STRĂZILE ȘI TROTUARELE MANGALIEI. Imagini din cartierul DOBROGEA 2

1
1529

dobrogea-ii-foto-060

Pro­gra­mul de dezvol­ta­re a ora­su­lui Man­ga­lia cuprin­dea, in anii tre­cuti, pe lan­ga alte­le si ame­na­ja­rea a doua car­ti­e­re noi: DOBROGEA 1 si DOBROGEA 2.

   Ast­fel, in zona de sud-vest a ora­su­lui, au fost atri­bu­i­te gra­tu­it pes­te 80 de loturi tine­ri­lor casa­to­ri­ti si neca­sa­to­ri­ti, pen­tru a‑si con­strui locu­in­te indi­vi­du­a­le!

   In peri­oa­da 2005–2006 s‑au ridi­cat si pri­me­le trei blo­curi ANL pe stra­da OITUZ.

   La vest de aces­tea, de‑a lun­gul tim­pu­lui, s‑au con­stru­it alte blo­curi, mul­te case si vile, for­man­du-se ast­fel cele doua car­ti­e­re noi!

dobrogea-ii-foto-035

   Car­ti­e­rul DOBROGEA II se află in veci­na­ta­tea ves­ti­ca a actu­a­lu­lui Parc Ever­gre­en, fiind flan­cat la nord de stra­da Oituz, la sud de loturi ale car­ti­e­ru­lui DOBROGEA I, Bise­ri­ca Mili­ta­ra “Sfan­ta Maria” si Muze­ul Mari­nei Mili­ta­re Roma­ne, la vest de loturi ale car­ti­e­ru­lui DOBROGEA I si la est de stra­da Ion Budai Delea­nu.

   In ima­gi­ni­le de mai jos se pot vedea veci­na­ta­ti­le car­ti­e­ru­lui DOBROGEA II.

dobrogea-ii-004 dobrogea-ii-013 dobrogea-ii-023

   Din paca­te, desi lucra­ri­le de asfal­ta­re a stra­zi­lor si de ame­na­ja­re a tro­tu­a­re­lor au ince­put de ani buni, nu s‑au ter­mi­nat nici pana in pre­zent!

   Stra­da Con­stan­tin Bran­cu­si, de exem­plu, a fost asfal­ta­ta doar pe cca 5% din lun­gi­mea ei, si numai in drep­tul noi­lor blo­curi con­stru­i­te si in apro­pi­e­re de Bise­ri­ca Mili­ta­ra “Sfan­ta Maria” si de Muze­ul Mari­nei Mili­ta­re!

   Tot neas­fal­ta­te au ramas si stra­zi­le: Geor­ge Baco­via, Dimi­trie Can­te­mir, Dui­liu Zam­fi­res­cu si alte­le!

   Anul aces­ta nu s‑a exe­cu­tat nici o lucra­re de asfal­ta­re in aceas­ta zona a ora­su­lui.

dobrogea-ii-024 dobrogea-ii-027 dobrogea-ii-028 dobrogea-ii-029

   Locu­i­to­rii car­ti­e­ru­lui inca mai spe­ra ca lucra­ri­le de asfal­ta­re si de ame­na­ja­re a tro­tu­a­re­lor sa fie relu­a­te!

dobrogea-ii-foto-023

dobrogea-ii-033-copie

   De ce s‑au efec­tu­at lucrari doar in drep­tul noi­lor blo­curi?

   De ce au fost aban­do­na­te lucra­ri­le?

   Iata intre­bari la care se asteap­ta un ras­pun­suri din par­tea ADPP, sub­or­do­na­ta Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia!

Sur­se de infor­ma­re: “Car­ti­e­re noi la Man­ga­lia”, Anca Nicu­les­cu, Roma­nia Libe­ra, 17.oct.2005; site-ul  « PROIECT Nr.5/ 2014, “Memo­riu Pre­zen­ta­re Mediu Dobro­gea II” », ing. Tudo­ri­ta Bucur, SC HIDROPROIECT SRL.

   Marin Tăna­se, cores­pon­dent Man­ga­lia News, 15.09.2016.


N.r. Alte arti­co­le pe aceas­tă temă:

OPINII – Dobro­gea 1, un car­ti­er din Man­ga­lia lăsat în para­gi­nă?

Man­ga­lia, car­ti­e­rul Dobro­gea 1, luna mai, anul 2017 [FOTO]


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply