Schimbarea clasei politice. Propunerea lui Dragomir are susţinători în rândul primarilor şi consilierilor judeţeni

0
147

Dacă acesta este sacrificiul pe care trebuie să îl facem ca să ajungem la guvernare…”

dragomir_pnl

Libe­ra­lii con­stă­nţeni s‑au împă­rţit în două tabe­re, pro şi con­tra pro­pu­ne­rii pe care preşe­din­te­le orga­ni­za­ţi­ei judeţe­ne, Geor­ge Dra­go­mir, a lansat‑o în urmă cu câte­va săp­tămâni, şi anu­me ca nici un actu­al par­la­men­tar să nu mai can­di­de­ze. Lis­ta PNL Con­stanţa pen­tru par­la­men­ta­re ar urma, dacă se mer­ge „pe mâna lui Dra­go­mir” să fie alcă­tu­i­tă din oameni noi.

Dra­go­mir le‑a expli­cat cole­gi­lor că son­da­jul coman­dat de par­tid a trans­mis foar­te clar ce doresc cetă­ţe­nii: înno­irea cla­sei poli­ti­ce, fiind tra­sat şi pro­fi­lul de poli­ti­cian dorit pen­tru urmă­to­rul man­dat în Par­la­men­tul Româ­ni­ei. Tot­o­da­tă, Dra­go­mir a anu­nţat că el nu va mai can­di­da.

La şedinţa de sâm­bă­tă, cei care res­ping ide­ea s‑au mani­fes­tat con­ton­dent la adre­sa lui Dra­go­mir. Reproşu­ri­le au fost cuvânt de ordi­ne din par­tea actu­a­li­lor par­la­men­tari. De menţio­nat că sena­to­rul Puiu Haşotti, de 20 de ani par­la­men­tar, nu a fost pre­zent. A fost în schimb pre­zent depu­ta­tul Vic­tor Manea, care a cerut să i se expli­ce de ce, dacă par­ti­dul nu este mulţu­mit de acti­vi­ta­tea sa, nu i s‑a spus.

La rân­dul său, depu­ta­tul Mihai Tara­ra­che a pro­tes­tat, însă a „sfârşit” prin a fi ţin­ta glu­me­lor cole­gi­lor săi. În fine, depu­ta­tul Mihai Lupu a anu­nţat că îşi dă demi­sia din fun­cţi­i­le de la par­tid şi că nu va mai can­di­da, dar i‑a cerut lui Geor­ge Dra­go­mir să îşi dea demi­sia! În repli­că, Dra­go­mir a trans­mis un comu­ni­cat de pre­să prin care i‑a cerut lui Lupu să revi­nă asu­pra deci­zi­ei de a demi­sio­na din fun­cţi­i­le de la par­tid şi de a „pune umă­rul la cam­pa­nia elec­to­ra­lă”, adă­u­gând tot­o­da­tă că nu demi­sio­nea­ză de la con­du­ce­rea PNL Con­stanţa.

După toa­tă aceas­tă agi­ta­ţie, inte­re­sant este că o bună par­te din con­du­ce­rea PNL Con­stanţa vede cu ochi buni pro­pu­ne­rea lui Dra­go­mir, susţinând că este sem­na­lul înno­irii cla­sei poli­ti­ce, un demers aştep­tat şi dorit de cetă­ţeni.

Este OK din punc­tul nos­tru de vede­re, al pri­ma­ri­lor. Aceas­tă idee a por­nit de la majo­ri­ta­tea pri­ma­ri­lor, pen­tru că am zis să avem şi oameni noi, nu că nu ar fi buni actu­a­lii par­la­men­tari. Vrem să venim cu ceva nou în spe­ranţa că va fi mai bine. Acum nu e musai să vină numai oameni tineri ca vâr­stă, însă ar fi bine să vină oameni tineri în poli­ti­că deo­a­re­ce, actu­a­lul par­la­ment nu mai face nimic să se ridi­ce, nu mai îndreap­tă nici o lege.

Sunt atât de mul­te legi de îndrep­tat, legii care sunt ambi­gue şi se bat cap în cap, dar nimeni nu are cura­jul să le îndrep­te. Este impor­tant să vină oameni care să nu aibă dosa­re şi să aibă cura­jul să vote­ze niş­te legi. Actu­a­la cla­să poli­ti­că nu are cura­jul să facă nimic. De ace­ea am zis să dăm un sem­nal, poa­te se pre­ia şi la Bucu­reşti, să îi înlo­cu­im pe actu­a­lii par­la­men­tari. Măcar un 50–60% dacă s‑ar schim­ba, poa­te se face ceva corect”, a decla­rat Vasi­le Deli­co­ti, pri­ma­rul loca­li­tă­ţii Poar­ta Albă.

Eu zic că este o pro­pu­ne­re bună. Îi susţin ide­ea (lui Dra­go­mir – n.r.), însă pro­ble­ma este des­tul de deli­ca­tă, pen­tru că unii din­tre depu­ta­ţii noş­tri sunt oameni foar­te valo­roşi. Dar, dacă s‑a venit cu ide­ea să se facă un schimb de gene­ra­ţii, să se vină cu oameni noi şi cu tineri, la un moment dat, în ori­ce dome­niu tre­bu­ie să lăsăm loc şi alto­ra.

Mie mi se pare o idee des­tul de bună. Per­so­nal am o păre­re foar­te bună des­pre unii par­la­men­tari, cum ar fi sena­to­rul Puiu Haşotti. El este un par­la­men­tar ade­vă­rat faţă de alţii, dar dacă avem cura­jul de a pro­mo­va oameni tineri, de ce să nu încer­căm?”, a decla­rat Ghe­or­ghe Mol­do­van, pri­ma­rul loca­li­tă­ţii Albeşti.

Con­ti­nu­a­rea, în replicaonline.ro, Luni, 26.09.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele