Licitaţie cu bucluc pentru paza Spitalului din Mangalia

0
301

spital-mangalia

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia a recurs la con­sul­ta­rea pieţei pen­tru achi­zi­ţia de „ser­vi­cii de pază şi secu­ri­ta­te, trans­port valori, moni­to­ri­za­re sis­te­me supra­ve­ghe­re“, dar pro­ce­du­ra nu a mers toc­mai ca pe roa­te, pen­tru că a fost con­tes­ta­tă chiar de către fos­tul par­te­ner al uni­tă­ţii medi­ca­le, Zip Escort.

Fir­ma con­stă­nţea­nă a pier­dut con­trac­tul şi, de ace­ea, s‑a adre­sat Con­si­li­u­lui Naţio­nal de Solu­ţio­na­re a Con­tes­ta­ţi­i­lor, cerând anu­la­rea rezul­ta­tu­lui pro­ce­du­rii sim­pli­fi­ca­te, pre­cum şi a comu­ni­că­rii aces­tui rezul­tat, dar şi obli­ga­rea emi­te­rii unui nou rezul­tat al pro­ce­du­rii cu con­sta­ta­rea carac­te­ru­lui inad­mi­si­bil al ofer­tei depu­se de TAM GUARD PROTECT SRL şi obli­ga­rea auto­ri­tă­ţii con­trac­tan­te la con­ti­nu­a­rea pro­ce­du­rii.

După ce a ana­li­zat opi­ni­i­le tutu­ror părţi­lor, CNSC a emis o deci­zie în aceas­tă dis­pu­tă, res­pin­gând soli­ci­ta­rea celor de la Zip Escort.

Res­pin­ge, ca nefon­da­tă, con­tes­ta­ţia for­mu­la­tă de ZIP ESCORT SRL în con­tra­dic­to­riu cu SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA. Pre­zen­ta deci­zie este obli­ga­to­rie pen­tru părţi. Împo­tri­va pre­zen­tei deci­zii se poa­te for­mu­la plân­ge­re în ter­men de 10 zile de la comu­ni­ca­re“, a trans­mis, ieri, CNSC.

Citi­ti con­ti­nu­a­rea în observator.ro, 27.09.2016.

Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele