Silistră Elena Alexandra: Sistemul medical este bolnav!

0
206
Booking.com

Silistră-Elena-Alexandra-Sis­te­mul medi­cal din Româ­nia este bol­nav! Bol­nav de pe urma nepă­să­rii, a indi­fe­ren­ței, a dez­in­te­re­su­lui, a lip­sei acu­te de cadre medi­ca­le spe­cia­li­za­te. Este boa­la seco­lu­lui, o boa­lă con­ta­gi­oa­să, care tot mai mult pare fără leac.

Cum poa­te un sis­tem bol­nav să tra­te­ze pacien­ții? Vrem per­for­man­ță din par­tea cadre­lor medi­ca­le, însă cu toții știm că sis­te­mul este sub­fi­nan­țat. Îi jude­căm les­ne, dar nu le asi­gu­răm con­di­ții decen­te de mun­că.

Sun­tem con­știenți că nu inves­tim sufi­cient pen­tru a putea cere ser­vi­cii de cali­ta­te. Îi admi­răm pe oame­nii din sis­te­mul sani­tar care inves­tesc efort și sunt dedi­cați mun­cii lor, dar nu sun­tem dis­puși să îi răs­plătim așa cum se cuvi­ne, să îi spri­ji­nim cu ade­vă­rat.

 Ne-am obiș­nu­it să spu­nem că aceas­ta le este mese­ria, că sunt plătiți pen­tru mun­ca lor. Dar când aceas­tă mun­că este făcu­tă fără apa­ra­tu­ra nece­sa­ră, în con­di­ții care nu cores­pund nor­me­lor igie­ni­co-sani­ta­re, cu medi­ca­men­te adu­se de pacienți de aca­să, să nu ne aștep­tăm la minuni.

Vrem medici com­pe­tenți și res­pon­sa­bili, dar îi vedem că plea­că tot mai mulți din țară, că aleg stră­i­nă­ta­tea pen­tru un trai mai bun. Ce facem atunci? Îi hulim și pe cei care au ales să rămâ­nă în țara lor. Pe cei obli­gați să se lup­te cu nevo­i­le sis­te­mu­lui. Îi admo­ne­stăm pe cei care sunt nevo­iți să stră­ba­tă zil­nic zeci de kilo­me­tri doar pen­tru a ajun­ge la mun­că, pen­tru că spe­cia­liș­tii sunt tot mai greu de găsit. Îi des­con­si­de­răm pe cei care, la rân­dul lor, se simt igno­rați de comu­ni­ta­tea loca­lă, căci nu le‑a ofe­rit nici măcar o locu­in­ță de ser­vi­ciu.

    Îi obli­găm să se des­cur­ce într-un sis­tem sub­fi­nan­țat, cu sala­rii demo­ti­van­te. Și nu este de mira­re că ajung să se gân­deas­că dacă tot acest efort meri­tă. Și nu este de mira­re nici că plea­că pen­tru că se simt umi­liți de un sis­tem medi­cal bol­nav, de o soci­e­ta­te care nu le ofe­ră nimic, dar care le pre­tin­de ade­sea impo­si­bi­lul.

    Să încer­căm, ca un înce­put, să îi jude­căm mai puțin, să îi spri­ji­nim și să le ară­tăm că îi apre­ci­em! Atât cât îmi va sta în puteri, voi încer­ca să îi ajut și să le arăt că îmi pasă. Căci, în fond, îmi pasă de sănă­ta­tea mea, de a celor din jurul meu!

    Silis­tră Ele­na Ale­xan­dra, con­si­li­er local, 7 august 2016, fb.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele