Teatrul de Vară Jupiter prezintă spectacolele săptămânii 8–14 august

0
187

Luni, 8 August Gaș­ca Zurli —  Intâm­plări din lumea poveș­ti­lorlumea_povestilor_EvLit

Întâm­plări din lumea poveş­ti­lor” este o poves­te de spre pri­e­te­nie, sin­ce­ri­ta­te şi fair-play, un spec­ta­col în ace­lași stil „zurli”: inte­rac­tiv, plin de ener­gie, culoa­re, cân­te­ce antre­nan­te și mul­tă vese­lie. Fetiței Zurli îi pla­ce să se joa­ce, dar când vine vor­ba să pună jucă­ri­i­le la loc, găseș­te tot felul de moti­ve și scu­ze. Feti­ța înce­pe să cau­te tot felul de șire­tli­curi, care să o aju­te să sca­pe de sar­ci­na care i se pare atât de com­pli­ca­tă. În aju­tor îi chea­mă pe Lupul din Scu­fi­ţa Roşie și pe Mota­nul din poves­tea lui Pinoc­chio, în spe­ran­ța că aceștia îi pot da o rețe­tă magi­că prin care jucă­ri­i­le să se strân­gă sin­gu­re în coș.

Ca niș­te pri­e­te­ni ade­vă­rați, Truli, Clo­poțel, Zdrăn­ga­nel și Yuppi o aju­tă pe Feti­ța Zurli să înțe­lea­gă că nu este bine să încerci să păcă­lești și să ascunzi ade­vă­rul. Până la urmă, ea pro­mi­te, cum alt­fel decât cu dege­țe­lul pe năsuc, că își va pune sin­gu­ră ordi­ne în lucru­șoa­re de acum îna­in­te. Tura Vura, cea mai cara­ghi­oa­să vră­ji­toa­re din lum­ne, își face apa­ri­ția căla­re sau, mai bine zis, pe lân­gă Vră­ji­mă­tu­ri­că și încear­că să stri­ce petre­ce­rea. Nu reu­șeș­te decât să stâr­neas­că râsul și să le ara­te copi­i­lor cât de urât este să nu res­pecți regu­li­le unui joc și să nu știi să pierzi.

Spec­ta­co­lul este sim­plu şi pe înțe­le­sul copi­i­lor, cân­te­ce­le sunt vese­le și ușor de fre­do­nat, totul este pre­să­rat cu jocu­le­țe sim­ple, core­gra­fi­i­le îi vor ridi­ca de pe sca­un chiar și pe părinți, iar mesa­je­le vor fi cu ușu­rin­ță reți­nu­te și apli­ca­te. Un bilet este vala­bil pen­tru o sin­gu­ră per­soa­nă. Toți par­ti­ci­pan­ții la spec­ta­col tre­bu­ie să cum­pe­re bilet, indi­fe­rent de vâr­stă. (1 bilet este vala­bil pen­tru o per­soa­nă cu vâr­sta cuprin­să între 0–100 ani).

Mier­curi, 10 August — Regal Fol­cloricregal_EvLit

Pe 10 August, pen­tru a doua oară în aceas­tă vară, vor urca pe sce­na Tea­tru­lui de Vară din Jupi­ter cei mai îndră­giți inter­preți de muzi­că popu­la­ră: Soții Cor­ne­lia și Lupu Red­nic, ală­tu­ri de invi­ta­ta lor, Mioa­ra Veli­cu. Sun­teți aștep­tați să intrați în horă, deo­a­re­ce se anun­ță un ade­vă­rat Regal Fol­cloric!

Vineri, 12 August — Un băr­bat si mai mul­te femei

UN-BARBAT_WEB_EvLit

Poves­tea a înce­put în urmă cu apro­xi­ma­tiv trei­zeci de ani, când Magda şi Cla­u­diu s‑au cunos­cut pe un şan­ti­er din Bucu­reşti, aju­tând la con­stru­i­rea unui nou bloc din Mili­tari, clă­di­re care va fi măr­tu­rie a unei lungi şi fru­moa­se pri­e­te­nii. S‑au reîn­tâl­nit la facul­ta­tea de tea­tru, amân­doi debu­tând la Tea­trul de Come­die în anii de stu­denţie. După absol­vi­re, s‑au îndrep­tat spre Tea­trul din Petroşani, tea­tru în care s‑a năs­cut pen­tru pri­ma oară un spec­ta­col ce dăi­nu­ie şi astăzi, ca măr­tu­rie vie a legă­tu­rii din­tre ei – Un băr­bat şi mai mul­te femei. Pie­sa abor­dea­ză, într‑o manie­ră comi­că, eter­nul con­flict din­tre băr­bat şi feme­ie, bazat pe lup­ta pen­tru supre­ma­ţie în rela­ţi­i­le de cuplu. Care sunt şanse­le unui băr­bat timid în faţa une­ia sau mai mul­tor femei, care, prin diver­se for­me de abor­da­re, reu­şesc să-şi atingă sco­pul?
Vă aştep­tăm să‑i urmă­ri­ţi în acest spec­ta­col care vă va adu­ce zam­be­tul pe buze şi vă va face să vă între­ba­ţi: Până la urmă, cine con­du­ce? Băr­ba­tul sau feme­ia?
Dis­tri­bu­ţie: Magda Cato­ne şi Cla­u­diu Ble­o­nţ.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply