Drumul expres care ocolește Eforie — trei puncte slabe

0
186

Com­pa­nia Națio­na­lă de Autos­trăzi și Dru­muri Națio­na­le din Româ­nia (CNADNR) ar dori să rea­li­ze­ze un nou drum expres care să faci­li­te­ze acce­sul turiș­ti­lor spre sudul Lito­ra­lu­lui. Exis­tă trei punc­te sla­be ale aces­tui pro­iect.

a2-coada-litoral

Coa­da autos­tra­da soa­re­lui lito­ral.

Şosea­ua de 22 km va avea două benzi pe sens, iar şofe­rii nu vor mai fi nevo­iţi să stea blo­ca­ţi în tra­fic în zona Agi­gea sau Efo­rie, aşa cum s‑a întâm­plat în aceas­tă vară, potri­vit infor­ma­ți­i­lor fur­ni­za­te de șeful Com­pa­niei Națio­na­le de Autos­trăzi și Dru­muri Națio­na­le din Româ­nia (CNADNR) într-un inter­viu acor­dat Hotnews.ro.

Deo­cam­da­tă, acest drum exis­tă doar pe hâr­tie. Potri­vit con­du­ce­rii CNADNR, vor fi scoa­se la lici­ta­ţie stu­di­ul de feza­bi­li­ta­te şi pro­iec­tul teh­nic.

Dru­mul va fi con­stru­it în con­ti­nu­a­rea autos­tră­zii, va ocoli lacul Techir­ghi­ol şi se va conec­ta cu DN39 în zona loca­li­tă­ţii 23 August. Valoa­rea pro­iec­tu­lui este de aproa­pe 53 de mili­oa­ne de euro.

Pla­nu­ri­le CNADNR pre­văd ca lici­ta­ția pen­tru SF și pro­iec­tul teh­nic să fie lan­sa­tă în noiem­brie 2016, iar stu­di­i­le și pro­iec­ta­rea să fie gata până la final de 2017. Ulte­ri­or, rea­li­za­rea lucră­ri­lor în regie pro­prie ar urma să dure­ze cir­ca un an, iar des­chi­de­rea ar urma să aibă loc la sfâr­și­tul anu­lui 2018, sus­ți­ne Hotnews.ro.

Ce se vede la fața locu­lui

Ner­vii acu­mu­lați de turiști în tim­pu­lui sezo­nu­lui esti­val, la intra­rea pe podul de la Agi­gea, ar putea să dis­pa­ră. Direc­to­rul CNADNR, Cătă­lin Homor, a decla­rat că, în urmă­to­rii doi ani, spre sudul lito­ra­lu­lui ar urma să fie con­stru­it un drum expres. Şosea­ua ar urma să aibă 22 de kilo­me­tri, iar cos­tu­ri­le sunt esti­ma­te la 53 de mili­oa­ne de euro.

Con­ti­nu­a­rea, pe digi24.ro, 08.09.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele