Ministrul Educației le cere primarilor să investească în școli

0
231

scoala-europeana (Small)

Mir­cea Dumi­tru, minis­trul Edu­ca­ți­ei Națio­na­le și Cer­ce­tă­rii Ști­in­ți­fi­ce, invi­tă auto­ri­tă­ți­le loca­le să se ală­tu­re unui demers ale cărui obiec­ti­ve sunt sus­ți­ne­rea mai puter­ni­că a edu­ca­ți­ei și îmbu­nă­tă­ți­rea con­di­ți­i­lor de acti­vi­ta­te din șco­li­le româ­nești în per­spec­ti­va înce­pe­rii unui nou an șco­lar.

Par­te­ne­ri­a­tul pen­tru o școa­lă mai bună’ vizea­ză impli­ca­rea tutu­ror fac­to­ri­lor res­pon­sa­bili — minis­ter și auto­ri­tăți loca­le — într-un pro­ces de cola­bo­ra­re în inte­re­sul supe­ri­or al gene­ra­ți­i­lor de elevi care, de fapt, înseam­nă vii­to­rul Româ­ni­ei.

Atunci când vor­bim des­pre școa­lă vor­bim, de fapt, des­pre modul cum înțe­le­gem să dăm for­mă vii­to­ru­lui nos­tru. Or, el nu se poa­te con­tu­ra fără impli­ca­rea noas­tră con­stan­tă, nepar­ti­za­nă și cu viziu­ne. Îmi exprim spe­ran­ța că noul an șco­lar este, și cu aju­to­rul dum­ne­a­voas­tră, mai bine pre­gă­tit pen­tru elevi și pro­fe­sori. Că, împre­u­nă, putem con­tu­ra lumea în care ori­ce vis este per­mis pen­tru copi­ii noș­tri, dând, ast­fel, sens vii­to­ru­lui lor’, decla­ră minis­trul Mir­cea Dumi­tru.

Vă pre­zen­tăm, în con­ti­nu­a­re, tex­tul com­plet al ‘Par­te­ne­ri­a­tu­lui pen­tru o școa­lă mai bună’ pro­pus de minis­trul Mir­cea Dumi­tru, aici: observator.ro

Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply