Elena-Alexandra Silistră: Suntem în Mangalia secolullui XXI, într‑o Europă care întotdeauna şi‑a preţuit şi şi‑a protejat copiii…

0
151
Booking.com

locuri-de-joaca-mangalia-1

În anul 2008 se inau­gu­ra cu mare fast pri­mul loc de joa­că pen­tru copi­ii din Man­ga­lia. Modern, com­plex şi dotat cores­pun­ză­tor pen­tru sigu­ranţa lor, aces­ta a dat star­tul înfi­inţă­rii, rând pe rând, în mai mult car­ti­e­re ale ora­şu­lui, ale altor par­curi ase­mă­nă­toa­re, ofe­rind celor mici posi­bi­li­ta­tea de a se juca în con­di­ţii decen­te şi în sigu­ranţă.

   Au tre­cut din acel moment 8 ani, iar cel din urmă lucru care s‑a efec­tu­at la aces­te locuri de joa­că a fost tăie­rea pan­gli­cii inau­gu­ra­le.

   Aşa cum ne-au obi­ş­nu­it ulti­me­le admi­nis­tra­ţii, ori­ce lucru ter­mi­nat cu bine are o dura­tă de via­ţă scur­tă.

   Din­co­lo de aspec­tul deplo­ra­bil în care se află acum aces­te par­curi, sta­rea lor de degra­da­re a deve­nit o sur­să de peri­co­le pen­tru micu­ţii care încă se mai joa­că în ele, dez­in­te­re­sul auto­ri­tă­ţi­lor fiind total.

   Ba, mai mult decât atât, în pre­a­j­ma aces­tor locuri de joa­că sunt ampla­sa­te ghe­ne de gunoi, care mai mereu sunt pli­ne, repre­zen­tând, din­co­lo de miro­sul îngro­zi­tor, un real focar de infe­cţie.

   Şi, cu toa­te aces­tea, sun­tem în Man­ga­lia seco­lul­lui XXI, într‑o Euro­pă care întot­dea­u­na şi‑a preţu­it şi şi‑a pro­te­jat copi­ii…

locuri-de-joaca-mangalia-2 locuri-de-joaca-mangalia-3 locuri-de-joaca-mangalia-4 locuri-de-joaca-mangalia-5 locuri-de-joaca-mangalia-6 locuri-de-joaca-mangalia-7 locuri-de-joaca-mangalia-8

   Silis­tra Ele­na Ale­xan­dra, con­si­li­er local PMP Man­ga­lia, Joi, 15 sep­tem­brie 2016.

   Un alt arti­col pe aceas­ta tema: http://www.mangalianews.ro/2016/05/locurile-de-joaca-adevarate-pericole-pentru-copiii-mangaliei/


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele