Teatrul de Vară Jupiter: Programul spectacolelor din săptămâna 18–24 iulie

0
460

zurli_mare_soare_EvLit

Luni, 18 Iulie — Gas­ca Zurli “La mare, la soa­re”

Gaş­ca Zurli ajun­ge “La mare, la soa­re”, într-un spec­ta­col edu­ca­tiv şi inte­rac­tiv pen­tru copii, des­pre cât e de impor­tant sa se pro­te­je­ze de raze­le soa­re­lui şi să le rămâ­nă mai mult timp pen­tru joa­ca în apă şi în nisip. Zâna Bună este cea care îi înva­ță pe cei mici cum să se fereas­că de ori­ce rău, iar Tura Vura, cea mai cara­ghi­oa­să vră­ji­toa­re din lume, este cea care igno­ră sfa­tu­ri­le Zânei Bune.
Fața îi este arsă, cor­pul îi este plin de bubi­țe dar cu toa­te astea nu vrea să folo­seas­că o cre­mă pro­tec­toa­re. În plus, îi invi­di­a­ză pe copi­ii care s‑au bron­zat fru­mos şi alear­gă din sta­ţiu­ne în sta­ţiu­ne dorind să for­meze “Gaș­ca celor arși de soa­re”.
Fina­lul pie­sei este feri­cit, la fel ca și copi­ii care vor ajun­ge la spec­ta­co­lul de tea­tru. Va astep­tam cu mic, cu mare pe la noi!
Pret bilet: 25 de lei (atat pen­tru copii cat si pen­tru parin­ti).
Bile­te­le se pot achi­zi­tio­na de la Casi­e­ria Tea­tru­lui de Vara Jupi­ter intre ore­le 16–22, din recep­ți­i­le hote­lu­ri­lor par­te­ne­re Coho­tels (Hotel Del­ta, Hotel Cali­for­nia) sau onli­ne de pe www.evenimentelitoral.ro

Mier­curi, 20 Iulie, Con­cert — Ioan Gyuri Pas­cu & The Blue Wor­kers

IGPascu_EvLit

Pe 20 Iulie, toa­ta lumea se dis­trea­za ala­turi de Gyuri & The Blue Wor­kers!
For­ma­tia a fost infi­in­ta­ta in 1992 de catre Gyuri Pas­cu avand o acti­vi­ta­te nein­tre­rup­ta de 22 de ani, timp in care au fost inre­gis­tra­te 12 albu­me . Cele cate­va zeci de pie­se com­pu­se si scri­se de Gyuri Pas­cu cuprind mai mul­te genuri muzi­ca­le de la reggae, blues,country pana la rock. In reper­to­ri­ul for­ma­ti­ei se gase­sesc si cover-uri, chiar si arii din ope­re inter­pre­ta­te cu ori­gi­na­li­ta­te de Gyuri , Teo si Vla­dy.
Bile­te­le pot fi achi­zi­tio­na­te de la Casi­e­ria Tea­tru­lui de Vara Jupi­ter (pro­gram 16.00–22.00), din recep­ți­i­le hote­lu­ri­lor par­te­ne­re Coho­tels (Hotel Del­ta, Hotel Cali­for­nia) sau onli­ne de pe www.evenimentelitoral.ro
pret bilet, 30 lei / pers.

Vineri, 23 Iulie, “Doam­ne, ce macel!”

doamne_EvLit

O poves­te cuce­ri­toa­re, o dra­mă pli­nă de umor, poves­tea Yas­mi­nei Reza, unul din­tre cei mai în vogă dra­ma­turgi con­tem­po­rani, a fost pusă în sce­nă de mai mul­te ori în Româ­nia. Două cupluri se întâl­nesc într‑o zi să dis­cu­te ami­a­bil des­pre cear­ta vio­len­tă din­tre fiii lor, sol­da­tă cu un din­te lip­să. Întâm­pla­rea scoa­te la ive­a­lă un întreg tăvă­lug de stări şi pro­ble­me de cuplu ale omu­lui seco­lu­lui 21. Din dis­tri­bu­ţie fac par­te Tania Popa, Delia Nar­tea, Ale­xan­dru Cono­va­ru, Mari­us Dro­gea­nu, deco­rul este sem­nat de Puiu Ante­mir, cos­tu­me­le, de Anca Rădu­ţă, iar ilus­tra­ţia muzi­ca­la de Vasi­le Man­ta. Yas­mi­na Reza şi‑a înce­put carie­ra ca actri­ţă, a regi­zat, a scris roma­ne şi sce­na­rii, dar a deve­nit cunos­cu­tă în lumea întrea­gă ca dra­ma­turg pen­tru tex­te pre­cum „Con­ver­sa­tie după o înmor­mân­ta­re”, „Artă”, „O pie­sa spa­ni­o­lă” sau „Doam­ne… ce macel!”. Pie­se­le sale sunt tra­du­se în pes­te cinci­zeci de lim­bi şi monta­te pe sce­ne­le celor mai impor­tan­te tea­tre din lume: Royal Sha­kes­pea­re Com­pany, Tea­trul Almei­da sau Tea­trul Natio­nal din Lon­dra, Ber­li­ner Ensem­ble şi Schau­büh­ne Ber­lin, Bur­gthe­a­ter Vien­na… Tex­tul pie­sei „Doam­ne… ce măcel” a con­sti­tu­it sce­na­ri­ul fil­mu­lui „Car­na­ge” pre­zen­tat în 2011 la Fes­ti­va­lul de Film de la Veneţia, regi­zat de Roman Polanski şi avându‑i pe afiş pe Jodie Fos­ter, Kate Win­slet, John C. Rei­l­ly, Chris­to­ph Waltz.

Pret bilet: 30 de lei pen­tru adulți.

(Pen­tru pri­mul copil, intra­rea este libe­ra, la al doi­lea copil se per­ce­pe bilet)Biletele se pot achi­zi­tio­na de la Casi­e­ria Tea­tru­lui de Vara Jupi­ter intre ore­le 16–22 sau onli­ne de pe www.evenimentelitoral.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply