REVENIM: Care credeti că sunt prioritățile Mangaliei?

0
409
Mangalia - faleza.

mangalia-panorama-laurentiu-mitu

PRIORITĂȚI, PROIECTE ȘI SOLUȚII PENTRU MANGALIA.

     Așa se inti­tu­la arti­co­lul nos­tru publi­cat la înce­pu­tul lunii iulie 2016, care cuprin­dea urmă­toa­re­le idei și pro­pu­neri adre­sa­te edi­li­lor Man­ga­li­ei.

 Sub gene­ri­cul PRIORITĂȚI, PROIECTE ȘI SOLUTII PENTRU MANGALIA, lan­săm aceas­tă AGORA VIRTUALĂ, în care‑i invi­tăm să-și pre­zin­te pro­pri­i­le pro­iec­te și solu­ții pen­tru legi­sla­tu­ra 2016 – 2020, pe toți cei 19 con­si­li­eri muni­ci­pali și pe pri­ma­rul Man­ga­li­ei.

     De ase­me­nea, tot aici vor putea lua cuvân­tul cetă­țe­nii mun­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și să facă pro­pu­neri și obser­va­ții lega­te de admi­nis­tra­rea ora­șu­lui și a sta­țiu­ni­lor sub­or­do­na­te, să vină cu suges­tii de pro­iec­te nece­sa­re, rea­li­za­bi­le.

     Doam­ne­lor și domni­lor con­si­li­eri, dom­nu­le pri­mar,

    Aștep­tăm de la dum­ne­a­voas­tră solu­ții con­cre­te, pe dome­nii de acti­vi­ta­te, pen­tru rezol­va­rea PRIORITĂȚILOR SPECIFICE ora­șu­lui nos­tru. Noi vă rea­min­tim câte­va din­tre aces­tea, rezul­ta­te din soli­ci­tă­ri­le citi­to­ri­lor noș­tri:

 1. Cre­a­rea de NOI LOCURI DE MUNCĂ în Man­ga­lia;
 2. ȘOSEAUA DE CENTURĂ, care să oco­leas­că ora­șul și să facă legă­tu­ra între podul pes­te calea fera­tă de la Nept­un și podul de pes­te lacul Man­ga­lia. Vezi H.G. nr.1.145 din 17 noiem­brie 2010 pen­tru apro­ba­rea indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici ai obiec­ti­vu­lui de inves­ti­ţii “Vari­an­ta de oco­li­re Man­ga­lia”!
 3. soseaua_ocolitoare_mangalia_HG1145din17nov2010varianta_ocolire_mangalia_HG1145din17nov2010anexe
  TERENURI de CASE și LOCUINȚE PENTRU TINERI și pen­tru fami­li­i­le care doresc să aibe cămi­nul lor;
 4. ATRAGEREA DE SPECIALIȘTI de care are nevo­ie ora­șul nos­tru în Eco­no­mie, Admi­nis­tra­ție, Sănă­ta­te, Învă­țământ, Cul­tu­ră, Sport și alte dome­nii;
 5. ECONOMIA LOCALĂ – Spri­ji­ni­rea con­cre­tă a mici­lor între­prin­ză­tori.

a). Ce veți face pen­tru ca pre­țu­ri­le la pro­du­se­le din pie­țe­le Man­ga­li­ei să fie mai mici?

b). Cum cre­deți că s‑ar putea mic­șo­ra pre­țul la metrul cub de apă pota­bi­lă în Man­ga­lia?

c). Ce măsuri con­cre­te aveti în vede­re pen­tru spri­ji­ni­rea fir­me­lor din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia?

d). Des­pre Par­cul indus­tri­al ce ne puteți spu­ne? Ce ofer­te are aces­ta?

 1. TURISMUL – Ini­ția­ti­ve, pro­iec­te, solu­ții pen­tru atra­ge­rea unui număr mai mare de turiști în sezon și extra­se­zon?
 2. CULTURĂ, DIVERTISMENT – la fel: Ini­ția­ti­ve, pro­iec­te, solu­ții?a) Ce pro­iec­te cul­tu­ra­le și de diver­tis­ment pro­pu­neți sau veți sus­ți­ne, care să vină în spri­ji­nul turis­mu­lui local?b) Cum vedeți solu­țio­na­tă pro­ble­ma diver­tis­men­tu­lui local de după sezo­nul esti­val (în extra­se­zon)?

  c) Pen­tru copi­ii Man­ga­li­ei, v‑ați gân­dit la niș­te pro­gra­me cores­pun­ză­toa­re vâr­stei lor? Con­cret!

  d) Dar pen­tru tineri? Ce pro­pu­neri aveți pen­tru ei, în ide­ea dezvol­tă­rii apti­tu­di­ni­lor voca­țio­na­le?

 3. EDUCAȚIE – ÎNVĂȚĂMÂNT – Cunoaș­teți pro­ble­me­le din învă­țămân­tul local? Care sunt aces­tea și ce solu­tii aveți pen­tru rezol­va­rea lor?

De exem­plu, ști­ați că ar fi bine­ve­nit și la Man­ga­lia un CENTRU DE EXCELENȚĂ pen­tru ele­vii cu per­for­man­țe șco­la­re deo­se­bi­te? Ce veți între­prin­de pen­tru a înfi­in­ța un ase­me­nea Cen­tru? Sau, când veți rezol­va pro­ble­ma unui CAMPUS ȘCOLAR INTEGRAT, CU PROFIL TURISTIC ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, pen­tru Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, în felul aces­ta găsin­du-se un spa­țiu adec­vat și pen­tru Școa­la Gim­na­zi­a­lă Gala Galac­tion, care se poa­te muta în actu­a­lul sediu al Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, iar în loca­lul de la sens s‑ar putea înfi­in­ța o gră­di­ni­ță. După cum se știe, celă­lalt local “de la gea­mie” al Șco­lii 5 este reven­di­cat de urma­șii foș­ti­lor pro­pri­e­tari.

 1. SĂNĂTATE: – Ini­ția­ti­ve, pro­iec­te, solu­ții?

– Știți că ar fi nece­sar un SPITAL PENTRU BOLNAVII CRONICI din toa­tă zona Man­ga­lia? Ace­eași între­ba­re: Vă anga­jați să spri­ji­niți înfi­in­ța­rea aces­tui spi­tal?
– Pen­tru copi­ii cu nevoi spe­ci­a­le, ce vă pro­pu­neți să faceți și în ce ter­men?

 1. SPORTUL, cu toa­te ramu­ri­le de acti­vi­ta­te. Ce pro­pu­neți, ce solu­ții aveți pen­tru pro­iec­te­le spor­ti­ve ale Man­ga­li­ei?
 • Pe cand, un BAZIN OLIMPIC DE INOT, la Man­ga­lia?
 1. ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI MANGALIA:

– Cum ara­tă Pla­nul dum­ne­a­voas­tră mana­ge­ri­al pen­tru peri­oa­da 2016 – 2020, cu obiec­ti­ve cla­re și un Calen­dar cu ter­me­ne și res­pon­sa­bi­li­tăți?

BUGETUL LOCAL:

– Ce veti face în cei patru ani cu sume­le pro­ve­ni­te din impo­zi­te­le și taxe­le loca­le?
– Care vor fi des­ti­na­ți­i­le prin­ci­pa­le ale fon­du­ri­lor publi­ce pe care le veți admi­nis­tra?

 1. Care sunt pro­iec­te­le pe care le con­si­de­rați pri­o­ri­ta­re pen­tru Man­ga­lia? Cum veți atra­ge fon­duri euro­pe­ne pen­tru  aces­te pro­iec­te?
 2. Ce pro­iec­te trans­fron­ta­li­ere veți avea în vede­re?

(Uni­tă­ţi­le admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le limi­tro­fe zone­lor de fron­ti­e­ră pot înche­ia între ele înţe­le­geri de coo­pe­ra­re trans­fron­ta­li­eră cu struc­turi simi­la­re din sta­te­le veci­ne, în con­di­ţi­i­le legii).

 1. Alte pro­pu­neri per­so­na­le, pro­iec­te și solu­ții, în slu­j­ba comu­ni­tă­ții loca­le, reie­și­te din dia­lo­gul cu cetă­țe­nii Man­ga­li­ei. 
 2. Când ați sta­bi­lit zile­le de audien­țe cu cetă­țe­nii Man­ga­li­ei, unde și la ce ore?
 3. Un mesaj pen­tru citi­to­rii zia­ru­lui onli­ne MangaliaNews.ro.

Vă mul­țu­mim. (Foto gene­ric: Lau­ren­tiu Mitu).

***************************************************************************

UPDATE, Marți, 30 august 2016: De pri­sos să vă mai spu­nem, sti­mați citi­tori, că nu ne‑a răs­puns NIMENI până acum din­tre cei vizați în acest mate­ri­al, de par­că nici nu l‑ar fi citit, sau nu i‑ar inte­re­sa soar­ta Man­ga­li­ei, ceea ce nu cre­dem…

Facem încă un APEL la con­si­li­e­rii locali, la repre­zen­tan­tii Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, să dea curs invi­ta­ți­ei noas­tre de a‑și expri­ma punc­te­le de vede­re refe­ri­toa­re la PRIORITĂȚILE MANGALIEI și să răs­pun­dă la cele 16 punc­te ale arti­co­lu­lui men­țio­nat, mai ales că tot se dis­cu­tă zile­le aces­tea des­pre Stra­te­gia de Dezvol­ta­re Loca­lă…


Man­ga­lia News, 30.08.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply