PROPUNERI, SESIZĂRI CETĂȚENEȘTI din perioada 6–9 septembrie 2016

0
230

Mul­tu­mim citi­to­ri­lor care ne scriu zil­nic pe teme cetă­țe­nești, dova­da fap­tu­lui că le pasă de ora­șul în care tră­iesc! Iată care sunt sesi­ză­ri­le și pro­pu­ne­ri­le de subiec­te pri­mi­te în ulti­mi­le zile:

opinii

1) Sală de sport pen­tru Cole­gi­ul Eco­no­mic, care are pes­te 1000 elevi!

2) Ada­pos­turi pen­tru oame­nii stra­zii.

3) Con­curs de pro­iec­te ale can­di­da­ti­lor la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re.

4) As vrea ca aces­ti ale­si sa mai iasa “din cul­cus” pe stra­zi­le Man­ga­li­ei: de exem­plu, pe str. Negru Voda, sa vada ca nu putem tre­ce pe tro­tu­a­re din cau­za taxi­me­tris­ti­lor si celor cu apro­za­re: au pus mar­fa pe tro­tu­ar si nu ai pe unde tre­ce. Ce fac copi­ii? Poli­tia loca­la ce face?

5) Retra­ge­rea con­si­li­e­ri­lor PNL care refu­za par­ti­ci­pa­rea la sedin­te, nepre­zen­tin­du-se sau para­sind sedin­ta ina­in­te de fina­li­za­rea sedin­te­lor.

6) Aria mari­nă pro­te­ja­tă ROSCI 0094. Izvoa­re­le sul­fu­roa­se sub­ma­ri­ne de la Man­ga­lia.

7) Cura­te­nie pe stra­da M I Dobro­gea­nu la asa numi­te­le barăci, pro­mi­siuni deșar­te de cati­va ani…

8) Tro­tu­a­re în Sta­țiu­nea Venus.

9) Cine are gri­ja de digu­ri­le Man­ga­li­ei si de insu­lă?

10) Infi­in­ta­rea unui cen­tru pen­tru oameni fara ada­post / copii aban­do­nati / mame fara spri­jin.

11) Lip­sa bazi­ne­lor de inot in pre­a­j­ma marii, pro­mo­va­rea cano­ta­ju­lui la Man­ga­lia, pro­iec­tul Lets do it, Roma­nia, hra­na cal­da ce ar tre­bui data ele­vi­lor cand noi nu avem cla­se de stu­diu, pro­mo­va­rea navo­mo­de­lis­mu­lui.

   În mod nor­mal, ar tre­bui ca cine­va din Pri­mă­rie și din Con­si­li­ul local să dea răs­pun­suri la pro­ble­me­le sem­na­la­te de cetă­țe­nii care i‑au inves­tit în func­ții prin votul lor! În mod nor­mal…

   Până acum, muni­ci­pa­li­ta­tea nu și‑a făcut timp să răs­pun­dă la pro­ble­me­le sem­na­la­te în aceas­tă rubri­că.

   De la dum­ne­a­voas­tră, sti­mați citi­tori, pri­mim în con­ti­nu­a­re cores­pon­den­țe pe teme­le pre­fe­ra­te, poze și fil­me, pe adre­sa de e‑mail: [email protected]

   Alte arti­co­le pe aceas­tă temă:

http://www.mangalianews.ro/2016/09/propuneri-sesizari-sugestii-primite-de-la-cititori-ultimile-trei-zile/

http://www.mangalianews.ro/2016/08/probleme-semnalate-de-cititorii-nostri-aceste-zile/

SONDAJ: Care este urma­to­rul subiect pe care dori­ti sa‑l abor­dam?

(La rubri­ca OPINII CIVICE a site-ului www.mangalianews.ro veți găsi toa­te pos­tă­ri­le la zi ce cuprind opi­nii, suges­tii, sesi­zări, pro­ble­me sem­na­la­te de citi­to­rii noș­tri, pe adre­sa auto­ri­tă­ți­lor publi­ce din Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, Vineri, 9 sep­tem­brie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply