VIDEO. Ziua Independenței SUA. Semnificația istorică a zilei de 4 Iulie

0
275

4iulie_Ziua_Independentei_SUA

Anul aces­ta, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii împli­nesc 240 de ani de la obți­ne­rea inde­pen­den­ței, pe care o săr­bă­to­resc cu focuri de arti­fi­cii, gră­ta­re, petre­ceri și meciuri de base­ba­ll, ală­tu­ri de familie.

În 4 iulie, ame­ri­ca­nii săr­bă­to­resc adop­ta­rea Decla­ra­ției de Inde­pen­den­ță, în 1776, prin care 13 colo­nii ame­ri­ca­ne (Dela­wa­re, Penn­syl­va­nia, New Jer­sey, Geor­gia, Con­nec­ti­cut, Mas­sa­chu­setts Bay, Mary­land, Sou­th Caro­li­na, New Hamp­shi­re, Vir­gi­nia, New York, Nor­th Caro­li­na, Rho­de Island, Pro­vi­den­ce Plan­ta­tions) și-au pro­cla­mat suve­ra­ni­ta­tea, con­sti­tu­in­du-se într‑o nouă națiu­ne, în afa­ra influ­en­ței Impe­ri­u­lui Britanic.

« Noi con­si­de­răm aces­te ade­vă­ruri evi­den­te, că toți oame­nii sunt egali, că ei sunt înzes­trați de Cre­a­tor cu anu­mi­te Drep­turi ina­li­ena­bi­le, că prin­tre aces­tea sunt Via­ța, Liber­ta­tea și cău­ta­rea Feri­ci­rii. Că, pen­tru a asi­gu­ra aces­te drep­turi, Guver­ne­le sunt insti­tu­i­te prin­tre oameni, izvorând pute­ri­le lor doar din con­sim­țămân­tul celor guver­nați, Că atunci când ori­ce For­mă de Guver­na­re devi­ne dis­truc­ti­vă aces­tor sco­puri, este drep­tul popo­ru­lui de a o modi­fi­ca sau eli­mi­na, și să insti­tu­ie o nouă Guver­na­re, stabilindu‑i fun­da­ția pe ast­fel de prin­ci­pii și organizandu‑i pute­ri­le în ase­me­nea for­mă, încât să le pară lor cel mai pro­ba­bil să pro­du­că Sigu­ran­ță și Feri­ci­re. » — Pream­bu­lul Decla­ra­ției de Independență.

ziua_independentei_sua

Citi­ti con­ti­nu­a­rea în romanialibera.ro, luni, 4 iulie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply