Veniţi la teatru: a început „Mangalia Art“! (VIDEO)

0
194

Edi­tia de Sud: Timp de trei zile, în peri­oa­da 16–18 sep­tem­brie, Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia găz­du­ieş­te cea de a VII‑a edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui Naţio­nal de Tea­tru pen­tru Lice­eni „Man­ga­lia Art“.

Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat de Aso­ci­a­ţia Cul­tu­ra­lă Tea­trul „Tha­li­mar“, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei şi Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia. Con­cur­sul se va desfă­şu­ra atât la cate­go­ria „indi­vi­du­al – mono­log“, fete şi băieţi, cât şi la cate­go­ria „tru­pe“.

În cele trei zile de spec­ta­col vor evo­lua pe sce­nă şap­te tru­pe din: Con­stanţa, Balş, Pan­ciu, Piteşti, Giur­giu, Bucu­reşti, dar şi din Repu­bli­ca Mol­do­va.

Juri­ul eve­ni­men­tu­lui tea­tral este alcă­tu­it din actri­ţa Adri­a­na Tran­da­fir, acto­rul Ioan Bati­naş şi direc­to­rul Com­ple­xu­lui Cul­tu­ral „Cal­la­tis“, dr. Tatia­na Odo­bes­cu.

Pro­gra­mul de con­curs este com­ple­tat şi cu ate­li­e­re susţi­nu­te de actri­ţa Ame­lia Stu­pa­ru, iar orga­ni­za­to­rii îi invi­tă pe toţi iubi­to­rii tea­tru­lui să vină la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia pen­tru a fi ală­tu­ri de tine­rii arti­şti.

La star­tul aces­tei edi­ţii am avut înscri­se două­spre­ze­ce tru­pe, din care am selec­tat şap­te spec­ta­co­le. Îi invi­tăm, pe aceas­tă cale, pe toţi locu­i­to­rii Man­ga­li­ei să vină la spec­ta­col, să par­ti­ci­pe, ală­tu­ri de aceşti copii minu­na­ţi, la un act de cul­tu­ră ade­vă­rat“, ne‑a decla­rat Aura Mir­cea, orga­ni­za­to­rul fes­ti­va­lu­lui.

Preşe­din­te­le juri­u­lui, actri­ţa Adri­a­na Tran­da­fir, care şi‑a anu­nţat, cu acest pri­lej, şi pen­sio­na­rea, i‑a feli­ci­tat pe vii­to­rii actori pen­tru sufle­tul pe care îl pun în ceea ce fac, mulţu­mind, tot­o­da­tă, publi­cu­lui, pen­tru pre­zenţa la spec­ta­co­le: „Voi, spec­ta­to­rii, sun­teţi cei care ne faceţi să mer­gem îna­in­te“, a spus Adri­a­na Tran­da­fir.

Fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re va avea loc dumi­ni­că sea­ra, când vor fi anu­nţa­ţi câş­ti­gă­to­rii celor două cate­go­rii din con­curs.

editiadesud.ro, 17.09.2016.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele