Ultima zi de F.I.T.I.C.! Teatru în stradă cu Horaţiu Mălăele!

0
252

adriana-trandafir-fitic

Dra­gos­te de tea­tru, pasiu­nea pen­tru artă, pen­tru oameni, sen­ti­men­te­le şi emoţi­i­le lor şi înţe­le­ge­rea aces­to­ra la un nivel nu întot­dea­u­na acce­si­bil celor din jur – asta s‑a întâm­plat vineri, 9 sep­tem­brie, la Ate­li­e­rul de noap­te, con­dus de actri­ţa Adri­a­na Tran­da­fir şi prof. univ. dr. Danie­la Hanţiu.

Con­stă­nţe­nii care le-au fost ală­tu­ri celor două pro­fe­si­o­nis­te la ceas târ­ziu de noap­te (de la mie­zul nopţii şi până la ora 2.30!) au avut acces la o mică par­te din meca­nis­me­le cu aju­to­rul căro­ra un actor întru­chi­pea­ză un per­so­naj.

Gaz­de­le au con­dus jocuri de atenţie, de rol, de sin­te­ti­za­re a infor­ma­ţi­ei, de con­e­xiuni şi mul­te alte­le, împle­ti­te cu lecţii de via­ţă şi expli­ca­ţii des­pre meca­ni­ca rela­ţi­i­lor sce­ni­ce, oglin­dă teo­re­ti­za­tă a celor din coti­dia­nul nos­tru, al tutu­ror.

Sin­ce­ri­ta­tea comu­ni­că­rii este cea mai impor­tan­tă par­te a actu­lui artis­tic. Învă­ţa­ţi să faceţi asta fără niciun com­pro­mis şi via­ţa va fi mai fru­moa­să, va fi pri­vi­tă printr‑o oglin­dă vie, ace­ea a sin­ce­ri­tă­ţii de sine, care se reflec­tă şi asu­pra celor­la­lţi. Nu spun că e uşor, căci nu e, dar asta tre­bu­ie să încer­ca­ţi să faceţi. Cre­deţi-mă! E un sfat pe care l‑am pus în prac­ti­că în întrea­ga mea carie­ră şi a fun­cţio­nat“, le‑a spus Adri­a­na Tran­da­fir celor pes­te 100 de per­soa­ne adu­na­te în sală şi celor 20 de pe sce­nă.

Exer­ci­ţi­i­le au fost rea­li­za­te cu aju­to­rul spec­ta­to­ri­lor, ener­gia, auten­ti­ci­ta­tea şi amu­za­men­tul fiind coor­do­na­te­le serii.

Tre­bu­ie să apla­u­dăm ener­gia extra­or­di­na­ră a Adri­a­nei Tran­da­fir, care a intrat în acest exer­ci­ţiu după un spec­ta­col extrem de emoţio­nant, „Pasă­rea măi­as­tră – Maria Tăna­se“, o per­for­manţă cu o încăr­că­tu­ră foar­te grea de emoţie pură. La final, pres­ta­ţia sa a fost apla­u­da­tă minu­te în şir, în lacri­mi.

Spec­ta­co­lul a făcut isto­rie încă de la pre­mie­ra sa, în 1988, la Tea­trul Ode­on. Pes­te ani, Maria Tăna­se, Adri­a­na Tran­da­fir şi spec­ta­co­lul „Pasă­rea măi­as­tră – Maria Tăna­se“ şi-au păs­trat tine­reţea, pros­peţi­mea şi uni­ci­ta­tea în tablo­ul cul­tu­ral româ­nesc.

Sâm­bă­tă, 10 sep­tem­brie, este ulti­ma zi a Blue Thea­tre – Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent de la Con­stanţa (F.I.T.I.C.), edi­ţia I!

Vă invi­tăm, de la ora 17.00, la „Pri­thvi“, o pro­du­cţie a Com­pa­niei Atom Thea­tre din Bul­ga­ria şi, de la ora 18.00, la „Dra­gos­te şi Căpşuni“, o pro­du­cţie a Godot Café-Tea­tru, cu o regie sem­na­tă de Mari­us Gîlea. Joa­că Ana Oda­giu şi Alex Zob.

De la ora 20.00 are loc Gala F.I.T.I.C., în care se vor decer­na Pre­mi­ul pen­tru „Cea mai bună actri­ţă“, Pre­mi­ul pen­tru „Cel mai bun actor“, Pre­mi­ul pen­tru „Cel mai bun spec­ta­col“ şi Pre­mi­ul Spe­cial al Juri­u­lui. Aceas­ta va fi urma­tă de extra­or­di­na­rul Hora­ţiu Mălăe­le şi al său „Sunt un orb“.

sunt-un-orb-horatiu-malaele

Gra­ţie Pri­mă­ri­ei Con­stanţa, toţi con­stă­nţe­nii dori­tori să‑l vadă pe cele­brul actor într‑o ipos­ta­ză nemaiîn­tâl­ni­tă pot să o facă, deo­a­re­ce spec­ta­co­lul nu va mai avea loc în sala Tea­tru­lui de Stat, ci în faţa insti­tu­ţi­ei.

Bule­var­dul Fer­di­nand va fi inter­zis acce­su­lui cu auto­ve­hi­cu­le înce­pând cu ora 19.00, pen­tru a face loc tea­tru­lui şi revo­lu­ţi­ei cul­tu­ra­le pe care Blue Thea­tre – Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal de Tea­tru Inde­pen­dent a început‑o la Con­stanţa.

Eve­ni­men­tul este susţi­nut de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa. Acce­sul în sală este per­mis în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele