Turcia a construit un pod nou cu zece benzi în 3 ani, noi nu putem repara podul de la Agigea de 6 ani!”

0
119

aglomeratie-pod-agigea

OBSERVATOR: Con­stă­nţe­nii, dar şi turi­ş­tii care au venit în aceas­tă vară pe lito­ral au îndu­rat un ade­vă­rat cal­var în tra­fic, pe DN39, Con­stanţa-Man­ga­lia, în prin­ci­pal pe podul de la Agi­gea, unde sunt impu­se res­tri­cţii ruti­e­re pe motiv că se află în repa­ra­ţii şi unde s‑au for­mat cozi de maşini pe mai mulţi kilo­me­tri.

Subiec­tul a fost abor­dat astăzi şi de preşe­din­te­le Uniu­nii Demo­cra­te a Tăta­ri­lor Tur­co-Musul­mani din Româ­nia (U.D.T.T.M.R.), ing. Gelil Eser­ghep care s‑a decla­rat indig­nat de batjo­cu­ra la care au fost supu­şi şofe­rii pe podul de la Agi­gea.

Tur­cia a inau­gu­rat un pod nou cu zece benzi con­stru­it în doar în trei ani pes­te Bos­for. Asta este rea­li­ta­tea şi noi ne chi­nuim cu podul de la Agi­gea de atâţia ani, repa­ra­ţi­i­le au înce­put în 2010 şi nimeni nu e vino­vat! Ceau­şes­cu l‑a făcut în doi ani şi noi nu reu­şim să îl repa­răm de şase ani, iar din 2010 până acum aco­pe­ră toa­tă pla­ja, toa­te for­ma­ţiu­ni­le poli­ti­ce. Nu putem să zicem că unii au făcut, iar alţii nu. Îşi arun­că degea­ba vina, iar ce a fost vara asta a fost o băta­ie de joc”, a decla­rat lide­rul U.D.T.T.M.R.

Tur­cia a inau­gu­rat vine­rea tre­cu­tă un pod pes­te Strâm­toa­rea Bos­for cu opt benzi de autos­tra­dă şi două benzi pe mij­loc pen­tru calea fera­tă fiind cel mai lat pod sus­pen­dat din lume. Lucră­ri­le au fost dema­ra­te la sfârşi­tul lunii mai 2013 , iar inves­ti­ţia s‑a ridi­cat la 3 mili­ar­de de dolari.

În ceea ce pri­veş­te podul de la Agi­gea, aces­ta ar urma să fie închis total de la 1 sep­tem­brie pen­tru con­ti­nu­a­rea repa­ra­ţi­i­lor, iar esti­mă­ri­le ofi­ci­a­li­lor sunt că lucră­ri­le se vor fina­li­za până la sfârşi­tul aces­tui an.

La intra­rea pe podul vechi de la Agi­gea, zil­nic şi mai ales în tim­pul sezo­nu­lui esti­val, se for­mea­ză coloa­ne de maşini din cau­za res­tri­cţi­i­lor de cir­cu­la­ţie impu­se de CNADNR pen­tru sigu­ranţa şofe­ri­lor care tre­bu­ie să cir­cu­le pe două benzi decât patru cât are podul de pe DN39.

Emi­lia SAVAobservator.ro, 29.08.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele