Cum se făcea turismul adevărat pe litoral: “Primeam şi conduceam turiştii de la aeroport cu taraf!”

0
303

Amin­tiri din Epo­ca de Aur.

turism-neptun-80

   Hote­li­e­rii şi câr­ci­u­ma­rii de pe lito­ral s‑au întâl­nit, recent, la Con­stanţa, cu mai marii din turism pen­tru a sta­bili stra­te­gii noi de pro­mo­va­re a des­ti­na­ţi­i­lor româ­neşti. Con­clu­zia dis­cu­ţi­i­lor a fost că, pen­tru a atra­ge cât mai mulţi turi­şti, agenţii eco­no­mici tre­bu­ie să cola­bo­re­ze, să-şi uneas­că forţe­le şi să lase com­pe­ti­ţia şi ven­de­te­le per­so­na­le deo­par­te.

   La zeci de ani dis­tanţă, un „vete­ran” al turis­mu­lui de pe lito­ra­lul româ­nesc, Cră­ciun Bor­dei, fost direc­tor al sta­ţiu­nii Nept­un pen­tru mai bine de 20 de ani, îşi per­mi­te să ofe­re o lis­tă cu sfa­turi pen­tru actu­a­lii afa­ce­ri­şti din sta­ţiu­ni­le de la malul mării.

   „Am văzut un nume pom­pos — Cara­va­na mana­ge­men­tu­lui des­ti­na­ţi­i­lor, dar în cadrul reu­niu­nii s‑au vor­bit numai «vor­be» şi atât, nimic con­cret şi cre­di­bil des­pre ade­vă­ra­ta revi­go­ra­re a turis­mu­lui de pe lito­ral”, este de păre­re Cră­ciun Bor­dei, într‑o scri­soa­re trans­mi­să pe adre­sa reda­cţi­ei „Cuget Liber”.

Aces­ta vor­beş­te des­pre lucruri con­cre­te, pe care le-au făcut atunci când au fost con­stru­i­te sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui, pen­tru a le face cunos­cu­te în stră­i­nă­ta­te şi a adu­ce turi­ş­tii stră­ini.

   „Sunt un «pio­ni­er» al turis­mu­lui de pe lito­ral, dezvol­tat şi efi­cient, al ani­lor 1970, în «Epo­ca de aur». De ce nu se apli­că une­le măsuri din acea vre­me, des­pre care se vor­beș­te la toa­te reu­niu­ni­le pe teme de turism ca o nou­ta­te?

   Iată câte­va din măsu­ri­le lua­te de noi, ast­fel ca turis­mul înce­put de la zero în acea peri­oa­dă să pros­pe­re, să fie un turism atrac­tiv, con­cu­renţi­al şi foar­te efi­cient faţă de cel din zile­le noas­tre.

   În pri­mul rând, s‑au făcut inves­ti­ţii în per­so­nal, edu­ca­ţie şi cali­fi­ca­re în cadrul sta­ţiu­nii pe care am organiza‑o şi am condus‑o timp de 20 de ani. Am înce­put cu un sin­gur sala­ri­at per­ma­nent, iar după apro­xi­ma­tiv trei ani aveam pes­te 1.000, şco­la­ri­za­ţi, şi spe­cia­li­za­ţi în sta­ţiu­ne pe tim­pul extra­se­zo­nu­lui şi cu pla­ta sala­ri­i­lor”, poves­teş­te Cră­ciun Bor­dei.

   Educaţie şi control

   Cul­mea este că punc­te­le atin­se de aces­ta sunt mai actu­a­le ca ori­când.

   „S‑a pus foar­te mult accent pe edu­ca­ţie şi con­trol, pen­tru res­pec­ta­rea regu­li­lor de com­por­ta­ment, asi­gu­ra­rea de ser­vi­cii care să aco­pe­re preţul plătit şi cali­ta­tea seju­ru­lui, res­pec­ta­rea preţu­ri­lor, reţe­te­lor, asi­gu­ra­rea cali­tă­ţii pro­du­se­lor, a con­di­ţi­i­lor de sănă­ta­te şi igie­nă publi­că etc. Toa­tă peri­oa­da de extra­se­zon eram ple­ca­ţi în ţară pen­tru recru­ta­rea de per­so­nal şi şco­la­ri­za­rea aces­tu­ia în loca­li­tă­ţi­le res­pec­ti­ve, în cola­bo­ra­re cu insti­tu­ţi­i­le loca­le de spe­cia­li­ta­te”, îşi amin­teş­te Cră­ciun Bor­dei, în con­di­ţi­i­le în care astăzi agenţii eco­no­mici se plâng de cali­ta­tea per­so­na­lu­lui.

   Aveam zilnic între 10.000 şi 15.000 turişti străini

   Fos­tul direc­tor de la Nept­un poves­teş­te că se făceau efor­turi pen­tru a‑i ţine pe turi­şti ocu­pa­ţi 24 de ore din 24.

   „S‑a dezvol­tat o reţea de ser­vi­cii, come­rţ stra­dal bine orga­ni­zat şi de agre­ment. Exis­tau pro­gra­me artis­ti­ce cu spe­ci­fic, exis­tau ate­li­e­re, spă­lă­to­rii, căl­că­to­rii pen­tru îmbră­că­min­tea turi­ş­ti­lor, se orga­ni­zau par­ti­de de vână­toa­re şi pes­cu­it, în peri­me­tre spe­cial ame­na­ja­te, la fazani, iepuri, raţe, raci etc, se orga­ni­zau vizi­te şi acti­vi­tă­ţi de călă­rie la Her­ghe­lia Man­ga­lia, se orga­ni­zau zil­nic excur­sii în Del­ta Dună­rii (4 — 6 auto­ca­re zil­nic).

   Exis­tau două — trei meniuri la ale­ge­re şi tiche­te de masă vala­bi­le în ori­ca­re res­ta­u­rant din sta­ţiu­ne — un fel de all-inclu­si­ve. Aveam loca­ţii spe­cial ame­na­ja­te pen­tru nudi­şti, loca­ţii pen­tru masaj şi alte pro­ce­duri spe­ci­fi­ce, spor­turi nau­ti­ce şi con­cur­suri spor­ti­ve. Pri­meam şi con­du­ceam turi­ş­tii la şi de la aero­port cu taraf, erau spec­ta­co­le în aer liber cu o fan­fa­ră mili­ta­ră”, mai spu­ne Cră­ciun Bor­dei.

   În extra­se­zon, era foar­te bine orga­ni­zat turis­mul de tra­ta­ment, dar şi cel de afa­ceri. Se făceau per­ma­nent con­gre­se, con­fe­rinţe, târ­guri şi expo­zi­ţii, întâl­niri de afa­ceri, con­trac­tări, instru­iri pro­fe­sio­na­le.

   „Pe tot par­cur­sul anu­lui, invi­tam în sta­ţiu­ne gru­puri de ghizi din turism, din toa­tă Euro­pa, mass-media româ­nă şi stră­i­nă, căro­ra le pre­zen­tam ser­vi­ci­i­le din toa­te sta­ţiu­ni­le de pe lito­ral. Aveam sta­ţiu­nea pli­nă de turi­şti stră­ini. Zil­nic, erau cel puţin 10.000 — 15.000 de turi­şti stră­ini”, poves­teş­te „vete­ra­nul”.

   „Nu fiţi aşa lacomi!“

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, 24.09.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply