E oficial, după 26 de ani: schimbări majore în noul an şcolar

0
189

schimbarimajoreanscolar

Altă „Şcoa­lă Alt­fel“, con­curs de direc­tori, sta­tut nou pen­tru elevi, admi­te­re modi­fi­ca­tă la liceu şi un Baca­la­u­re­at mai scurt 

Înce­pând de astăzi, 108.930 de elevi con­stă­nţeni se vor întoar­ce în bănci, pro­xi­ma vacanţă la care deja le este gân­dul mul­to­ra fiind cea de iar­nă, din 23 decem­brie; cu exce­pţia celor mici, din învă­ţămân­tul preş­co­lar şi pri­mar, care vor avea un „res­pi­ro” de o săp­tămâ­nă, între 29 octom­brie şi 6 noiem­brie.

Şi cei mari vor avea par­te de o mini-vacanţă, de Sfân­tul Andrei, care pică într‑o mier­curi, 30 noiem­brie, şi care se va pre­lungi către 4 decem­brie, cu cer­ti­tu­di­ne.

Din­co­lo de vacanţe, însă, acest an şco­lar va debu­ta cu trei zile de „Şcoa­lă Alt­fel”, în care ele­vii con­stă­nţeni vor încer­ca să-şi intre trep­tat în rit­mul tre­zi­tu­lui de dimi­nea­ţă, după trei luni de lene­ve­a­lă.

După care aceas­tă „Şcoa­lă Alt­fel” a fost… fle­xi­bi­li­za­tă, la deci­zia uni­tă­ţii de învă­ţământ, dar obli­ga­to­riu să fie o peri­oa­dă de cinci zile lucră­toa­re, con­form unei pla­ni­fi­cări impu­se de minis­ter.

Din aceas­tă toam­nă, con­form nou­lui Sta­tut al ele­vu­lui, aceş­tia nu vor mai putea fi mus­tra­ţi în faţa colec­ti­vu­lui cla­sei, ba chiar vor avea drep­tul de a oferi fee­d­ba­ck se-mes­tri­al cadre­lor didac­ti­ce care pre­dau la cla­să, prin inter­me­di­ul unor fişe ano­ni­me, fără ca aceas­ta să le afec­te­ze în vre­un fel rapor­tu­ri­le cu cadrul didac­tic eva­lu­at.

Ei vor putea soli­ci­ta comu­ni­ca­rea rezul­ta­te­lor de la eva­luă­ri­le scri­se de la cla­să în maxi­mum 15 zile lucră­toa­re, rezul­ta­te pe care le vor putea con­tes­ta, per­so­nal sau prin inter­me­di­ul părinţi­lor, tuto­re­lui ori susţi­nă­to­ru­lui legal.

Nici note­le din cata­log nu mai pot fi con­sem­na­te de pro­fe­sori îna­in­te ca ele­vul să fie infor­mat cu pri­vi­re la aces­tea. Deţi­ne­rea unui tele­fon mobil de către elev nu este san­cţio­na­tă de sta­tut.

Ele­vii de cla­sa a VIII‑a vor fi repar­ti­za­ţi la liceu pe baza unei medii de admi­te­re care de anul aces­ta se va cal­cu­la cu 20% media din cei patru ani de gim­na­ziu şi 80% note­le de la pro­be­le scri­se de Lim­ba româ­nă şi Mate­ma­ti­că, iar pri­ma sesiu­ne a exa­me­nu­lui de Baca-lau­re­at din anul 2017 se va înche­ia pe 24 iulie, în timp ce a doua va avea ca punct final data de 21 august.

Nici cadre­le didac­ti­ce nu au scă­pat… nebă­ga­te în sea­mă. Fix pes­te o lună, înce­pând de astăzi, pro­fe­so­rii con­stă­nţeni care vor avea cura­jul să se înscrie la con­cur­sul pen­tru ocu­pa­rea fun­cţi­i­lor de direc­tor sau direc­tor adjunct vor susţi­ne pro­ba scri­să.

De ase­me­nea, din dorinţa de a des­con­ges­tio­na acti­vi­ta­tea din tim­pul vacanţei de vară, Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei a decis ca exa­me­nul pen­tru defi­ni­ti­va­re în învă­ţământ să fie orga­ni­zat în peri­oa­da vacanţei de pri­mă­va­ră, res­pec­tiv luna apri­lie.

Aşa­dar, un an nou şco­lar cu mul­te nou­tă­ţi, pen­tru care le dorim atât pro­fe­so­ri­lor, cât şi ele­vi­lor MULTĂ RĂBDARE! 

Autor: Simo­na ANGHEL, Cuget Liber.ro, Luni, 12 sep­tem­brie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele