Bucuroşi de oaspeţi pe terenurile de sport din Mangalia? Aceasta‑i întrebarea!

0
1065

stadion-mangalia1

    Bucu­roşi de oas­peţi?

    Aceas­ta este între­ba­rea pe care ori­ce musa­fir o pune gaz­dei sale, atunci când îi tre­ce pra­gul. Dar voi, oas­peţi­lor, sun­teţi bucu­roşi de ase­me­nea gaz­de?

    Am fost ieri pe sta­dio­nul muni­ci­pal, pen­tru a vedea dacă este pre­gă­tit pen­tru desfă­şu­ra­rea unor eve­ni­men­te spor­ti­ve şi pen­tru pri­mi­rea publi­cu­lui în con­di­ţii civi­li­za­te. Ma aştep­tam să fie neîn­gri­jit, dar ceea ce am găsit aco­lo depă­şeş­te limi­ta ima­gi­na­ţi­ei. Sun­tem totuși în seco­lul XXI, în cen­trul unui muni­ci­piu euro­pean!

stadion-mangalia2 stadion-mangalia3 stadion-mangalia4 stadion-mangalia5 stadion-mangalia6 stadion-mangalia7 stadion-mangalia8 stadion-mangalia9 stadion-mangalia10

    Am spe­rat, totu­şi, ca la cele­lal­te două tere­nuri spor­ti­ve, Clu­bul de rugby Cal­la­tis şi baza spor­ti­vă Pes­că­ruş, să găsim ceva mai mul­tă decenţă. Cam aceas­ta este decen­ța, cea din ima­gini, a aces­tor sta­di­oa­ne.

stadion-rugbi-mangalia11 stadion-rugbi-mangalia12teren-sport-cartier-vile-mangalia13 teren-sport-cartier-vile-mangalia14 teren-sport-pescarus-mangalia15 teren-sport-pescarus-mangalia16 teren-sport-pescarus-mangalia17

    Am ple­cat mai depar­te, la Nept­un, cu nădej­dea că sta­dio­nul de aco­lo, aflat în mie­zul lito­ra­lu­lui, vizi­bil chiar de la şosea, se pre­zin­tă măcar un pic mai bine. Gar­duri rup­te, tri­bu­na inva­da­tă de buru­ieni, sca­u­ne spar­te sau lip­să şi, în mij­lo­cul sta­dio­nu­lui, ceva din care picu­ra apă.

18stadion-neptun-mangalia 19stadion-neptun-mangalia 20stadion-neptun-mangalia 21stadion-neptun-mangalia 22stadion-neptun-mangalia 23stadion-neptun-mangalia 24stadion-neptun-mangalia 25stadion-neptun-mangalia 26stadion-neptun-mangalia

    Din păca­te, tră­im într-un oraș în care cul­tu­ra este lua­tă în derâ­de­re chiar de către cei care ar tre­bui să o susţi­nă, în care acti­vi­tă­ţi­le spor­ti­ve sunt susţi­nu­te exclu­siv din buzu­na­re­le părinţi­lor, iar pri­ma­rul, cul­mea iro­ni­ei, spu­ne că se mân­dreș­te cu per­for­manţe­le cul­tu­ra­le şi spor­ti­ve ale tine­ri­lor Man­ga­li­ei, ca şi când o par­te din meri­te ar fi ale domni­ei sale şi ale felu­lui în care gos­po­dă­reş­te acest sec­tor.

    Dom­nu­le pri­mar, “Mens sana in cor­po­re sano”, vă spu­ne ceva?

    Silis­tra Ele­na Ale­xan­dra, con­si­li­er local. (Foto: Vale­ri­an Şarîn­ga.).


Man­ga­lia News, 31.08.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply