Și‑a construit singur casa din paie și lut, adaptând o rețetă străveche

0
3167

Când omul își pune în cap un pro­iect și‑l duce până la capăt meri­tă feli­ci­tat. Ingi­ne­rul de care-ți spun azi, s‑a gân­dit la cum reu­șeau oame­nii în Anti­chi­ta­te și Evul Mediu să-și con­stru­ias­că sin­gur case­le.

Așa că s‑a închis în bibli­o­te­că, a citit des­pre sti­luri de case și rețe­te pen­tru obți­ne­rea mate­ri­a­le­lor de con­struc­ție, res­pec­tiv la cum și cu ce să ames­te­ce lutul, argi­la și încet, dar sigur și‑a pus în gând să con­stru­ias­că sin­gur o căsu­ță. Fără nicio expe­rien­ță în tâm­plă­rie, dul­ghe­rie sau ori­ce tip de con­struc­ție a fost sigur că va fi în sta­re să ridi­ce prin for­țe pro­prii locu­in­ța șa care visa. Fiind ingi­ner infor­ma­ti­cian la Uni­ver­si­ta­tea din Texas, a ști­ut că dacă vrea să reu­șeas­că are nevo­ie de un plan și pen­tru asta tre­bu­ie să se con­sul­te cu spe­cia­liști. Dar hai să-ți spun mai mul­te.

adelaparvu.com-despre-casa-din-paianta

Casa pe care o vezi și care ara­tă ca de poves­te a durat trei ani până să fie ridi­ca­tă și a fost fina­li­za­tă în urmă cu mai bine de 20 de ani. Măsoa­ră cir­ca 83 de metri pătrați la inte­ri­or și inclu­de un living gene­ros și îna­lt cu bucă­tă­rie des­chi­să, baie și dor­mi­tor, ală­tu­ri de o tera­să aco­pe­ri­tă. Totul l‑a cos­tat pe Gary Zuker, căci el este pro­pri­e­ta­rul și con­struc­to­rul, cir­ca 40.000 de dolari ame­ri­cani, din care 25.000 de dolari ame­ri­cani au fost chel­tu­iți pen­tru con­struc­ția efec­ti­vă și res­tul de 15.000 pen­tru dotă­ri­le inte­ri­oa­re. Casa se află pe un teren gene­ros, mai exact pe un deal cu pri­ve­liș­te către Lacul Tra­vis de lân­gă Aus­tin, Texas.

adelaparvu.com despre casa din paianta, baloti de paie si lut, Gary Zucker (14)

Gary a ape­lat pen­tru con­si­li­e­re la Aus­tin Pli­niu Fisk, spe­cia­list în con­struc­ții dura­bi­le și eco­lo­gi­ce. Aces­ta l‑a îndru­mat către sis­te­mul vechid e con­struc­ție din Ger­ma­nia, denu­mit Lei­ch­tle­hm­bau, care în tra­du­ce ar însem­na con­struc­ții ușoa­re din paie și lut. După ce ingi­ne­rul a con­sul­tat nume­roa­se tipuri de con­struc­ții din paie și lut pe care le‑a găsit în cărți vechi cu ilus­tra­ții din peri­oa­da medi­e­va­lă, el a ajuns să adap­te­ze rețe­ta pen­tru ames­te­cul nece­sar zidu­ri­lor. În esen­ță este vor­ba des­pre ames­te­cul de paie și lut într‑o can­ti­ta­te opti­mă, ast­fel încât paie­le să asi­gu­re par­tea de izo­la­re, iar lutul să etan­șei­ze­ze totul. Prac­tic, zidu­ri­le sunt din baloți de paie aco­pe­ri­te cu ten­cu­ia­lă. Dar desi­gur mai erau nece­sa­re și alte ingre­dien­te pen­tru ca com­po­zi­ția să rezis­te la intem­pe­rii și să reu­șeas­că să ajun­gă la obți­ne­rea unei ten­cu­ieli dura­bi­le.

adelaparvu.com despre casa din paianta, baloti de paie si lut, Gary Zucker (30)

adelaparvu.com despre casa din paianta, baloti de paie si lut, Gary Zucker (7)

Macheta initiala a casei

Mache­ta ini­ti­a­la a casei

Pro­pri­e­ta­rul a con­sul­tat și un arhi­tect și s‑a lăsat inspi­rat de prin­ci­pi­i­le arhi­tec­tu­rii hin­du­se, care pre­văd armo­ni­za­rea clă­di­ri­lor cu natu­ra încon­ju­ră­toa­re, cu uni­ver­sul.Pro­iec­tul con­ce­put de arh. Mur­ray Liber­sat, pro­fe­sor la ace­eași uni­ver­si­ta­tea unde lucrea­ză Gary, a pre­vă­zut o căsu­ță ca des­prin­să din povești. Având un plan și o mache­tă, Gary a cum­pă­rat 250 de baloți de paie de la fer­mi­e­rii locali și cir­ca 6,5 metri cubi de argi­lă, pro­ve­niți tot din zonă, dintr‑o groa­pă auto­ri­za­tă a fi exploa­ta­tă. Din cele pes­te 100 de rețe­te de com­po­zi­ție pe care le‑a des­co­pe­rit pen­tru ten­cu­ia­la exte­ri­oa­ră, din­tre care une­le inclu­deau uri­nă de cal și mela­să, Gary a ajuns să iden­ti­fi­ce ingre­dien­te­le de bază: var, nisip și păr de cal. Evi­dent că n‑a dorit să folo­seas­că păr de cal și nici n‑ar fi avut acces la el, așa că l‑a înlo­cu­it cu fibre de poli­es­ter, adâun­gând sare și ala­un (sau pia­tră acră, cum i se mai spu­ne).

adelaparvu.com despre casa din paianta, baloti de paie si lut, Gary Zucker (18)

adelaparvu.com despre casa din paianta, baloti de paie si lut, Gary Zucker (11)

Deși casa are o for­mă sim­plă la bază, res­pe­tiv una drept­un­ghiu­la­ră, iar încă­pe­ri­le sunt toa­te situ­a­te e ace­lași nivel, lui Gary i‑a luat 3 ani de zile să ajun­gă aproa­pe de final, dar spu­ne că o casă nici­o­da­tă nu e cu ade­vă­rat gata. Struc­tu­ra casei este din lemn, pe care l‑a achi­zi­țio­nat de la o fabri­ca loca­lă de che­res­tea. Fap­tul că a cum­pă­rat toa­te mate­ri­a­le­le din zonă l‑a aju­tat mult să țină sub con­trol cos­tu­ri­le. Dar Gary Zuker spu­ne, mai în glu­mă mai în seri­os, că a avut mai mult timp decât bani. Pe de altă par­te, este con­vins că nu poți face o casă fru­moa­să dacă ești cu ochii pe ceas, așa cum se întâm­plă în ziua de azi. Mie mi‑a plă­cut cum ara­tă, dar și mai mult mă gân­desc că la noi exis­tă case din chir­pici care se fac bine de sute de ani, iar noi le deni­grăm, pe când occi­den­tali acum le redes­co­pe­ră cali­tă­ți­le. Da, poți avea o casă din paian­tă, chir­pici sau lut și o poți dota cu tot ce este nece­sar con­for­tu­lui actu­al. Casa de față vor­beș­te des­pre asta. Sper să te inspi­re și pe tine!

Con­ti­nu­a­rea, aici: adelaparvu.com


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply