Ce nu fac românii ca să evite coşmarul drumului spre Marea Neagră? Podul pe care mulţi şoferi îl ocolesc din neştiinţă

0
149
Booking.com

Litoralul arhiplin în plin sezon estival Foto arhivă Adev

Litoralul românesc ridică în fiecare an aceleaşi probleme: aglomeraţie, îmbolnăviri, bani pierduţi, nervi. Deşi românii au la îndemână câteva soluţii simple, mulţi dintre ei nu le aplică.

Sta­ţia de taxa­re de la Feteşti

Pri­mul obs­ta­col al cur­sei spre mare este Sta­ţia de taxa­re de la Feteşti. Taxa de tre­ce­re a podu­lui de pes­te Dună­re poa­te fi plăti­tă prin sms sau direct la ben­zi­nă­rii, ante­ri­or sau ulte­ri­or tre­ce­rii până la ora 24 a zilei urmă­toa­re. Sunt mereu libe­re ben­zi­le fără bari­e­re şi agent înca­sa­tor, pe unde trec flu­ie­rând şofe­rii care au plătit în avans. Sin­gu­ra ban­dă unde se for­mea­ză cozi kilo­me­tri­ce este cea cu barie­ră şi agent înca­sa­tor, unde se plă­teş­te nume­rar — cu banii în mână, cum se spu­ne.

Pea­jul (aşa se numeş­te tari­ful de tre­ce­re a podu­ri­lor din­tre Feteşti şi Cer­na­vo­dă) este dis­po­ni­bil pen­tru achi­ta­re infor­ma­ti­că din apri­lie 2015. Tari­ful poa­te fi achi­tat la ben­zi­nă­ri­i­le Omv Petrom, Mol Roma­nia, Rom­pe­trol, Mol Reta­il Comert, Socar Petro­le­um), prin SMS la numă­rul 7577 (dis­po­ni­bil în reţe­le­le Oran­ge Roma­nia, Voda­fo­ne Roma­nia, Tele­kom Mobi­le, Tele­kom Fix şi Rcs&Rds) şi nume­rar la sta­tia de taxa­re Feteşti. Prin SMS se poa­te achi­zi­tio­na pea­jul doar pen­tru o tre­ce­re şi doar pen­tru vehi­cu­le înma­tri­cu­la­te în Româ­nia.

Paşii pe care un uti­li­za­tor tre­bu­ie să‑i urmeze pen­tru pla­ta din SMS sunt:

1. se tri­mi­te la 7577 tex­tul care conţi­ne numă­rul de înma­tri­cu­la­re şi cate­go­ria tari­fa­ră cores­pun­ză­toa­re tipu­lui de vehi­cul (1, 2, 3 sau 4).

Tip 1 — a) Vehi­cu­le ruti­e­re de trans­port per­soa­ne cu cel mult 8+1 locuri pe sca­u­ne, inclu­siv con­du­că­to­rul auto – auto­tu­ris­me; b) Vehi­cu­le ruti­e­re cu masa tota­lă maxi­mă auto­ri­za­tă mai mică sau ega­lă cu 3,5 tone, exclu­siv vehi­cu­le­le ruti­e­re de trans­port per­soa­ne.

Tip 2 — a) Vehi­cu­le ruti­e­re de trans­port per­soa­ne cu mai mult de 9 locuri pe sca­u­ne, inclu­siv con­du­că­to­rul auto şi maxi­mum 23 de locuri pe sca­u­ne, inclu­siv con­du­că­to­rul auto; b) Vehi­cu­le ruti­e­re cu masa tota­lă maxi­mă auto­ri­za­tă mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclu­siv vehi­cu­le­le ruti­e­re de trans­port per­soa­ne;

Tip 3 — a) Vehi­cu­le ruti­e­re de trans­port per­soa­ne cu mai mult de 23 de locuri pe sca­u­ne (inclu­siv con­du­că­to­rul auto); b) Vehi­cu­le ruti­e­re cu masa tota­lă maxi­mă auto­ri­za­tă mai mare sau ega­lă cu 12,0 tone şi cu maxi­mum 3 axe (inclu­siv), exclu­siv vehi­cu­le­le ruti­e­re de trans­port per­soa­ne;

Tip 4 — Vehi­cu­le ruti­e­re cu masa tota­lă maxi­mă auto­ri­za­tă mai mare sau ega­lă cu 12,0 tone şi cu mini­mum 4 axe (inclu­siv), exclu­siv vehi­cu­le­le ruti­e­re de trans­port per­soa­ne.

2. se va pri­mi un mesaj prin care se cere să con­fir­me achi­zi­ţia (mesa­jul va conţi­ne infor­ma­ţii deta­li­a­te des­pre achi­zi­ţie, inclu­siv cos­tul total).

3. pen­tru con­fir­ma­rea achi­zi­ţi­ei, se tri­mi­te la numă­rul 7577 un mesaj cu tex­tul DA , ulte­ri­or pri­mi­rii mesa­ju­lui de la pasul 2 — în maxi­mum 3 ore

4. se va pri­mi un mesaj de con­fir­ma­re a achi­zi­ţi­ei ce va conţi­ne seria pea­ju­lui, cate­go­ria aces­tu­ia, numă­rul de înma­tri­cu­la­re pen­tru care a fost emis şi data la care peri­oa­da de vala­bi­li­ta­te expi­ră.

Podul de la Agigea

Podul de la Agi­gea a rămas punc­tul de blo­caj de pe dru­mul lito­ra­lu­lui. Cum se întâm­pla acum câţi­va ani la ieşi­rea de pe Autos­tra­da Soa­re­lui la Cer­na­vo­dă, când se crea aşa-numi­tul „efect de pâl­nie“, aşa se întâm­plă acum la Agi­gea, unde cozi­le se întind pe kilo­me­tri, înce­pând din Con­stanţa şi până la Cos­ti­neşti. Pe podul aflat veş­nic în repa­ra­ţie se cir­cu­lă doar pe o ban­dă pe fie­ca­re sens. Dacă de la Bucu­reşti la Con­stanţa faci 2 ore pe autos­tra­dă pen­tru 230 kilo­me­tri, de la Agi­gea spre sudul lito­ra­lu­lui faci cam la fel, pen­tru 30 kilo­me­tri.

Exis­tă, însă, un pod nou ruti­er, care tre­ce prin Por­tul Con­stanţa, cel con­fun­dat de Călin Popes­cu-Tări­cea­nu la inau­gu­ra­rea din 2015. Este cel mai mare pod hoba­nat (n.r. — susţi­nut prin cabluri uri­a­şe de oţel) din Româ­nia (foto jos) şi face legă­tu­ra între A2 şi Efo­rie — dis­tanţă de fix 9 minu­te. Din octom­brie 2015, şofe­rii au la dis­po­zi­ţie aceas­tă rută alter­na­ti­vă pen­tru tranzi­tul între A2-A4 şi sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc, pe noul pod ruti­er pes­te Cana­lul Dună­re-Marea Nea­gră, situ­at în Por­tul Con­stanţa. În zona Agi­gea au fost ampla­sa­te pano­uri de infor­ma­re şi diri­ja­re a tranzi­tu­lui în punc­te­le-che­ie ale tra­se­u­lui.

noul-pod-agigea

Dar noul pod ruti­er meri­tă văzut şi tra­ver­sat nu doar pen­tru a scur­ta con­si­de­ra­bil tim­pul. Fiind cel mai mare pod hoba­nat din Româ­nia, are o lun­gi­me tota­lă de 360 metri, o des­chi­de­re cen­tra­lă de 200 metri, iar lăţi­mea de 17,4 metri, per­mi­ţând cir­cu­la­ţia pe 4 benzi. Înă­lţi­mea libe­ră sub tabli­e­rul podu­lui în axul Cana­lu­lui Dună­re — Marea Nea­gră este de 18,4 metri. Pilo­nii de pe maluri care susţin tabli­e­rul podu­lui prin fas­ci­cu­le de hoba­ne au o înă­lţi­me de 66 metri dea­su­pra nive­lu­lui mării.

Noul pod de la Agi­gea este situ­at la Km 0+540 al Cana­lu­lui Dună­re-Marea Nea­gră şi a apă­rut ca o nece­si­ta­te pen­tru conec­ta­rea Por­tu­lui Con­stanţa la Autos­tra­da Bucu­reşti-Con­stanţa, prin vari­an­ta oco­li­toa­re a muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa. Era nevo­ie de cre­a­rea unei alter­na­ti­ve, printr‑o bre­tea de conec­ta­re la şosea­ua naţio­na­lă exis­ten­tă (DN39 Con­stanţa — Man­ga­lia), asi­gu­rân­du-se o legă­tu­ră direc­tă între zone­le de nord şi de sud ale Por­tu­lui Con­stanţa, fără tranzi­ta­rea ora­şu­lui.

Cumpărarea unei vacanţe

Cites­te mai mult: adev.ro/oc5wov


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele