Teatrul de Vara Jupiter — Programul spectacolelor din aceasta saptamana

0
327

vreau_un_pupic_EvLit

Luni, 25 Iulie — Gasca Zurli “Vreau pupic de noapte buna”

Vreau Pupic de noap­te bună” este un spec­ta­col des­pre cum putem trans­for­ma cele mai obo­si­toa­re momen­te ale zilei în moti­ve de joa­că. Tre­zi­tul dimi­nea­ța, spă­la­tul pe dinți, îmbră­ca­rea pen­tru școa­lă sau gră­di­ni­ță și momen­tul de dina­in­te de cul­ca­re sunt de cele mai mul­te ori pre­ce­da­te de lungi dis­cu­ții și nego­ci­eri. Și cu cât părin­ții devin mai nerăb­dă­tori și mai ner­voși cu atât mai puter­ni­că e încă­pă­țâ­na­rea celui mic. Per­so­na­je­le din Gaș­ca Zurli știu cum să trans­for­me aces­te momen­te în cli­pe amu­zan­te îmbră­când în joa­că fie­ca­re acțiu­ne. Gaş­ca Zurli îmbi­nă per­fect tea­trul, muzi­ca, poveş­ti­le şi magia într-un spec­ta­col care îi vră­jeş­te pe cei mici, îi ridi­că de pe sca­un, îi amu­ză şi îi impli­că în dis­tra­cţie. Cu sute de spec­ta­co­le la activ, per­so­na­je­le Zurli împart buna dis­po­zi­ţie ca nimeni alt­ci­ne­va și vor fi cu sigu­ran­ță pe pla­cul celor mici.
Pret bilet: 25 de lei/ pers (atat pen­tru copii cat si pen­tru adulți)
Un bilet este vala­bil pen­tru o sin­gu­ră per­soa­nă. Toți par­ti­ci­pan­ții la spec­ta­col tre­bu­ie să cum­pe­re bilet, indi­fe­rent de vâr­stă.
(1 bilet este vala­bil pen­tru o per­soa­nă cu vâr­sta cuprin­să între 0–100 ani)
Bile­te­le se pot achi­zi­tio­na de la Casi­e­ria Tea­tru­lui de Vara Jupi­ter intre ore­le 16–22, din recep­ți­i­le hote­lu­ri­lor par­te­ne­re Coho­tels (Hotel Del­ta, Hotel Cali­for­nia) sau onli­ne de pe www.evenimentelitoral.ro

IGPascu_EvLit

Miercuri, 27 Iulie, Concert — Ioan Gyuri Pascu & The Blue Workers

Pe 27 Iulie, toa­ta lumea se dis­trea­za ala­turi de Gyuri & The Blue Wor­kers!
For­ma­tia a fost infi­in­ta­ta in 1992 de catre Gyuri Pas­cu, avand o acti­vi­ta­te nein­tre­rup­ta de 22 de ani, timp in care au fost inre­gis­tra­te 12 albu­me . Cele cate­va zeci de pie­se com­pu­se si scri­se de Gyuri Pas­cu cuprind mai mul­te genuri muzi­ca­le de la reggae, blues,country pana la rock. In reper­to­ri­ul for­ma­ti­ei se gase­sesc si cover-uri, chiar si arii din ope­re inter­pre­ta­te cu ori­gi­na­li­ta­te de Gyuri , Teo si Vla­dy.
Bile­te­le pot fi achi­zi­tio­na­te de la Casi­e­ria Tea­tru­lui de Vara Jupi­ter (pro­gram 16.00–22.00), din recep­ți­i­le hote­lu­ri­lor par­te­ne­re Coho­tels (Hotel Del­ta, Hotel Cali­for­nia) sau onli­ne de pe www.evenimentelitoral.ro
pret bilet, 30 lei / pers.

doamne_EvLit
Vineri, 29 Iulie, “Doamne, ce macel”

O poves­te cuce­ri­toa­re, o dra­mă pli­nă de umor, poves­tea Yas­mi­nei Reza, unul din­tre cei mai în vogă dra­ma­turgi con­tem­po­rani, a fost pusă în sce­nă de mai mul­te ori în Româ­nia. Două cupluri se întâl­nesc într‑o zi să dis­cu­te ami­a­bil des­pre cear­ta vio­len­tă din­tre fiii lor, sol­da­tă cu un din­te lip­să. Întâm­pla­rea scoa­te la ive­a­lă un întreg tăvă­lug de stări şi pro­ble­me de cuplu ale omu­lui seco­lu­lui 21. Din dis­tri­bu­ţie fac par­te Tania Popa, Delia Nar­tea, Ale­xan­dru Cono­va­ru, Mari­us Dro­gea­nu, deco­rul este sem­nat de Puiu Ante­mir, cos­tu­me­le, de Anca Rădu­ţă, iar ilus­tra­ţia muzi­ca­la de Vasi­le Man­ta. Yas­mi­na Reza şi‑a înce­put carie­ra ca actri­ţă, a regi­zat, a scris roma­ne şi sce­na­rii, dar a deve­nit cunos­cu­tă în lumea întrea­gă ca dra­ma­turg pen­tru tex­te pre­cum „Con­ver­sa­tie după o înmor­mân­ta­re”, „Artă”, „O pie­sa spa­ni­o­lă” sau „Doam­ne… ce macel!”. Pie­se­le sale sunt tra­du­se în pes­te cinci­zeci de lim­bi şi monta­te pe sce­ne­le celor mai impor­tan­te tea­tre din lume: Royal Sha­kes­pea­re Com­pany, Tea­trul Almei­da sau Tea­trul Natio­nal din Lon­dra, Ber­li­ner Ensem­ble şi Schau­büh­ne Ber­lin, Bur­gthe­a­ter Vien­na… Tex­tul pie­sei „Doam­ne… ce măcel” a con­sti­tu­it sce­na­ri­ul fil­mu­lui „Car­na­ge” pre­zen­tat în 2011 la Fes­ti­va­lul de Film de la Veneţia, regi­zat de Roman Polanski şi avându‑i pe afiş pe Jodie Fos­ter, Kate Win­slet, John C. Rei­l­ly, Chris­to­ph Waltz.

pret bilet: 30 de lei pen­tru adulți
(pen­tru pri­mul copil, intra­rea este libe­ra, la al doi­lea copil se per­ce­pe bilet)Biletele se pot achi­zi­tio­na de la Casi­e­ria Tea­tru­lui de Vara Jupi­ter intre ore­le 16–22 sau onli­ne de pe www.evenimentelitoral.ro.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply