Vă recomandăm cartea ‘Tipul din filme nu există’, de Bogdan Stoica

0
528

bstoica_tipul_din_filme

Tipul din fil­me nu exis­tă: o car­te pli­nă de auto­iro­nie și umor din care vei afla, între alte­le, cum păs­trezi lân­gă tine un tip năs­cut îna­in­te de 1989, de ce tre­bu­ie să fugi de tipul care urăș­te pisi­ci­le, ce să nu‑i spui nici­o­da­tă unui băr­bat în pat sau cum să‑l spe­rii de moar­te, de ce‑s oche­la­ris­te­le mai miș­to decât neo­che­la­ris­te­le, cum face masaj un băr­bat în func­ție de zodie, de ce e vina lui când ea se îngra­șă, de ce se supă­ră o feme­ie când nu mănânci ce ți‑a gătit. O car­te pen­tru feme­i­le inte­li­gen­te și băr­ba­ții cu sim­țul umo­ru­lui, pe care poți s‑o citești și într-un wee­kend, și într-un an.

   „În via­ţa rea­lă, un tip e plin de defec­te. Marea şme­che­rie e să renu­nţi la cău­ta­rea tipu­lui din fil­me şi să-l găseşti pe tipul ale cărui defec­te le poţi supor­ta pe ter­men lung.

   De unde ştii? ai putea între­ba. Păi, din expe­rienţa per­so­na­lă, deşi nu mă pri­cep nici la rela­ţii, nici la femei. Consideră-mă un fel de zoo­log spe­cia­li­zat în băr­ba­ţi inca­pa­bili să se impli­ce sen­ti­men­tal. Iar car­tea asta nu este doar des­pre mine şi des­pre cum fun­cţio­nez eu, chiar dacă aşa pare. În fun­cţie de can­ti­ta­tea de bună­ta­te din sufle­tul tău, citeş­te car­tea asta fie ca pe un manu­al de dre­saj al omni­vo­ru­lui medi­o­cru cu care te-ai cuplat, fie ca pe o scu­ză de 224 de pagini scri­să în nume­le tutu­ror băr­ba­ţi­lor pe care i-ai cunos­cut sau o să-i cunoşti.

   Pen­tru că aşa sun­tem toţi.“ (Bogdan Sto­ica, Tipul din fil­me nu exis­tă)


Man­ga­lia News, 27.09.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply