Angajatii din invatamant pot beneficia din nou de spor pentru calculator

0
680

 

spor-calculator

Ves­ti bune pen­tru per­so­na­lul didac­tic si auxi­li­ar din inva­ta­mant: de anul aces­ta revi­ne spo­rul pen­tru cal­cu­la­tor. In mate­ri­a­lul urma­tor vom ana­li­za care este pro­ce­du­ra nece­sa­ra pen­tru a se acor­da acest spor si cine sunt anga­ja­tii care vor bene­fi­cia de el.

In cazul in care lucrati intr‑o insti­tu­tie de inva­ta­mant si va des­fa­su­rat in mare par­te acti­vi­ta­tea in fata unui cal­cu­la­tor aveti moti­ve de bucu­rie. Legea 71/2015 adu­ce ina­poi din acest an spo­rul de cal­cu­la­tor, care nu a mai fost acor­dat din 2009.

Con­form legii 71/2015 spo­rul de con­di­tii vata­ma­toa­re se acor­da per­soa­ne­lor care au bene­fi­ci­at de el in decem­brie 2009, in baza deci­zi­ei de atunci, a unei cereri catre con­du­ce­rea sco­lii si a unui pro­ces ver­bal de la Medi­ci­na Mun­cii care a con­sta­tat per­soa­ne­le care au risc vizu­al si isi des­fa­soa­ra acti­vi­ta­tea in ace­lea­si con­di­tii. De ase­me­nea, pot bene­fi­cia de spor de cal­cu­la­tor si anga­ja­tii noi, care sunt inca­drati pe pos­tu­ri­le vacan­te care in decem­brie 2009 au bene­fi­ci­at de acest spor.

Art.I alin (6) din Legea nr.71/2015,pentru apro­ba­rea OUG83/2014 pre­ve­de urma­toa­re­le: La arti­co­lul 5, dupa ali­ne­a­tul (1) se intro­duc doua noi ali­ne­a­te, alin.(1^1) si (1^2), cu urma­to­rul cuprins:

(1^1) Prin nivel de sala­ri­za­re in pla­ta pen­tru func­ti­i­le simi­la­re se inte­le­ge ace­la­si cuan­tum al sala­ri­u­lui de baza cu cel al sala­ri­a­ti­lor avand ace­ea­si func­tie, in care au fost inclu­se, dupa data de 31 decem­brie 2009, sume­le afe­ren­te sala­ri­u­lui de inca­dra­re, pre­cum si sume­le afe­ren­te spo­ru­ri­lor de care au bene­fi­ci­at ina­in­te de aceas­ta data, daca sala­ri­a­tul anga­jat, numit sau pro­mo­vat inde­pli­ne­ste ace­lea­si con­di­tii de stu­dii 0 medii, supe­ri­oa­re, post­u­ni­ver­si­ta­re, doc­to­ra­le, de vechi­me si isi des­fa­soa­ra acti­vi­ta­tea in ace­lea­si con­di­tii, spe­ci­fi­ce locu­lui de mun­ca la data anga­ja­rii sau pro­mo­va­rii.

Asa­dar, apre­ci­em ca anga­ja­tii din inva­ta­mant pot bene­fi­cia din nou din acest an de spo­rul de cal­cu­la­tor. In pri­mul rand, pen­tru a pri­mi acest spor, anga­ja­tii din inva­ta­mant tre­bu­ie sa il soli­ci­te.

Mai mult, AICI. 31.08.2016.


Fol­low us: Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok and @MangaliaNews, on Twit­ter

Pie­se auto și acce­so­rii pen­tru toa­te tipu­ri­le de auto­tu­ris­me, în Man­ga­lia, lân­gă Casa Tine­re­tu­lui:
piese-auto-mangalia.ro
Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply