Sorin Mihai: Păcat că nu se dorește colaborare în beneficiul Mangaliei!

0
286
sorin_mihai_unpr_mangalia

   Spi­ta­lul Man­ga­lia are un mana­ger inte­ri­mar, până la orga­ni­za­rea con­cur­su­lui. De mâi­ne, spi­ta­lul va pier­de și cadre medi­ca­le, deo­a­re­ce nu s‑a con­vo­cat ședin­ță ordi­na­ră a CL în care să se apro­be orga­ni­gra­ma revi­zu­i­tă (orga­ni­gra­mă care a pri­mit de aproa­pe o lună aviz favo­ra­bil în comi­sia CL pe care o pre­zi­dez).

   Din aceas­tă cau­ză, prin­tre alte­le, nu se va putea asi­gu­ra ser­vi­ci­ul de gar­dă nici la pedia­trie, nici la urgen­țe.

   Îl asi­gur pe noul direc­tor al Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal de tot spri­ji­nul.

   De ase­me­nea, con­si­li­e­rii locali ai PMP Man­ga­lia vor sus­ți­ne în con­ti­nu­a­re pro­iec­tul prin care se acor­dă locu­in­țe de ser­vi­ciu cadre­lor medi­ca­le și cadre­lor didac­ti­ce.

   Este păcat că nu se doreș­te cola­bo­ra­re în bene­fi­ci­ul Man­ga­li­ei!

   Prof. Sorin Mihai, con­si­li­er local, pre­se­din­te­le Comi­si­ei Soci­a­le a CL Man­ga­lia.

Mana­ge­rul Spi­ta­lu­lui Man­ga­lia și‑a dat demi­sia

Liviu Moca­nu, direc­to­rul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia și‑a dat demi­sia. Potri­vit infor­ma­ți­i­lor noas­tre, doc­to­rul Moca­nu și‑a depus cere­rea de demi­sie deo­a­re­ce, va ple­cat în Fran­ța pen­tru a…

REPLICAONLINE.RO

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply