Investind în sport, investim în sănătate şi performanţă!

0
161
Booking.com

stadion-mangalia8

   Vă pre­zen­tam acum câte­va zile ima­gini cu situ­a­ţia dez­as­tru­oa­să în care se află tere­nu­ri­le de sport din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi împre­ju­ri­mi.

   Ceea ce ar tre­bui să fie una din­tre mân­dri­i­le spor­tu­lui man­ga­li­ot, nu este decât o pali­dă amin­ti­re a vre­mu­ri­lor demult apu­se. Ştim să ne mân­drim cu per­for­manţe­le spor­ti­vi­lor noş­tri, dar uităm să spu­nem că ele se datoa­rea­ză numai şi numai efor­tu­ri­lor lor per­so­na­le, admi­nis­tra­ţia loca­lă nea­vând nicio impli­ca­re în reu­şi­te­le lor.

stadion-mangalia2

   Tere­nu­ri­le, dar şi tri­bu­ne­le, se află într‑o sta­re avan­sa­tă de degra­da­re, fie din cau­za proas­tei ges­tio­nări, fie din dez­in­te­res total sau, mai grav, din rea intenţie. Ori­ca­re ar fi însă moti­vul, nu numai tine­rii şi spor­tul man­ga­li­ot au de pier­dut, ci şi ima­gi­nea ora­şu­lui, care şi aşa ara­tă din ce în ce mai dezo­lant.

25stadion-neptun-mangalia

   Per­for­manţa spor­ti­vi­lor depin­de foar­te mult de con­di­ţi­i­le în care se antre­nea­ză, iar aces­te con­di­ţii depind, în pri­mul rând, de o corec­tă admi­nis­tra­re a tot ce înseam­nă spa­ţiu des­ti­nat, asta însem­nând atât întreţi­ne­re per­ma­nen­tă cât şi găsi­rea fon­du­ri­lor nece­sa­re şi folo­si­rea lor corec­tă pen­tru a oferi măcar stric­tul nece­sar desfă­şu­ră­rii acti­vi­tă­ţi­lor spor­ti­ve  în con­di­ţii cel puţin decen­te.

SOLUŢII EXISTĂ!

  1. Sta­tul Român inves­teşte şi finanţează spor­tul prin Con­si­li­i­le Loca­le si Judeţene.

   Prin buge­tul local se alo­că anu­al sume de bani meni­te să susţi­nă acti­vi­tă­ţi­le spor­ti­ve sau să aju­te la rea­bi­li­ta­rea tere­nu­ri­lor de acest tip. Nu ştim însă pe ce se duc banii, în con­di­ţi­i­le în care nu vedem rezul­ta­te.

   Soli­ci­tăm din nou dom­nu­lui pri­mar Radu Cris­ti­an și pe aceas­tă cale să pre­zin­te un Raport deta­li­at al modu­lui de chel­tu­i­re a banu­lui public, Raport pri­vind situ­a­tia eco­no­mi­că, soci­a­lă și de mediu a muni­ci­pi­u­lui, așa cum este sta­bi­lit prin­tre obli­ga­ți­i­le pri­ma­ru­lui, în Legea Admi­nis­tra­ti­ei publi­ce, la Art. 63:

   (3) În exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor pre­vă­zu­te la alin. (1) lit. b), pri­ma­rul:

  1. a) pre­zin­tă con­si­li­u­lui local, în pri­mul tri­mes­tru, un raport anu­al pri­vind sta­rea eco­no­mi­că, soci­a­lă şi de mediu a uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le;
  2. b) pre­zin­tă, la soli­ci­ta­rea con­si­li­u­lui local, alte rapoar­te şi infor­mări;
  3. c) ela­bo­rea­ză pro­iec­te­le de stra­te­gii pri­vind sta­rea eco­no­mi­că, soci­a­lă şi de mediu a uni­tă­ţii admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le şi le supu­ne apro­bă­rii con­si­li­u­lui local.

   Noi, con­si­li­e­rii PMP vrem să ini­ţi­em pro­iec­te de hotă­râre prin care să‑i spri­ji­nim pe spor­tivi, să li se cre­e­ze spa­ţi­i­le potri­vi­te de desfă­şu­ra­re a aces­tor acti­vi­tă­ţi. Tre­bu­ie să inves­tim în rea­bi­li­ta­rea tere­nu­ri­lor de sport şi, prin aceas­ta, să‑i îndem­năm pe copii, pe tineri la acti­vi­ta­te fizi­că și sport de masă și de per­for­man­ță.

Pen­tru a putea dema­ra ori­ce pro­iect şi de a‑l face via­bil şi fun­cţio­nal, nu numai pen­tru acest sec­tor, soli­ci­tăm în con­ti­nu­a­re pri­ma­ru­lui să deblo­che­ze acce­sul la infor­ma­ţi­i­le deţi­nu­te de către pri­mă­rie, refe­ri­toa­re la Stra­te­gia de Dezvol­ta­re a ora­şu­lui.

  1. Acce­sa­rea de fon­duri euro­pe­ne ar rezol­va situ­a­ţia pro­ble­ma­ti­că a tere­nu­ri­lor de sport. Aşa cum s‑au facut alte inves­ti­ţii în Man­ga­lia, accesând ast­fel de fon­duri, cu sigu­ran­tă exis­tă solu­ţii şi pen­tru aceas­ta. Tre­bu­ie avut însă gri­jă să se ajun­gă la rezul­ta­tul dorit. În acest sens, vom urmări per­ma­nent modul în care se apli­că și se înfăp­tu­iesc Hotă­râri­le de Con­si­liu Local, atât cele ini­ția­te și pro­mo­va­te de noi, cât și cele­lal­te HCL adop­ta­te de plen.
  1. La fel cum per­soa­ne­le fizi­ce pot dis­tri­bui 2% din impo­zi­tul pe venit către orga­ni­za­ţi­i­le negu­ver­na­men­ta­le, regu­la se poa­te apli­ca şi în cazul soci­e­tă­ţi­lor comer­ci­a­le, cu dife­renţa că aici se poa­te vor­bi chiar de 20% din impo­zi­tul pe pro­fit. Câş­ti­gul în acest caz ţine de fap­tul că, în momen­tul plă­ţii către ANAF, se va achi­ta doar res­tul de impo­zit, dona­ţi­i­le ajun­gând ast­fel direct la bene­fi­ci­ari, în cazul nos­tru, spre sport, către aso­ci­a­ți­i­le spor­ti­ve loca­le.
  1. Tot per­so­na­lul repar­ti­zat pen­tru rea­bi­li­ta­rea şi întreţi­ne­rea tutu­ror spa­ţi­i­lor spor­ti­ve să fie ales pe cri­te­rii de com­pe­tenţă şi, în pri­mul rând, res­pon­sa­bi­li­zat prin con­tract de mana­ge­ment.

   Așa­dar, solu­ţii pe plan local exis­tă şi nu impli­că decât voinţa de face ceea ce tre­bu­ie, când tre­bu­ie şi ceea ce este bine.

   Noi, echi­pa de con­si­li­eri ai PMP Man­ga­lia, avem voinţa şi capa­ci­ta­tea de a pune în prac­ti­că aces­te solu­ţii şi spe­răm că, în cel mai scurt timp, să pri­mim un răs­puns favo­ra­bil din par­tea pri­mă­ri­ei în ceea ce pri­veş­te acce­sul la docu­men­ta­ţie, la Stra­te­gia de Dezvol­ta­re a Man­ga­li­ei, pen­tru a putea ini­ţia pro­iec­te de hotă­râre prin care să inves­tim în sport, în sănă­ta­te şi în per­for­manţă.

   Silis­tra Ele­na Ale­xan­dra, 01.09.2016.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele