Prof. Sorin Mihai: Nu există o corelare între prioritățile pe care și le stabilesc directorii unităților de învățământ și un plan de dezvoltare a municipiului

0
381

scoli-mangalia1

Prof. Sorin Mihai, con­si­li­er local: 

Uni­tă­ți­le de învă­țământ din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia își vor des­chi­de, în curând, por­ți­le pen­tru înce­pe­rea anu­lui șco­lar 2016–2017. Pro­ble­me au fost din­tot­dea­u­na, iar rezol­vă­ri­le vin cu întâr­zi­e­re de fie­ca­re dată. Nu exis­tă o core­la­re între pri­o­ri­tă­ți­le pe care și le sta­bi­lesc direc­to­rii uni­tă­ți­lor de învă­țământ și un plan de dezvol­ta­re a muni­ci­pi­u­lui.

Din dis­cu­ți­i­le avu­te atât cu exe­cu­ti­vul din pri­mă­rie, cât și cu direc­to­rii șco­li­lor se des­prind urmă­toa­re­le con­clu­zii de ansam­blu:

1. Pri­mă­ria răs­pun­de cu întâr­zi­e­re la soli­ci­tă­ri­le care con­sti­tu­ie urgen­țe: repa­ra­ții, igie­ni­zări, îmbu­nă­tă­țiri impu­se de legi­sla­ție (de exem­plu, ram­pe func­țio­na­le, gru­puri sani­ta­re des­ti­na­te ele­vi­lor cu diza­bi­li­tăți). Apro­ba­rea soli­ci­tă­ri­lor se loveș­te de un meca­nism biro­cra­tic, o cere­re tre­când prin cel puțin trei biro­uri, aceas­ta însem­nând minim 10 zile lucră­toa­re.

Solu­ția: pen­tru ast­fel de soli­ci­tări să fie dat avi­zul de către o sin­gu­ră per­soa­nă din pri­mă­rie, ast­fel încât răs­pun­sul să fie îna­in­tat în maxim două zile. Ast­fel de chel­tu­ieli sunt jus­ti­fi­ca­te prin însăși natu­ra lor pri­o­ri­ta­ră și impu­să de legi­sla­ție. Ori­cum, ast­fel de chel­tu­ieli sunt ori cunos­cu­te prin fap­tul că se repe­tă an de an, ori prin fap­tul că sunt impu­se de schim­bări de legi­sla­ție națio­na­lă.

2. Sunt nece­sa­re inves­ti­ții majo­re pen­tru moder­ni­za­rea fie­că­rei uni­tăți de învă­țământ, dar fon­du­ri­le nece­sa­re pen­tru fie­ca­re în par­te sunt insu­fi­cien­te.

Solu­ția: se impu­ne o pla­ni­fi­ca­re cla­ră. Buge­tul anu­al al fie­că­rei uni­tăți de învă­țământ este apro­bat la înce­pu­tul fie­că­rui an buge­tar, așa­dar inves­ti­ți­i­le majo­re tre­bu­ie să fie rezul­ta­tul unor con­sul­tări cu admi­nis­tra­ția publi­că loca­lă, pen­tru a fi asu­ma­te și pen­tru ca banii soli­ci­tați să fie poa­tă fi asi­gu­rați. Lucră­ri­le tre­bu­ie să fie înce­pu­te în pri­me­le zile ale vacan­țe­lor, ast­fel încât să nu per­tur­be pro­ce­sul edu­ca­țio­nal.

3. Pro­gra­mul „Școa­lă după școa­lă”, deși dorit de școli, de părinți, dar și de admi­nis­tra­ția loca­lă nu este via­bil deo­a­re­ce Man­ga­lia se con­frun­tă cu o acu­tă lip­să a spa­ți­i­lor des­ti­na­te pro­ce­su­lui edu­ca­țio­nal și de fon­duri care să asi­gu­re pla­ta cadre­lor didac­ti­ce care s‑ar impli­ca.

Solu­ția: con­stru­i­rea unui cam­pus pre­u­ni­ver­si­tar cu fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le. Din dis­cu­ți­i­le cu direc­to­rii uni­tă­ți­lor de învă­țământ, dar și cu pri­ma­rul și anga­ja­ții pri­mă­ri­ei, exis­tă mai mul­te solu­ții:

a) con­stru­i­rea în zona Dobro­gea 1, aco­lo unde exis­tă deja un teren pro­pus pen­tru clă­di­re des­ti­na­tă învă­țămân­tu­lui.

Dez­a­van­ta­je: este prea depar­te de cen­trul ora­șu­lui, într‑o zonă care nu este încă racor­da­tă la uti­li­tăți.

Avan­ta­je: tere­nul este sufi­cient de mare pen­tru a se con­strui ane­xe, con­stru­i­rea nu ar blo­ca acti­vi­ta­tea niciu­nei uni­tăți șco­la­re.

b) con­stru­i­rea în locul actu­a­lei clă­diri a Șco­lii Gim­na­zi­a­le „Gala Galac­tion” și al clă­di­rii fos­tu­lui PNL, a AJOFM și a Pro­to­ie­ri­ei.

Dez­a­van­ta­je: spa­ți­ul este prea mic, iar AJOFM și Pro­to­ie­ria tre­bu­ie „con­vin­se” să accep­te muta­rea. Pe tim­pul lucră­ri­lor, ele­vii cla­se­lor I‑IV tre­bu­ie să se depla­se­ze fie la școa­la de la Nept­un, fie la cele două cămi­ne de la Lice­ul Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu” (după ce vor fi, în pre­a­la­bil, rea­bi­li­ta­te).

Avan­ta­je: situ­a­rea în cen­trul Man­ga­li­ei.

c) recom­par­ti­men­ta­rea Hote­lu­lui Tos­ca, care ar fi ast­fel pre­lu­at de muni­ci­pa­li­ta­te pen­tru a stin­ge din dato­ri­i­le pe care THR le are către pri­mă­rie.

Dez­a­van­ta­je: clă­di­rea tre­bu­ie să fie întâi pre­lu­a­tă de către pri­mă­rie.

Avan­ta­je: apro­pi­e­rea de sta­țiuni ar oferi avan­ta­je pen­tru ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, care ar putea să facă prac­ti­că șco­la­ră în pro­xi­mi­ta­te, s‑ar putea pune baze­le unui învă­țământ dual via­bil (con­trac­te înche­ia­te direct între agen­ții eco­no­mici și elevi).

Solu­ția cea mai bună con­si­der că este dată de pri­ma vari­an­tă. Car­ti­e­rul este în pli­nă dezvol­ta­re, iar faci­li­tă­ți­le pe care le-ar oferi un cam­pus modern ar anu­la pro­ble­me­le pri­vi­toa­re la ampla­sa­rea depar­te de cen­tru, mai ales dacă s‑ar pune la dis­po­zi­ție micro­bu­ze șco­la­re. S‑ar crea ast­fel pre­mi­se­le dezvol­tă­rii Man­ga­li­ei, făcând zona mult mai dezi­ra­bi­lă.

4. Cadre­le didac­ti­ce tre­bu­ie să fie moti­va­te mult mai puter­nic. Pro­gra­mul „Școa­lă după școa­lă” sau un cen­tru de exce­len­ță ar putea pri­mi finan­ța­re pen­tru sala­ri­za­re de la pri­mă­rie. Am dis­cu­tat deja cu aso­ci­a­ții non-pro­fit care ar inves­ti, la rân­dul lor, cu con­di­ția să exis­te un plan de dezvol­ta­re pe minim 10 ani care să con­sti­tu­ie o asu­ma­re a aces­tor dezi­de­ra­te.

Sunt mul­te de spus. Exis­tă pro­mi­siu­nea acce­să­rii unor fon­duri euro­pe­ne pen­tru con­stru­i­rea cam­pu­su­lui pre­u­ni­ver­si­tar. Dar cel mai impor­tant este să se facă, iar pro­mi­siu­ni­le să fie res­pec­ta­te.”

scoli-mangalia2 scoli-mangalia3 scoli-mangalia4 scoli-mangalia5

Sur­sa: facebook.com/sorinmihai.mangalia


Man­ga­lia News, 9 august 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply