Consilierii PNL Mangalia au dat bir cu fugiții!

0
325

17Silistra-Alexandra-

Astăzi, 06.09.2016, a avut loc ședin­ța extra­or­di­na­ră a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, unde s‑au regă­sit urmă­toa­re­le pro­iec­te pe ordi­nea de zi:

1. Apro­ba­rea pro­ce­su­lui-ver­bal al ședin­ței de con­sti­tu­i­re din data de 23.06.2016, apro­ba­rea pro­ce­su­lui-ver­bal al ședin­ței ordi­na­re din data de 14.07.2016 și apro­ba­rea pro­ce­su­lui-ver­bal al ședin­ței extra­or­di­na­re din data de 17.08.2016;

2. Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea orga­ni­gra­mei și sta­tu­tu­lui de func­ții ale Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Mangalia;

3. Pro­iect de hotă­râre pri­vind par­ti­ci­pa­rea ca bene­fi­ci­ar a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia în vede­rea depu­ne­rii unei cereri de finan­ța­re la Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne, în cadrul Pro­gra­mu­lui Ope­ra­țio­nal Capi­tal Uman 2014–2020, Axă pri­o­ri­ta­ră 4 – Inclu­ziu­nea soci­a­lă și com­ba­te­rea sără­ci­ei, Obiec­ti­vul Spe­ci­fic 4.2 – Redu­ce­rea numă­ru­lui de per­soa­ne afla­te în risc de sără­cie și exclu­ziu­ne soci­a­lă din comu­ni­tă­ți­le mar­gi­na­li­za­te prin imple­men­ta­rea de măsuri inte­gra­te, pen­tru pro­iec­tul cu titlul ”Mana­ge­men­tul Inclu­ziu­nii și Com­ba­te­rea Saraciei”.

Ulte­ri­or s‑a supli­men­tat cu un pro­iect care viza desem­na­rea repre­zen­tan­ți­lor Con­si­li­u­lui Local ca mem­brii ai Con­si­li­i­lor de admi­nis­tra­ție ale uni­tă­ți­lor de învă­țământ și Comi­si­i­lor pen­tru eva­lu­a­rea și asi­gu­ra­rea cali­tă­ții, Comi­si­i­lor pen­tru pre­ve­ni­rea și com­ba­te­rea vio­len­ței în medi­ul școlar.

Am cerut public secre­ta­ru­lui muni­ci­pal, res­pec­tiv doam­nei Petri­na Boi­ță și pre­șe­din­te­lui de ședin­ță, Filip Dumi­tru, să supli­men­te­ze ordi­nea de zi cu pro­iec­tul venit din par­tea con­si­li­e­ri­lor muni­ci­pali ai Par­ti­du­lui Miș­ca­rea Popu­la­ră: ”Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea schim­bă­rii des­ti­na­ți­ei apar­ta­men­te­lor de la Cămi­nul C9 Nept­un din locu­in­țe de urgen­ță în locu­in­țe de ser­vi­ciu și nece­si­ta­te”.

S‑a supus nouă ordi­ne de zi la vot și s‑a apro­bat (con­si­li­e­rii PNL nu au votat noua ordi­ne de zi).

După vota­rea pri­me­le 3 pro­iec­te afla­te pe ordi­nea de zi și apro­ba­rea lor în una­ni­mi­ta­te, con­si­li­e­rii PNL s‑au ridi­cat de la masa de ședin­ță și au plecat.

Pre­tex­tul aces­to­ra a fost ace­la că ne-am dorit prea mult să par­ti­ci­păm în con­si­li­i­le de admi­nis­tra­ție ale șco­li­lor, res­pec­tiv gră­di­ni­țe­lor, și am com­ple­tat o mare par­te din­tre acestea.

Un pre­text și o logi­că pre­ca­ră, în con­di­ți­i­le în care ne-am ofe­rit dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a ne pune de comun acord în acest sens.

Moti­vul real pen­tru care con­si­li­e­rii aleși ai PNL au ple­cat, a fost ace­la de a nu vota pro­iec­tul pro­pus de con­si­li­e­rii Par­ti­du­lui Miș­ca­rea Populară.

Au refu­zat să ia o hotă­râre și au pre­fe­rat să se sutra­ga ruși­nos de la ședin­ță și să nu-și asu­me votul.

Puteau vota împo­tri­vă, dacă domni­i­le lor con­si­de­rau de cuvi­in­ță, sau se puteau abține.

Pen­tru a două oară, con­se­cu­tiv, în decur­sul a două ședin­țe extra­or­di­na­re, pro­iec­tul Par­ti­du­lui Miș­ca­rea Popu­la­ră nu a fost supus votă­rii, din lip­să de cvorum.

Domni­lor con­si­li­eri ai PNL, con­si­de­rați că a lua hotă­râri pen­tru bine­le cetă­țe­ni­lor aces­tui oraș nu vă privește?

A fost cum­va un vot politic?

A fost o impu­ne­re din par­tea con­du­ce­rii, sau alte interese?

Sun­teți con­si­li­eri și aveți obligații!

Noi, con­si­li­e­rii PMP, Sorin Mihai, Silis­tră Ele­na-Ale­xan­dra și Dop Oprea, vom vota întot­dea­u­na pro­iec­te pen­tru bine­le locu­i­to­ri­lor aces­tui muni­ci­piu, indi­fe­rent care îi sunt inițiatorii.

Dom­nul pri­mar ales, Radu Cris­ti­an, ne‑a tra­tat cu ace­eași lip­să de res­pect, ple­când din cadrul ședinței.

Con­si­li­ul Local Muni­ci­pal tre­bu­ie să funcționeze!

Că vă pla­ce, că nu vă pla­ce, sun­teți obli­gați să luați decizii.

Dacă vă aflați în înca­pa­ci­ta­tea exer­ci­tă­rii aces­tui drept, nu vă obli­gă nimeni să fiți con­si­li­eri locali!

Nu putem blo­ca pro­iec­te de hotă­râre, doar pen­tru că vă dis­plac inti­a­to­rii sau teme­le în sine. Nu sun­tem aleși în Con­si­li­ul Local în func­ție de afi­ni­tă­ți­le și rela­ți­i­le de cole­gi­a­li­ta­te din­tre noi. Sun­tem aleși să îi repre­zen­tăm pe cetățeni!

DOMNULE PRIMAR, unde e res­pec­tul față de oameni? Atât timp cât ați avut pro­iec­te pe masa de lucru, a cărui inti­a­tor ați fost, ați con­si­de­rat de cuvi­in­ță să par­ti­ci­pați la ședin­ță, iar apoi să plecați?

Dom­nu­le Radu Cris­ti­an, sun­teți pri­ma­rul tutu­ror: și a a celor ce v‑au votat, și a celor care au avut o altă opțiu­ne politică.

Nu sun­teți în frun­tea urbei doar pen­tru cei care v‑au ales!

DOMNILOR CONSILIERI ai PNL, con­ti­nu­ați să boico­tați ședin­țe­le și să nu vă asu­mați un vot și obli­ga­ție pe care o aveți față de oameni?

Con­ti­nu­ați să fiți păr­ti­ni­tori și să votați doar pro­iec­te­le pro­pu­se de către primar ?

Trist este fap­tul că aces­te hotă­râri pe care le luați nu vă afec­tea­ză în mod direct pe dum­ne­a­voas­tră, dar îi afec­tea­ză pe cei care v‑au acor­dat încre­de­re și v‑au votat.

Este inad­mi­si­bil să tole­răm un ase­me­nea com­por­ta­ment infantil!

Sun­teți pri­ma­rul tuturor!

Sun­teți con­si­li­e­rii între­gii comunități!

Asu­mați-vă răs­pun­de­rea și nu mai dați bir cu fugiții!

Silis­tra Ele­na Ale­xan­dra, 06.09.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply