O altă promisiune neonorată:
Transformarea navei EUGEN STIHI în muzeu plutitor!

0
1320
Booking.com

canoniera-eugen-stihi

Vă amin­tiți arti­co­lul publi­cat de Man­ga­lia News în apri­lie 2015, din care spi­cu­im:

   “…Tot­o­da­tă, s‑a mai apro­bat un pro­iect de hotă­râre pri­vind tre­ce­rea navei mili­ta­re „Lt. cdor. Eugen Stihi”, din pro­pri­e­ta­tea Sta­tu­lui şi a Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le, în pro­pri­e­ta­tea Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia. Aceas­tă navă a fost fabri­ca­tă în Franţa, îna­in­te de anul 1920, fiind cea mai veche navă din patri­mo­ni­ul Forţe­lor Nava­le Româ­ne.

   “Lt. cdor. Eugen Stihi“ a făcut par­te din flo­ta naţio­na­lă în tim­pul Pri­mu­lui Răz­boi Mondi­al şi s‑a aflat  în ser­vi­ci­ul mari­nei vre­me de 90 de ani, până în anul 2004. În toa­tă aceas­tă peri­oa­dă, nava a par­ti­ci­pat la misiuni de dra­gaj mine, suport de con­voa­ie nava­le şi a fost folo­si­tă de spe­cia­li­şti pen­tru stu­dii hidro­gra­fice.

(…) Auto­ri­tă­ţi­le din Man­ga­lia intenţio­nea­ză să trans­for­me aceas­tă navă în muzeu (30  apri­lie 2015. Comu­ni­cat trans­mis de Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).

Astăzi abor­dăm din nou aceas­tă temă și‑i dăm cuvân­tul cores­pon­den­tu­lui nos­tru, sing. Marin Tăna­se, ca să ne pre­zin­te

ISTORIA ZBUCIUMATĂ A UNEI CANONIERE — “Lt. Cmd. EUGEN STIHI

   Iar­na 2009–2010 a fost geroa­sa si pli­na de pre­ci­pi­ta­tii sub for­ma de nin­soa­re. Ghea­ța de la supra­fa­ta Lacu­lui Man­ga­lia avea gro­si­mea de pes­te 12 cm. In con­di­tii vitre­ge, cu tem­pe­ra­turi sub ‑10 gra­de Cel­si­us, la ince­pu­tul lunii febru­a­rie 2010, M.Ap.N., prin UM 02022 Con­stan­ta, a hota­rat ando­ca­rea in regim de urgen­ta a navei “EUGEN STIHI” in San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia (fos­ta UM 02029).

Nava a fost adu­sa in san­ti­er remorca­ta de doua Salu­pe de Remorca­re si Sal­va­re (SRS). Dru­mul le‑a fost des­chis de Remorche­rul Mari­tim RM 101, care a spart ghe­a­ta, din Por­tul Mili­tar si pana in zona Transbor­do­ru­lui Calei de ridi­ca­re-cobo­ra­re nave a san­ti­e­ru­lui.

Ridi­ca­rea navei pe cala s‑a efec­tu­at cu efor­turi deo­se­bi­te din par­tea anga­ja­ti­lor SNM-ului [deta­sati la acea vre­me la aso­ci­a­tul aces­tu­ia, SC Sis­te­me Nava­le Man­ga­lia SRL, fir­ma infi­in­ta­ta de trus­tul Lur­s­sen din Bre­men (Con­trac­tul de Aso­ci­e­re intre par­tea roma­na, care avea 49% din actiuni si cea ger­ma­na, deti­na­toa­re a 51%, s‑a sem­nat in august 2008)].

Dupa lucra­ri­le de repa­ra­tii, nava a fost lan­sa­ta la apa in data de 16.12.2010. Din cau­za lip­sei de fon­duri, s‑au exe­cu­tat doar lucrari de adu­ce­re a navei in situ­a­tia de plu­ti­re in sigu­ran­ta, cu spri­jin finan­ci­ar de la spon­sori, prin­tre care a fost si SC Sis­te­me Nava­le Man­ga­lia SRL.

Dato­ri­ta uzu­rii fizi­ce si mora­le, nava a fost scoa­sa din ser­vi­ciu in anul 2003, si de ani buni se cau­ta spon­sori pen­tru trans­for­ma­rea ei in muzeu!

Cano­nie­ra “Lt. Cdor. EUGEN STIHI” a fost con­stru­i­ta in peri­oa­da 1916–1917, in San­ti­e­rul Naval Arse­nal de Lorient din Fran­ta. Nume­le ini­ti­al a fost “FRENCH FRIPONNE”. [Cano­ni­e­re­le sunt nave de raz­boi, de mici dimen­siuni si rapi­de, folo­si­te pen­tru ser­vi­cii de escor­ta­re, patru­la­re, paza coas­te­lor mari­ti­me si flu­vi­a­le, trans­mi­te­rea ordi­ne­lor etc. Se mai numesc si avi­zo­uri.].

Carac­te­ris­tici teh­ni­co-tac­ti­ce:

- depla­sa­ment = 540 tdw;
— lun­gi­me = 55,60 m;
— lati­me = 6,90 m;
— pes­caj = 2 m;
‑arma­ment: 2 tunuri, cali­brul 100 mm si 2 mitra­li­ere de 13,2 mm;
‑vite­za 12 nd (1 nod = 1 mila/ora; 1 mila mari­na inter­na­tio­na­la =1852 m).

   In anul 1920, Guver­nul Roma­niei a cum­pa­rat de la fran­cezi, pe baza de coman­da, 4 cano­ni­e­re, pe care le‑a numit ini­ti­al “A”, “B”, “C” si “D”. Ulte­ri­or, ele au capa­tat nume­le unor eroi dece­dati in Pri­mul Raz­boi Mondi­al.

Ast­fel, ele s‑au numit:
— “Loco­te­nent Coman­dor STIHI EUGEN” (ex.: “FRENCH FRIPONNE”);
— “Capi­tan DUMITRESCU CONSTANTIN” (ex.: “IMPATIENTE”);
— “Loco­te­nent LEPRI REMUS” (ex.: “CHIFFONNE”);
— “Sub­lo­co­te­nent GHICULESCU IOAN” (ex.: “MIGNIONE”).

Cele 4 nave au for­mat Divi­ziu­nea de cano­ni­e­re dra­ga-mine, infi­in­ta­ta prin Decre­tul Nr. 7740/1920, sem­nat de Rege­le Fer­di­nand. Aceas­ta Divi­ziu­ne se afla in sub­or­di­nea Divi­zi­ei de Mare, care avea sedi­ul in Con­stan­ta.

Pe lan­ga ope­ra­tiu­ni­le de dra­gaj si a pro­gra­me­lor de instruc­tie in mare prin tra­geri de infan­te­rie si arti­le­rie, din anul 1921, cano­nie­ra “Stihi” a fost pusa la dis­po­zi­tia Sco­li­lor mari­nei, pen­tru efec­tu­a­rea unor voia­je de instruc­tie cu ele­vii aces­tor scoli.”

In sep­tem­brie 1944, ala­turi de alte nave, “EUGEN STIHI” a fost seches­tra­ta de sovi­e­tici. La 12 oct. 1945, ea a fost res­ti­tu­i­ta Roma­niei, impre­u­na cu “Slt. GHICULESCU IOAN”. Cano­nie­ra “Cpt. DUMITRESCU CONSTANTIN” a fost reti­nu­ta de rusi! “Lt. LEPRI REMUS” se scu­fun­da­se in anul 1940, lan­ga Suli­na.

eugen-stihi3

   In anul 1958, “EUGEN STIHI” a fost scoa­sa din Divi­zio­nul de Dra­goa­re si inca­dra­ta in Divi­zio­nul de Nave Auxi­li­a­re (DNA) si baga­ta in san­ti­er pen­tru repa­ra­tii, unde a fost trans­for­ma­ta in Nava Hidro­gra­fica, deve­nind NH 112.

eugen-stihi2

Astazi, din­tre cele 4 cano­ni­e­re cum­pa­ra­te de Guver­nul Roma­niei in 1920, “EUGEN STIHI” este sin­gu­ra care mai plu­tes­te!

   In anul 1966, in pri­ma dumi­ni­ca a lunii august (cand se sar­ba­to­rea Ziua Mari­nei Roma­ne pe vre­mea comu­nis­ti­lor), pio­ni­e­rul Marin Tana­se, alturi de alti colegi, sub indru­ma­rea doam­nei Mari­a­na Tur­tu­ca­ia­nu, pro­fe­soa­ra de Geo­gra­fie, inma­na flori con­du­ca­to­ru­lui Sta­tu­lui, Nico­lae Cea­u­sescu, pe pun­tea navei NH 112! Atunci, copi­lul Marin Tana­se nu avea cum sa stie, ca pes­te ani, va ajun­ge sa con­tri­bu­ie la repa­ra­rea in SNM a navei “EUGEN STIHI”!

   Intr‑o sedin­ta tinu­ta in apri­lie 2015, Con­si­li­ul Local Man­ga­lia a apro­bat pro­iec­tul de hota­ra­re pri­vind tre­ce­rea navei “Lt. Cmd. EUGEN STIHI” din patri­mo­ni­ul MApN in admi­nis­tra­rea Pri­ma­ri­ei Man­ga­lia, în sco­pul trans­for­mă­rii ei în muzeu plu­ti­tor.

   In pre­zent, nava se afla ama­ra­ta la che­iul Divi­zio­nu­lui de Nave Auxi­li­a­re Man­ga­lia!

eugen-stihi4

   Repre­zen­tan­tii Ligii Nava­le inca mai spe­ra in gasi­rea unor fon­duri pen­tru trans­for­ma­rea navei in muzeu.

eugen-stihi5

   Sur­se de infor­ma­re: “Cea mai veche nava a Mari­nei Mili­ta­re, lasa­ta in para­gi­na”, Cata­lin Con­stan­ti­ne­scu, Repli­ca de Con­stan­ta, 6 iunie 2006; “O nava mili­ta­ra con­stru­i­ta ina­in­te de 1920 va deve­ni muzeu, la Man­ga­lia”, Obser­va­to­rul de Con­stan­ta, 30 apri­lie 2015; “Epo­pe­ea nave­lor”, Ale­xan­dru Retin­schi, Edi­tu­ra Alba­tros, 1979; site-ul “Cano­nie­ra EUGEN STIHI-Roma­nia Mili­ta­ry; site-ul “Lis­ta de nave mili­ta­re roma­ne­s­ti-Wiki­pe­dia”.

Marin Tanase, 21.09.2016, Mangalia.

 

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele