Podul Agigea, după şase ani de incompetenţă. “O mare golănie!”

0
291

podagigea-vechi

Au tre­cut şase ani, timp în care Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor şi Com­pa­nia Naţio­na­lă de Autos­trăzi şi Dru­muri Naţio­na­le din Româ­nia, pe de‑o par­te şi fir­ma aus­tr­i­a­că Bil­fin­ger Ber­ger Bau­ge­se­lls­chaft, pe de altă par­te, s‑au chi­nu­it să rea­bi­li­te­ze un pod con­stru­it în trei ani. Nici acum nu au reu­şit şi, din câte se pare, con­stă­nţe­nii şi turi­ş­tii vor mai avea de păti­mit ceva timp. Cât? Nu se poa­te spu­ne, întru­cât comu­ni­ca­rea între auto­ri­tă­ţi şi mass-media este aproa­pe ine­xis­ten­tă când vine vor­ba des­pre acest subiect.

Pri­ma­rul comu­nei Agi­gea, Cris­ti­an Câr­ja­liu, vede toa­tă aceas­tă „tele­no­ve­lă” drept un sabo­taj, ce nu ar tre­bui să fie tre­cut cu vede­rea. Dar cine să ia măsuri, când abia se fac depla­sări de la cen­tru în teren, şi ace­lea în mare secret. Mai mult, potri­vit edi­lu­lui, lucră­ri­le de rea­bi­li­ta­re ter­mi­na­te au înce­put să dete­ri­o­re­ze podul şi nu ar fi exclus ca, la fina­lul lucră­ri­lor, podul să aibă nevo­ie de o nouă rea­bi­li­ta­re.

Mi se pare o mare golă­nie din par­tea celor de la Dru­muri Naţio­na­le. Aş vrea totu­şi să întreb: ei nu răs­pund în faţa legii? Măsu­ri­le de res­tri­cţio­na­re, acum de închi­de­re a cir­cu­la­ţi­ei, prac­tic de a sugru­ma tra­fi­cul spre sudul lito­ra­lu­lui, le văd ca pe un sabo­taj. Sabo­taj care ar fi tre­bu­it san­cţio­nat dras­tic de către orga­ne­le sta­tu­lui. Aş vrea să întreb ce s‑a schim­bat acum faţă de anul tre­cut, atunci când se cir­cu­la foar­te bine pe patru benzi, în ace­lea­şi con­di­ţii. Podul aces­ta stă în două hoba­ne neschim­ba­te, care au deja un sis­tem supli­men­tar de pro­te­cţie. Anul tre­cut se putea, acum nu? De ce aceşti repre­zen­tanţi ai sta­tu­lui român nu păţesc nimic? Lucră­ri­le făcu­te acum patru ani au înce­put deja să se dete­ri­o­re­ze, la îmbi­nă­ri­le podu­lui cu usca­tul, la cape­te”, a decla­rat, pen­tru „Cuget Liber”, pri­ma­rul Cris­ti­an Câr­ja­liu. 

Contractul, unde‑i contractul? 

Con­trac­tul ce pre­ve­de lucră­ri­le de exe­cu­ţie, preţul, ter­me­nul de fina­li­za­re, dar şi alte deta­lii este de negă­sit şi nimeni nu ştie nimic des­pre asta. Se glu­meş­te şi se spu­ne că, în CNADNR, con­trac­tul de la Podul Agi­gea a deve­nit un subiect tabu. Cul­mea este că nici măcar cei care ar tre­bui să veri­fi­ce modul de desfă­şu­ra­re a lucră­ri­lor nu au văzut nici­o­da­tă acest con­tract. Când se adu­ce vor­ba des­pre asta, îna­lţii fun­cţio­nari încep să se cris­pe­ze şi să lanse­ze acu­ze, fără a oferi vreo expli­ca­ţie raţio­na­lă. De ase­me­nea, pe site-ul CNADNR, con­trac­tul de rea­bi­li­ta­re a Podu­lui de la Agi­gea este de negă­sit, în con­di­ţi­i­le în care alte con­trac­te sunt afi­şa­te.

Nu am fost infor­ma­ţi des­pre nimic anu­me, ei sunt stat în stat. Îi între­băm şi nu răs­pund, iar dacă insis­tăm, devin ten­denţi­oşi, că se ames­te­că poli­ti­cul… I‑am trans­mis şi minis­tru­lui, să spu­nă când se ter­mi­nă, care sunt cos­tu­ri­le? Îi chem la comi­sii şi nu răs­pun­de nimeni, nu au nicio trea­bă. Am făcut inter­pe­la­re la pri­mul minis­tru, iar nimic. Am cerut rela­ţii con­trac­tu­a­le, prin care să vedem obiec­tul, preţul şi ter­me­nul de exe­cu­ţie al con­trac­tu­lui. Eu nu am văzut acel con­tract şi nimeni nu îl dă”, a poves­tit Mihai Lupu, preşe­din­te­le Comi­si­ei pen­tru Trans­por­turi şi Infras­truc­tu­ră din Came­ra Depu­ta­ţi­lor.

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply