S‑a anulat donarea de sânge de sâmbătă. ALERTĂ! Virus West Nile, la Mangalia!

0
282

tantar

A fost sem­na­lat pri­mul caz de infe­cţie cu virus West Nile (trans­mi­să prin înțe­pă­tu­ra de țân­țar) la Con­stanţa, până în pre­zent Dire­cţia de Sănă­ta­te Publi­că Judeţea­nă (DSPJ) nea­nu­nţând nicio îmbolnăvire.

Nu de mult, direc­to­rul DSPJ, ec. Cris­ti­na Schi­por, a decla­rat, pen­tru „Tele­graf”, că nu a fost rapor­tat niciun caz, dar că Dire­cţia a publi­cat toa­te măsu­ri­le de pre­ve­ni­re ce tre­bu­ie lua­te, aşa cum s‑a pro­ce­dat în fie­ca­re sezon cald.

Anu­nţa­ta cam­pa­nie de colec­tă mobi­lă de sân­ge orga­ni­za­tă de către Cen­trul Regio­nal de Trans­fu­zii San­gu­i­ne (CRTS) Con­stan­ța, din data de 17 sep­tem­brie, la Man­ga­lia, a fost anu­la­tă, direc­to­rul Cen­tru­lui, dr. Ali­na Dobro­tă menţionând că în muni­ci­piu a fost con­fir­mat un caz de infe­cţie cu virus West Nile.

Aceas­tă măsu­ră este lua­tă pen­tru asi­gu­ra­rea secu­ri­tă­ții trans­fu­zio­na­le, în con­di­ți­i­le în care în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia a fost con­fir­mat un caz de infec­ție cu viru­sul West-Nile, infec­ție ce poa­te fi trans­mi­să și prin sânge. 

În aces­te con­di­ții, per­soa­ne­le cu domi­ci­li­ul în Man­ga­lia și loca­li­tă­ți­le înve­ci­na­te (Lima­nu, Hagieni, Vama Veche, 2 Mai, Albești, Arsa, Vâr­top, Coroa­na, Cotu Văii, 23 August), pre­cum și cele cu domi­ci­li­ul în alte zone din județ dar care lucrea­ză aici, nu vor putea fi admi­se la dona­re până la data de 31 octom­brie 2016 (sau o dată ulte­ri­oa­ră, în func­ție de evo­lu­ția situ­a­ți­ei epi­de­mi­o­lo­gi­ce)”, a expli­cat, într-un comu­ni­cat, direc­to­rul CRTS, dr. Ali­na Dobrotă.

Tot ea a menţio­nat că per­soa­ne­le care nu locuiesc/nu lucrea­ză în zona sus-men­țio­na­tă, dar care tranzi­tea­ză aceas­tă zonă (minim o noap­te petre­cu­tă în zonă, par­ti­ci­pa­re la acti­vi­tăți în aer liber, pes­cu­it etc.) nu vor putea dona sân­ge timp de 28 zile de la întoar­ce­rea din aceas­tă zonă restricționată.

Menţio­năm că apro­xi­ma­tiv 40 de cazuri de infec­ție cu viru­sul West Nile, din­tre care 4 s‑au sol­dat cu dece­se, au fost înre­gis­tra­te în țara noas­tră din mai și până la fine­le lui august, potri­vit ulti­mei rapor­tări a Cen­tru­lui Națio­nal de Supra­ve­ghe­re și Con­trol al Boli­lor Trans­mi­si­bi­le — Insti­tu­tul Națio­nal de Sănă­ta­te Publică.

Cazu­ri­le de infec­ție cu West Nile anu­nţa­te de Cen­trul de Supra­ve­ghe­re pro­vin din jude­țe­le Mureș, Iași, Neamț, Galați, Dolj, Pra­ho­va, Dâm­bo­vi­ța, Giur­giu, Bucu­rești, Ilfov, Ialo­mi­ța, Brăi­la, Tulcea.

DESPRE VIRUSUL WEST NILE

Viru­sul West Nile este răs­pân­dit prin înţe­pă­tu­ri­le ţânţa­ri­lor infec­ta­ţi care sunt pur­tă­tori şi care se infec­tea­ză la rân­dul lor când se hră­nesc din păsări infec­ta­te. Ţânţa­rii infec­ta­ţi pot trans­mi­te apoi acest virus la oameni sau ani­ma­le prin înţe­pă­tu­ră sau muş­că­tu­ră. Infe­cţia cu virus West Nile afec­tea­ză sis­te­mul ner­vos cen­tral, iar mani­fes­tă­ri­le sunt dife­ri­te, infor­mea­ză mas­te­rul euro­pean în Pro­mo­va­rea Sănă­tă­ții și Edu­ca­ție pen­tru Sănă­ta­te, tot­o­da­tă pur­tă­tor de cuvânt al Direc­ți­ei de Sănă­ta­te Publi­că Jude­țea­nă (DSPJ) Con­stan­ța, dr. Loti Popescu.

La majo­ri­ta­tea oame­ni­lor nu exis­tă simp­to­me. Româ­nia are o lun­gă expe­rien­ță în pri­vin­ța aces­tei infec­ții: în 1996, țara noas­tră s‑a con­frun­tat cu cea mai mare epi­de­mie de neu­ro­in­fec­ție West Nile din Euro­pa, când s‑au înre­gis­trat 352 de cazuri de neu­ro­in­fec­ție West Nile (44% au fost menin­go­en­c­e­fa­li­te, 40% menin­gi­te și 16% encefalite).

Urma­re a imple­men­tă­rii sis­te­mu­lui de supra­ve­ghe­re a aces­tei infec­ții la om, care a func­țio­nat neîn­tre­rupt din 1997, s‑au înre­gis­trat anu­al cazuri de neu­ro­in­fec­ție cu virus West Nile la om.

Și cum sezo­nul lor nu s‑a ter­mi­nat, medi­cii ne rea­min­tesc cum să ne păzim de înțe­pă­tu­ri­le de țân­țari: fie prin folo­si­rea cre­me­lor sau loțiu­ni­lor spe­ci­a­le, fie prin pur­ta­rea de hai­ne care să aco­pe­re pielea.

”Pro­te­ja­ţi feres­tre­le şi uşi­le cu pla­se; cură­ţa­ţi locu­ri­le unde cresc şi se înmulţesc ţânţa­rii prin golirea/schimbarea frec­ven­tă a apei care stă în vase cu flori, butoa­ie, alte reci­pien­te din jurul locu­inţe­lor; schim­ba­ţi apa din reci­pien­te­le din care se ada­pă ani­ma­le­le şi înlo­cu­i­ţi săp­tămâ­nal apa din vase­le unde se scal­dă ani­ma­le­le; beţi numai apă pota­bi­lă din fân­tâni auto­ri­za­te sani­tar (în rural) sau apă a cărei sur­să de pro­ve­nienţă o cunoa­ş­teţi, apă pla­tă, mine­ra­lă, cea­iuri; rela­xa­ţi-vă doar în bazi­ne­le de înot din ştran­du­ri­le auto­ri­za­te sani­tar; evi­ta­ţi bălţi­le, cana­le­le!”, potri­vit doc­to­ru­lui Loti Popes­cu, cita­tă într-un comu­ni­cat al DSPJ Constanța.

Autor: Ali­na GHENCEA, Telegrafonline.ro, Mier­curi, 14 sept.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply