Casa bordei de la Olanesti. Rezistă la cutremur de 10 grade pe scara Richter

0
508
Booking.com

adelaparvucom-despre-casa-olanesti

Asta-i chiar o casă ine­di­tă pe care nu mă aștep­tam s-o găsesc la noi și mai ales într-o zonă atât de fru­moa­să ca Băi­le Olă­nești.

Nu mă aștep­tam pen­tru că este în pri­mul rând o locu­in­ță eco, iar la noi nu exis­tă oameni pasio­nați de asta. Dar Dra­goș Ili­es­cu este mai mult decât pasio­nat. Pen­tru el e un stil de via­ță, o via­ță strâns lega­tă de mine­ra­le, care au înce­put să-i cap­te­ze aten­ția în urmă cu vreo zece ani. După o dis­cu­ție cu un pri­e­ten a aflat de Ormus, un ade­vă­rat eli­xir din mine­ra­le monoa­to­mi­ce. A stu­di­at mult, s-a docu­men­tat, că doar știe bine engle­ză și ger­ma­nă, și a aflat că de la lip­sa mine­ra­le­lor din orga­nism putem să sufe­rim de cei 3 D. Care 3 D? Ce vor­besc eu aici? Der­ma­ti­tă, depre­sie, demen­ță. Adi­că încep să ne mănân­ce pal­me­le (și nu de la bani :), ci de la caren­țe, inclu­siv de vita­mi­ne­le B), apoi ne apu­că depre­sia și în final ajun­gem bol­navi cu capu’. Mai pe scurt, nu prea avem chef de via­ță, n-avem curaj, dar ne e fri­că tot tim­pul de ceva. Așa că el nu doar că a adus în Româ­nia aces­te mine­ra­le monoa­to­mi­ce ca să ne vină pofta de via­ță, să gân­dim lim­pe­de și să avem curaj a ne pune în apli­ca­re ide­i­le, dar și-a făcut și o casă în pâmânt, că doar din pământ sunt extra­se mine­ra­le­le, nu?

Aleea de acces catre casa semi ingropata

Ale­ea de acces catre casa semi ingro­pa­ta.

Și pen­tru că și-a dorit o casă bor­dei, unde să și-o facă, în Bucu­rești? N-avea cum. Mult timp s-a gân­dit, s-a răzgân­dit. Îi era tea­mă că dacă plea­că din capi­ta­lă o să piar­dă con­tac­tul cu civi­li­za­ția, dar și-a spus că atâ­ta timp cât exis­tă inter­net, poți să lucrezi de ori­un­de. Așa că a ajuns la Băi­le Olă­nești, un loc superb, pe care eu mi-l aduc amin­te din copi­lă­rie când mer­geam cu buni­ca mea la băi, căci aici sunt izvoa­re mine­ra­le ale căror ape te vin­de­că de o mul­ți­me de boli și afec­țiuni. Aco­lo, la Băi­le Olă­nești, a găsit un teren de 1000 de metri pătrați unde și-a pus în apli­ca­re pro­iec­tul. A durat ceva timp, vreo 3 ani de zile, dar a con­stru­it nu una, ci două case pe ace­lași teren. Și-a făcut un colț de rai și a con­sta­tat că exis­tă via­ță și fără Bucu­rești. Dar hai să-ți dau deta­lii des­pre cele două con­struc­ții.

Fatada principala a casei semi ingropate

Fata­da prin­ci­pa­la a casei semi ingro­pa­te

Casa pe care și-a făcut-o este greu de foto­gra­fi­at, fiind semi îngro­pa­tă. Dra­goș cre­de în acest mate­ri­al fabu­los pe care căl­căm – pămân­tul, ele­ment pri­mor­di­al, hră­ni­tor și pro­tec­tor. Dar tot pămân­tul e și cel care se zgu­du­ie, numai că în mod para­do­xal o casă sub pământ este cel mai bun bun­căr anti-cutre­mur. Ba te fereș­te și de radi­a­ții.

Casa are 200 mp și la supra­fa­ță sunt con­stru­i­te din bâr­ne groa­se de ste­jar și pia­tră o bucă­tă­rie de vară, maga­zia de lem­ne, maga­zia de scu­le și gara­jul pen­tru ATV.

La inte­ri­or are living cu șemi­neu cen­tra­lă (adi­că se încă­l­zeș­te toa­tă casa de la el), bucă­tă­rie, baie, dres­sing, două dor­mi­toa­re, din­tre care cel matri­mo­ni­al are baia lui unde se află o cadă cu hidro­ma­saj. Toa­tă tâm­plă­ria casei, că o vezi în par­tea din față, este din lemn stra­ti­fi­cat și geam tri­plu, care asi­gu­ră o super izo­la­ție. Par­tea fru­moa­să este că fiind o casă semi îngro­pa­tă n-are nevo­ie de aer con­di­țio­nat deo­a­re­ce vara e răcoa­re natu­ra­lă. Da, îți mai spun că la asta con­tri­bu­ie și aco­pe­ri­șul care are un strat de pământ con­sis­tent ce sus­ți­ne plan­te­le. Și pen­tru că are pan­ta lină poa­te fi folo­sit chiar  pen­tru cul­ti­va­rea legu­me­lor.

Aleea cu dulapi din lemn de stejar

Ale­ea cu dulapi din lemn de ste­jar

Ceea ce chiar nu se vede este bun­că­rul casei, un adă­post anti­a­to­mic con­stru­it după un pro­iect ela­bo­rat de spe­cia­liști în dome­niu pen­tru a rezis­ta la un cutre­mur de 10 gra­de pe sca­ra Rich­ter, atât de adân­ci­me, cât și de supra­fa­ță. Dra­goș Ili­es­cu și-a luat toa­te măsu­ri­le de pre­ca­u­ție nece­sa­re, dar mai mult a inves­tit în ceva ce rar se face la noi acum. Și tubu­la­tu­ra de aeri­si­re a aces­tui bun­căr este com­ple­xă, din inox, pozi­țio­na­tă într-un anu­me fel, dota­tă cu fil­tre HEPA care rețin 99,9 % din impu­ri­tăți, inclu­siv par­ti­cu­le radi­oac­ti­ve. Și în adă­pos­tul care are cir­ca 10 metri pătrați exis­tă wc, chiu­ve­tă, sifon de par­do­sea­lă, hidro­for, pom­pă manu­a­lă de apă, puț îngro­pat, geran­tor de curent, uni­ta­te de trans­for­ma­re 220 din 12V, coș de fum pen­tru even­tu­a­lă sobă, loc pen­tru două paturi sura­pu­se. Ce mai? Zici că ești la emi­siu­nea de la Disco­ve­ry cu sfâr­și­tul lumii. Dar cât timp nu e sfâr­și­tul lumii, bun­că­rul e per­fect ca beci sau came­ră teh­ni­că, că doar poți avea acces la el direct din casă.

Oamenii din poza sunt pe acoperisul casei semi ingropate

Oame­nii din poza sunt pe aco­pe­ri­sul casei semi ingro­pa­te.

Con­ti­nu­a­rea, aici:

http://adelaparvu.com/2013/11/21/casa-bordei-de-la-olanesti-rezista-la-cutremur-de-10-grade-pe-scara-richter/

Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele