDIENȚE ONLINE — Primăria Mangalia răspunde la întrebările primite de la cititorii ziarului online Mangalia News

0
383
mangalianews_ro_audiente-online

Sti­mați citi­tori,

Iată ce ne-au scris ieri repre­zen­tan­ții Biro­u­lui de pre­să al Pri­mă­ri­ei, ca o pri­mă serie de răs­pun­suri  la între­bă­ri­le, pro­pu­ne­ri­le și suges­ti­i­le dum­ne­a­voas­tră, publi­ca­te de noi la rubri­ca OPINII CIVICE:

Pe aceas­tă cale, venim în întâm­pi­na­rea soli­ci­ta­rii zia­ru­lui onli­ne MangaliaNews.ro, cu pri­vi­re la pro­pu­ne­ri­le și sesi­ză­ri­le cetă­țe­ni­lor ora­șu­lui Man­ga­lia, adre­sa­te admi­nis­tra­ți­ei loca­le prin inter­me­di­ul rubri­cii OPINII CIVICE.

Spe­răm ca răs­pun­su­ri­le acor­da­te să lămu­reas­că cât mai mul­te din­tre pro­ble­me­le ridi­ca­te de dum­ne­a­voas­tră.

Subiec­tul legat de Sta­dio­nul Muni­ci­pal Man­ga­lia

Sta­dio­nul Muni­ci­pal Man­ga­lia nu va fi desfi­in­țat. În acest moment, muni­ci­pa­li­ta­tea nu are nici un pro­iect de desfi­in­ța­re a aces­tui obiec­tiv spor­tiv. Așa cum s‑a mai pre­ci­zat și cu oca­zii ante­ri­oa­re, se cau­tă solu­ții de finan­ța­re la nivel guver­na­men­tal și euro­pean, pen­tru rea­bi­li­ta­rea tutu­ror baze­lor spor­ti­ve din oraș.

Pre­mi­e­rea per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce

În pre­zent, aju­to­rul fina­ci­ar acor­dat per­soa­ne­lor vâr­st­ni­ce se face la cere­re, con­form Hotă­rârii Con­si­li­u­lui Local nr. 179/16.10.2015. Pre­ve­de­ri­le aces­te­ia pot fi con­sul­ta­te pe site-ul Pri­mă­ri­ei, la Sec­țiu­nea „Con­si­li­ul Local – Hotă­râri”, res­pec­tiv adre­sa: http://www.mangalia.ro/wp-content/uploads/2015/11/179.pdf.

Vân­za­rea apar­ta­men­te­lor din blo­cu­ri­le ANL și sem­na­rea noi­lor con­trac­te de închi­ri­e­re

În acest moment, muni­ci­pa­li­ta­tea are în des­fă­șu­ra­re pro­ce­du­ra pre­mer­gă­toa­re pen­tru vân­za­rea locu­in­țe­lor ANL, aceas­ta aflân­du-se la ulti­mul pas, res­pec­tiv faza de apar­ta­men­ta­re. După ter­mi­na­rea aces­tei pro­ce­duri, urmea­ză să fie supus votu­lui Con­si­li­u­lui Local pro­iec­tul de hotă­râre prin care locu­in­țe­le ANL să poa­tă fi cum­pă­ra­te. În ceea ce pri­veș­te reî­no­irea și sem­na­rea con­trac­te­lor de închi­ri­e­re a locu­inţe­lor ANL, aces­tea se refac anu­al, con­form Legii 152/1998, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.

Hote­lu­ri­le lăsa­te în para­gi­nă în sta­țiuni

Hote­lu­ri­le lăsa­te în para­gi­nă în sta­țiuni sunt pro­pri­e­tăți pri­va­te. Din păca­te, auto­ri­tă­ți­le loca­le nu pot inter­ve­ni decât în sen­sul apli­că­rii unor amenzi, con­form legii.

Bio­ba­za Mangalia/Câinii fără stă­pân

Bio­ba­za Man­ga­lia se află în con­ser­va­re, momen­tan, deo­a­re­ce con­trac­tul de con­ce­siu­ne din­tre Uni­ta­tea Admi­nis­tra­tiv Teri­to­ri­a­lă Man­ga­lia și fir­ma care exe­cu­ta ser­vi­ci­ul de eca­ri­saj a expi­rat. Docu­men­te­le pen­tru un nou con­tract au fost îna­in­ta­te către Con­si­li­ul Local Man­ga­lia, urmând să fie supu­se dez­ba­te­rii și votu­lui aces­tu­ia.

În peri­oa­da urmă­toa­re vom reve­ni cu noi răs­pun­suri și com­ple­tări la soli­ci­tă­ri­le dum­ne­a­voas­tră.

Vă mul­țu­mim pen­tru suges­tii și pen­tru înțe­le­ge­re!”

Biro­ul de Pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, Joi, 13 octom­brie 2016.


Mangalia News. Publicat Vineri, 14 octombrie 2016.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply