Teatrul de Vară Jupiter: Spectacolele săptămânii 15–21 august

0
220

Luni, 15 august — AM O CĂSUŢĂ MICĂ — GASCA ZURLI

casuta_mica_EvLit

Spec­ta­co­lul “AM O CĂSUŢĂ MICĂ” este o pro­du­cţie ori­gi­na­lă pli­nă de ener­gie şi culoa­re, cân­te­ce şi vese­lie, inte­rac­ti­vi­ta­te şi super­dis­tra­cţie. Timp de o oră, copi­ii şi părinţii cân­tă şi dansea­ză împre­u­nă cu Feti­ţa Zurli, Clo­poţel, Zdrăn­gă­nel şi Truli. Cei patru pri­e­te­ni au pre­gă­tit far­se cu care o vor sur­prin­de pe Tan­ti Pre­zen­ta­toa­rea, iar Tura Vura se va con­frun­ta cu o sală pro­te­ja­tă de Zâna Bună. Se găsesc aici toa­te ingre­din­te­le unui spec­ta­col minu­nat: cân­te­ce vese­le şi antre­nan­te, cos­tu­me colo­ra­te, recu­zi­tă atră­gă­toa­re şi mul­tă bucu­rie. Poves­tea spec­ta­co­lu­lui e foar­te sim­plă. Gaş­ca Zurli are nevo­ie de o căsu­ţă în care să locu­ias­că toa­te ani­mă­lu­ţe­le de pluş pri­e­te­ne. Numai că să faci o casă nu e chiar o joa­că. Îţi tre­bu­ie un plan, instru­men­te potri­vi­te şi, mai ales, un meş­ter pri­ce­put. Aşa este intro­dus în sce­nă Yuppy, cel mai har­nic şi hai­os con­struc­tor.

Yuppy tra­sea­ză roluri cla­re fie­că­ru­ia. Feti­ţa Zurli se ocu­pă de deco­ra­ţiuni, Clo­poţel, cali­fi­cat de pălă­ria de pe cap, e res­pon­sa­bil pen­tru aco­pe­riş, iar Tan­ti Pre­zen­ta­toa­rea de finanţe. Truli şi Zdrăn­gă­nel sunt res­pon­sa­bili cu tră­i­ni­cia căsu­ţei. Con­struc­to­rul Yuppy se dove­des­te a fi şi foar­te talen­tat, aşa că aju­ta şi la atmosfe­ra de vese­lie prin cân­te­ce şi dan­suri meş­te­ri­te. După ce căsu­ţa e gata, Zâna Bună vine să ada­u­ge un strop de magie şi adu­ce o ste­lu­ţă fer­me­ca­tă, care să veghe­ze şi să ape­re casa. Şi pen­tru că aven­tu­ri­le Găş­tii par­că nu au far­mec fără Tura-Vura, vră­ji­toa­rea împie­di­ca­tă îşi face apa­ri­ţia pe, sau mai bine zis pe lân­gă Vră­ji­mă­tu­ri­ca ei iubi­tă. Se burzu­lu­ieş­te, se strâm­bă şi se ener­vea­ză că nu reu­şeş­te să dărâ­me casa. Ne adu­ce amin­te cum mănân­că ea numai car­tofi pră­ji­ţi şi cio­co­la­tă şi încear­că încă o dată să con­vingă sala de cât este de înfri­coşă­toa­re. Nu reu­şeş­te decât să stâr­neas­că râse­te bune. Până la urmă, con­struc­to­rul Yuppy dove­des­te ca e pri­ce­put chiar la toa­te şi o con­vin­ge pe Tura Vura să pro­mi­tă cu mâna pe nas că va mân­ca sănă­tos. Ca întot­dea­u­na la Zurli, nu doar copi­ii ci şi părinţii sunt impli­ca­ţi. Spec­ta­co­lul are poves­te, este inte­rac­tiv, te ţine în pri­ză şi te ridi­că de pe sca­un, vrei nu vrei. Părinţii tre­bu­ie sa che­me muzi­ca, să răs­pun­dă la între­bări cu sin­ce­ri­ta­te, să cân­te şi să danse­ze. Copi­ii sunt lăsa­ţi liberi. Dacă vor să vină lân­gă sce­nă vin, dacă nu, urma­resc spec­ta­co­lul de pe sca­un, au voie să se şi plim­be în sală, doar să nu îi deran­je­ze pe cei­la­lţi. Aceas­tă liber­ta­te cre­a­ză impre­sia unei mari fami­lii, uni­tă de ener­gia care se cre­a­ză în sală, de bucu­ria tră­i­rii sau amin­ti­rii copi­lă­ri­ei cu dan­suri şi cân­te­ce vese­le şi antre­nan­te.

Mier­curi, 17 august — Direc­tia 5 si Tru­pa Coco

directia5_EvLit

Pe 17 August, la cere­rea publi­cu­lui, Direc­tia 5 revi­ne la Jupi­ter!
Direc­tia 5 ani­ver­sea­za 25 de ani de exis­ten­ta pe pia­ta muzi­ca­la din Roma­nia si cu aceas­ta oca­zie, tru­pa va sus­ti­ne un con­cert la Tea­trul de Vara din Jupi­ter. Veti ascul­ta can­te­ce noi care fac par­te din albu­mul” Love, Pea­ce and Har­mony”, album ce va fi lan­sat pe 29 Noiem­brie. Muzi­ca ulti­mu­lui disc care vor­bes­te des­pre liber­ta­te si dra­gos­te, va fi o sur­pri­za deo­se­bi­ta pen­tru fanii care vor fi pre­zen­ti la acest con­cert.
Ala­turi de Direc­tia 5 vor can­ta si baie­tii de la tru­pa COCO. Atmosfe­ra va fi una elec­tri­zan­ta!

Vineri, 19 august — Cine e faza­nul?

fazanul_EvLit

Vineri, 19 August, in pre­mie­ra la Tea­trul de Vara din Jupi­ter, sose­te cele­bra come­die „Cine e faza­nul”? O come­die bule­var­die­ră, o come­die spu­moa­sa, făcu­tă bine, cu un ritm nebun, unde rasul si buna dis­po­zi­tie sunt garan­ta­te. Dacă vrei si tu să te des­tinzi şi să uiţi de tot, timp de doua ore, te astep­tam pe 19 August, la ora 21:00, la come­dia “Cine e faza­nul”!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply