PROPUNERI, SESIZĂRI CETĂȚENEȘTI din perioada 9–11 septembrie 2016

0
210

opinii

Mul­tu­mim citi­to­ri­lor care ne scriu zil­nic pe teme cetă­țe­nești, dova­da fap­tu­lui că le pasă de ora­șul în care tră­iesc! Iată care sunt sesi­ză­ri­le și pro­pu­ne­ri­le pri­mi­te în ulti­mi­le zile:

- Pro­ble­ma gunoa­ie­lor arun­ca­te pe ori­un­de in oras si in zone­le limi­tro­fe.

- De ce nu se fina­li­zea­za lucra­ri­le la blo­cul ANL de pe M I Dobro­gea­nu, lan­ga baraci ? Con­struc­tia se degra­dea­za pe zi ce tre­ce si sunt des­tui ama­rati care nu au unde locui.

- Eca­ri­sa­jul Man­ga­lia.

- Baza­rul Pri­chin­del din Nept­un este o rusi­ne! Dl pri­mar Radu Cris­ti­an, venim cu ruga­min­tea: Cum ați facut par­cul Evre­gen asa fru­mos, faceti si baza­rul. Vă mul­tu­mim. Ghe­or­ghe.

- Cal­la­tis, Isto­rie la malul marii.

- Ina­in­te de ale­geri, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an anun­ta popu­la­tia ca dis­pu­ne de fon­duri euro­pe­ne pen­tru rea­bi­li­ta­rea ter­mi­ca a blo­cu­ri­lor si repa­ra­rea pla­fo­a­ne­lor, aco­pe­ri­su­ri­lor. Observ ca nu s‑a ince­put nimic, cu toa­te ca anun­ta asta in afi­se­le dina­in­te de 5 iunie…

Izo­la­rea blo­cu­ri­lor de locu­in­te.

Poa­te reu­si­ti dv sa aflati ce se intam­pla cu toa­te ramu­ri­le spor­ti­ve din Man­ga­lia si care a fost buge­tul pe anul tre­cut si pe anul in curs, fiind­ca s‑au desfi­in­tat toa­te si nu s‑a pre­zen­tat nici o dare de sea­ma la fine­le anu­lui 2015, cum ar fi tre­bu­it.

**********************************************************

 În mod nor­mal, ar tre­bui ca cine­va din Pri­mă­rie și din Con­si­li­ul local să dea răs­pun­suri la pro­ble­me­le sem­na­la­te de cetă­țe­nii care i‑au inves­tit în func­ții prin votul lor! În mod nor­mal…

   Până acum, nu și-au făcut timp să răs­pun­dă con­cret la pro­ble­me­le sem­na­la­te în aceas­tă rubri­că.

   De la dum­ne­a­voas­tră, sti­mați citi­tori, pri­mim în con­ti­nu­a­re cores­pon­den­țe pe teme­le pre­fe­ra­te, poze și fil­me, pe adre­sa de e‑mail: [email protected]

Alte arti­co­le pe aceas­tă temă, la rubri­ca OPINII CIVICE.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 11 sep­tem­brie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply