Luptătoarea de nota 10 din Mangalia Andreea-Beatrice Ana, vicecampioană mondială, visează la Jocurile Olimpice (Galerie Foto)

0
193

lupte-marian-oancea-andreea-ana

O tână­ră de 15 ani a dus Man­ga­lia, judeţul Con­stanţa şi Româ­nia pe locul doi în lume la sport! Lup­tă­toa­rea Andre­ea Bea­tri­ce Ana a cuce­rit argin­tul la între­ce­rea mondi­a­lă a cade­te­lor, de la Tbi­li­si (Geor­gia), dar nu se va lăsa până nu va lua şi aurul, atât la Mondi­a­le, cât şi la Euro­pe­ne. Iar visul ei cel mare e par­ti­ci­pa­rea la Jocu­ri­le Olim­pi­ce.

Năs­cu­tă şi cres­cu­tă la Man­ga­lia, Andre­ea Bea­tri­ce va împlini pes­te trei luni 16 ani. Ulti­mii şase din­tre aceş­tia sunt strâns lega­ţi de lup­te­le libe­re, prac­ti­ca­te atât la CSS Man­ga­lia, cât şi sub tri­co­lor, la lotu­ri­le naţio­na­le. Cam­pi­oa­na a fost des­co­pe­ri­tă cu oca­zia unei sele­cţii la Şcoa­la nr. 3 din Man­ga­lia de antre­no­rul Mari­an Oan­cea, cel care o pre­gă­teş­te şi astăzi.

Îmi plac lup­te­le, de ace­ea m‑am şi apu­cat de acest sport. După sele­cţia de la şcoa­lă, am fost la sală să văd des­pre ce e vor­ba, am fost impre­sio­na­tă de ce am văzut şi am con­ti­nu­at“, poves­teş­te lup­tă­toa­rea.

Învaţă foarte bine

Andre­ea este foar­te seri­oa­să în tot ce face, un model pen­tru cei­la­lţi copii”, o apre­cia­ză pe spor­ti­vă antre­no­rul ei. Tână­ra con­cu­rea­ză în momen­tul de faţă la cade­te (cate­go­rie de vâr­stă la care va fi şi la anul), este mul­ti­plă cam­pi­oa­nă naţio­na­lă, cam­pi­oa­nă bal­ca­ni­că şi, de cinci zile, vice­cam­pi­oa­nă mondi­a­lă. „Pe plan intern, a luat an de an doar aur. Sunt extrem de bucu­ros că şi înva­ţă foar­te bine. Este ele­vă în cla­sa a X‑a la Lice­ul Teo­re­tic «Cal­la­tis» din Man­ga­lia şi are numai note de 9 şi 10“, mai spu­ne Mari­an Oan­cea.

Vrea să devină antrenoare sau profesor de sport

Andre­ea Ana este la cla­sa de şti­inţe soci­a­le şi face engle­ză inten­siv. „Îmi fac timp să împac şi car­tea, şi spor­tul. Când va veni vre­mea, aş vrea să urmez facul­ta­tea de sport şi să devin antre­noa­re sau pro­fe­sor de sport. Nu prea am timp de alt­ce­va în afa­ră de lup­te şi de şcoa­lă. În puţi­nul timp liber, mă odih­nesc sau mă plimb“, spu­ne cam­pi­oa­na, care e şi com­po­nen­tă a lotu­lui olim­pic de cade­te — juni­oa­re al Româ­ni­ei.

A învins campioana europeană

La Tbi­li­si, a fost momen­tul ei de vârf de până acum. A lup­tat pen­tru titlul suprem, dar a pier­dut în fina­lă în faţa unei japo­ne­ze, rămânând cu argin­tul. „Pe par­cur­sul com­pe­ti­ţi­ei, Andre­ea a evo­lu­at extra­or­di­nar, a fost foar­te moti­va­tă. Marea ei încre­de­re a izvorât şi din fap­tul că, îna­in­te de Mondi­a­le, la un tur­neu inter­na­ţio­nal desfă­şu­rat la Bucu­reşti, a învins‑o pe cam­pi­oa­na euro­pea­nă, o sue­de­ză. Ast­fel că, în Geor­gia, a fost mult mai încre­ză­toa­re, iar men­ta­li­ta­tea ei de înving­ă­toa­re a cres­cut. Cel mai bun meci al Andre­ei de la Mondi­a­le a fost în sfer­turi, con­tra unei spor­ti­ve din India, pe care a învins‑o cu 10–0. A fost super-moti­va­tă, chiar şi eu am rămas sur­prins de dăru­i­rea ei. A câş­ti­gat fără drept de apel, nu a lăsat‑o de loc pe adver­sa­ra ei să-şi dezvol­te jocul. Până s‑a dezme­ti­cit indian­ca, deja era supe­ri­o­ri­ta­te. Iar, în şap­te din zece cate­go­rii, India şi Japo­nia s‑au întâl­nit în fina­lă, deci indian­ca nu era o opo­nen­tă faci­lă. În fina­lă, cred că Andre­ea a fost puţin prea entu­zi­as­ma­tă de par­cur­sul de până atunci şi nu s‑a con­cen­trat cât ar fi tre­bu­it”, a spus Mari­an Oan­cea.

După Andreea Beatrice, urmează Denisa?

A fost difi­cil la Cam­pi­o­na­tul Mondi­al, se putea şi mai bine, dar m‑am des­cur­cat. Cel mai greu meci a fost fina­la, iar cel mai bun al meu — cu indian­ca. Mi-am pro­pus ca, la anul, să ies cam­pi­oa­nă euro­pea­nă şi mondi­a­lă, iar pe vii­tor, dacă mă aju­tă Dum­ne­zeu, să ajung la Jocu­ri­le Olim­pi­ce. În 2020 cred că e cam devre­me, ast­fel că sper la edi­ţia din 2024“, a decla­rat Andre­ea Ana. Aceas­ta are o soră mai mică, Deni­sa, de cinci ani, care deo­cam­da­tă nu a făcut cunoş­tinţă cu spor­tul. „E încă mică. Nu am dus‑o deo­cam­da­tă la sală, dar, dacă îi va plă­cea, va face şi ea lup­te, de ce nu?”, ara­tă Andre­ea. „O aştep­tăm la sport şi pe Deni­sa“, punc­tea­ză şi Mari­an Oan­cea.

Mai mult, în ziuaconstanta.ro

Un arti­col sem­nat de Mari­an BOCAISur­sa foto: Face­bo­ok (Mari­an Oan­cea, Cris­ti­an Dan Flu­e­ra­riu, Fede­ra­ţia Româ­nă de Lup­te).

Citeş­te şi „Tur­neu impe­ca­bil”: Lup­tă­toa­rea Andre­ea Ana, de la CSS Man­ga­lia, este vice­cam­pi­oa­nă mondi­a­lă! (Gale­rie Foto).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply