Când mii de oameni cer asfalt, le dai asfalt, când un oraș întreg cere lumină pe străzi, îi dai lumină pe străzi, nu pui copaci de fier în parcuri…”

0
385
opinia_mea

Dom­nu­le pro­fe­sor,

V‑ați înce­put dis­cur­sul prin­tr-un atac la per­soa­nă, tipic pen­tru un poli­ti­cian al zile­lor noas­tre. Dar nu‑i nimic, noi, oame­nii de rând ne-am obiș­nu­it să înghi­țim zil­nic umi­lin­țe­le aces­to­ra.

În opi­nia dum­ne­a­voas­tră, a pre­zen­ta fap­te con­cre­te care se întâm­plă fără un motiv logic și a‑ți pune între­bări înseam­nă a nu avea șap­te ani de aca­să. Atunci, dom­nu­le pro­fe­sor, în ora­șul aces­ta tră­im câte­va mii de nesim­țiți, toți ace­ia care am sem­nat ini­ția­ti­va cetă­țe­neas­că pen­tru asfal­ta­rea zonei Dobro­gea. A fost dorin­ța cetă­țe­ni­lor, s‑au lup­tat pen­tru asta, au reu­șit să obți­nă votul con­si­li­e­ri­lor și o alo­ca­re de fon­duri. De ce vă puneți acum împo­tri­va celor care v‑au ofe­rit sca­u­nul de con­si­li­er?

Ne spu­neți poves­tea cu uti­li­tă­ți­le lip­să pen­tru care s‑ar spar­ge asfal­tul. Aflați că Dobro­gea 2 (zona de lân­gă parc) are uti­li­tăți și se poa­te tre­ce foar­te ușor la asfal­tat. Știu asta, îmi pră­fu­iesc ade­sea pan­to­fii sau mă afund în noroi pe ace­le străzi, în func­ție de vre­me. Din foto­li­ul de con­si­li­er înghi­țiți vreo­da­tă praf de Dobro­gea 2? Copi­lul dum­ne­a­voas­tră ajun­ge la școa­lă cu pan­to­fii plini de noroi în timp ce cole­gii râd pe sea­ma lui? Cel mai pro­ba­bil nu…

Ați votat de ase­me­nea și pen­tru tăie­rea fon­du­ri­lor de la cul­tu­ră, pen­tru tăie­rea celor des­ti­na­te rea­bi­li­tă­rii cine­ma-ului Pes­că­ruș, etc. Inte­re­sant este unde ați tri­mis acești bani. Către Par­cul Ever Gre­en și Ale­ea Tei­lor, două pro­iec­te pe fon­duri euro­pe­ne rata­te. Știți de ce s‑a pier­dut finan­ța­rea aces­tor pro­iec­te? Știți în ce fel sunt exe­cu­ta­te? Este sufi­cient să răs­fo­iți puțin face­bo­ok-ul și veți vedea zeci de pos­tări ale cetă­țe­ni­lor care demas­că aproa­pe zil­nic gro­ză­vi­i­le care se întâm­plă pe aces­te șan­ti­e­re.

Inclu­siv noul dum­ne­a­voas­tră coleg de ali­an­ță, dom­nul Mena­bit (care nu a votat pen­tru tăie­rea fon­du­ri­lor), ne ara­tă câte lucruri sunt în nere­gu­lă pe aces­te șan­ti­e­re. Iar în con­di­ți­i­le de față dum­ne­a­voas­tră spri­ji­niți în con­ti­nu­a­re alo­ca­rea de fon­duri din buge­tul local pen­tru aces­te pro­iec­te păgu­b­o­a­se. Fără să vă între­bați de ce sunt atât de prost exe­cu­ta­te lucră­ri­le, de ce s‑a con­stru­it un parc fără cana­li­za­re, de ce s‑au plan­tat copaci în decem­brie, de ce gra­ni­tul nu e gra­nit și e cio­bit, de ce e montat prost, de ce se fac ziduri strâm­be, de ce se taie ziduri, de ce se toar­nă șapă și se pune pavaj pen­tru ca mai apoi să se scoa­tă și să se spar­gă toa­tă șapa… știu, dom­nu­le pro­fe­sor, astea sunt între­bări pe care numai nesim­ți­ții și le pun..

Spre ghi­nio­nul dum­ne­a­voas­tră, cei mulți și fără șap­te ani de aca­să v‑au pus în func­ție. Și tot ei vă vor lua la între­bări atunci când votați în defa­voa­rea lor.

Da, mi-ați fost pro­fe­sor și mult timp m‑am mân­drit cu asta. În cam­pa­nia elec­to­ra­lă chiar v‑am lău­dat. Eu am cre­zut în dum­ne­a­voas­tră atunci când în jur auzeam ”toți sunt la fel”. Dar mi-ați demon­strat rapid că m‑am înșe­lat.

Mi-ați fost chiar diri­gin­te timp de 4 ani, peri­oa­dă în care m‑ați recom­pen­sat cu mul­te medii de 10…, la mate­ria dum­ne­a­voas­tră, dar și la pur­ta­re. Și obiș­nu­iați să mă ofe­riți ca exem­plu pozi­tiv la ședin­țe­le cu părin­ții… Să înțe­leg că atunci aveam bun simț, dar l‑am pier­dut pe drum…

Nu, dom­nu­le pro­fe­sor, eu sunt ace­lași om inte­gru și one­st, așa cum m‑ați învă­țat să fiu. Dum­ne­a­voas­tră sun­teți cel atras în vra­ja poli­ti­cii și care ia deci­zii în func­ție de ceea ce impu­ne o ali­an­ță sau alta… Iar eu am avut bunul simț să nu-mi dau cu păre­rea des­pre dum­ne­a­voas­tră ca om, ci să pre­zint fap­te con­cre­te care ridi­că sem­ne de între­ba­re. Dum­ne­a­voas­tră ați înce­put cu un atac la per­soa­nă și ați ter­mi­nat cu un altul… așa­dar, cum era cu bunul simț?!

Aș pre­fe­ra să ter­mi­năm cu pole­mi­ca și să vă apu­cați de trea­bă, să ne demon­strați că acea pri­mă repre­zen­ta­ție a dum­ne­a­voas­tră a fost doar un dera­paj, că vreți bine­le cetă­țe­ni­lor repre­zen­tând inte­re­sul lor, nu pe al pri­ma­ru­lui. Când mii de oameni cer asfalt, le dai asfalt, când un oraș întreg cere lumi­nă pe străzi, îi dai lumi­nă pe străzi, nu pui copaci de fier în par­curi…

Mult suc­ces pe mai depar­te, sunt con­vin­să că cetă­țe­nii vă vor ier­ta dera­pa­jul dacă de acum îna­in­te vă faceți trea­ba res­pec­tân­du-le nevo­i­le și dolean­țe­le.” (V.X., 14.08.2016).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply