Un român a câştigat „Oscarul inventicii“, decernat de americani

0
167

Invenţia lui ar putea ajuta la oprirea poluării şi ar putea îmbunătăţi viaţa pe Pământ.

flaviu-turcu-un -roman

Fla­viu Tur­cu. Pe moni­toa­re­le din faţa lui sunt ima­gini de la pri­mi­rea pre­mi­u­lui R&D100 FOTO Flo­ri­na Pop

Un dis­po­zi­tiv de mări­mea unui capac de pix i‑a adus româ­nu­lui Fla­viu Tur­cu „Osca­rul inven­ti­cii“, cum sunt numi­te Pre­mi­i­le R&D din SUA care răs­plă­tesc teh­no­lo­gi­i­le cre­a­te să îmbu­nă­tă­ţeas­că via­ţa oame­ni­lor.

Invenţia româ­nu­lui, un rotor de mări­mea unui capac de pix, este un dis­po­zi­tiv care, în com­bi­na­ţie cu alte dis­po­zi­ti­ve, va putea aju­ta la redu­ce­rea poluă­rii prin redu­ce­rea gaze­lor cu efect de seră. Pe scurt, apa­ra­tul este doar „o roti­ţă“ din­tr-un meca­nism care, pe vii­tor, ar putea per­mi­te sto­ca­rea dio­xi­du­lui de car­bon în sub­te­ran. În cele ce urmea­ză, „Ade­vă­rul“ a dis­cu­tat cu Fla­viu (care în pre­zent pre­dă în Cluj), des­pre ce înseam­nă invenţia lui şi des­pre vii­to­rul cer­ce­tă­rii.

Cer­ce­ta­rea tre­bu­ie să ducă la pro­du­se şi ser­vi­cii care îmbu­nă­tă­ţesc via­ţa omu­lui. Asta spun ame­ri­ca­nii“, asta cre­de şi Fla­viu Tur­cu, româ­nul dis­tins, în 2015, cu R&D100 Awar­ds sau „Osca­rul inven­ti­cii“, cum li se mai spun aces­tor pre­mii. E pri­mul cer­ce­tă­tor din Româ­nia care obţi­ne aceas­tă dis­tin­cţie ofe­ri­tă de pes­te jumă­ta­te de secol oame­ni­lor de şti­inţă şi des­co­pe­ri­ri­lor aces­to­ra din întrea­ga lume.

Câş­ti­ga­rea aces­tui Oscar l‑a pla­sat într-un top 100 al celor mai inge­ni­oa­se teh­no­lo­gii din Sta­te­le Uni­te şi i‑a ali­men­tat şi mai mult pasiu­nea pen­tru cer­ce­ta­re şi fizi­că. Şi dorinţa de a schim­ba lumea, pe cât se poa­te. Invenţia pre­mi­a­tă a fost rea­li­za­tă de Fla­viu şi foş­tii colegi din echi­pă de la Labo­ra­to­ru­lui Naţio­nal Paci­fic Nor­dwest (David W. Hoyt, Jes­se A. Sears Jr., Kevin Ros­so şi Jian Zhi Hu) din Rich­land, unul din labo­ra­toa­re­le de top ale Ame­ri­cii ce-şi are ori­gi­nea din Pro­iec­tul Manhat­tan din 1942, al bom­bei ato­mi­ce. Azi, Fla­viu este cadru didac­tic la cate­dra de Fizi­că Bio­mo­le­cu­la­ră a Facul­tă­ţii de Fizi­că, din cadrul UBB.

Cites­te mai mult: adev.ro/oaprka


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok

Pie­se auto și acce­so­rii pen­tru toa­te tipu­ri­le de auto­tu­ris­me, în Man­ga­lia, lân­gă Casa Tine­re­tu­lui:
piese-auto-mangalia.roLocuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele