Ministerul Educaţiei vrea să îmbunătăţească programul consumului de alimente în şcoli

0
249

lapte-si-corn

Pro­gra­mul pen­tru şcoli“ a fost lan­sat ieri de către Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei şi Cer­ce­tă­rii Şti­inţi­fi­ce spre con­sul­ta­re publi­că, iar cei inte­re­sa­ţi pot veni cu suges­tii şi pro­pu­neri care să ducă la îmbu­nă­tă­ţi­rea acestuia.

Docu­men­tul a fost ela­bo­rat de către Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii şi Dezvol­tă­rii Rura­le care doreş­te să obţi­nă opi­ni­i­le şi pro­pu­ne­ri­le publi­cu­lui larh cu pri­vi­re la noul pro­gram pen­tru şcoli ce se va deru­la înce­pând cu anul şco­lar 2017–2018.

Ast­fel, în ter­men de 45 de zile, cetă­ţe­nii şi insti­tu­ţi­i­le inte­re­sa­te pot trans­mi­te pro­pu­neri la adre­se­le de mail: [email protected], [email protected]

În acest sens au fost efec­tu­a­te stu­dii şi son­da­je care au ară­tat prin­ci­pa­le­le pro­ble­me­le din pro­gra­me­le afla­te deja în deru­la­re “Lap­te­le şi cor­nul” şi „Fruc­te în şcoli“.

Mai mult, in observator.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply