Staţiunea Venus, „vedeta“ litoralului românesc în acest sezon!

0
603
07-Romania - beautiful country Mangalia-6-Venus-spre-Saturn by Claboo media (Medium)

LITORAL TV: Sta­ţiu­nea Venus a găz­du­it, în acest week-end, şedinţa comu­nă a comi­si­i­lor de spe­cia­li­ta­te din cadrul Aso­ci­a­ţi­ei Naţio­na­le a Agenţi­i­lor de Turism (ANAT). Eve­ni­men­tul a fost urmat de o întâl­ni­re cu hote­li­e­rii din sudul lito­ra­lu­lui, care au putut, ast­fel, să îşi pre­zin­te pro­pri­i­le idei şi pro­pu­neri pen­tru sezo­nul esti­val 2017.

Con­clu­zi­i­le întâl­ni­rii ne-au fost pre­zen­ta­te de către Adri­an Voican, Preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei de Pro­mo­va­re Pra­ho­va şi lider al Comi­si­ei de Turism Intern. Aces­ta spu­ne că și în actu­a­lul sezon esti­val sudul lito­ra­lu­lui şi‑a con­ti­nu­at trend-ul ascen­dent înre­gis­trat în ulti­mii ani, sta­ţiu­nea Venus fiind „vede­ta“ schim­bă­ri­lor în bine în pri­vin­ța cere­ri­lor de vacanţe la malul mării.

Preşe­din­te­le Comi­si­ei de Turism Intern sus­ți­ne că, pe lân­gă efor­tu­ri­le finan­ci­a­re făcu­te de inves­ti­to­rii din sud, este nece­sa­ră şi o impli­ca­re a auto­ri­tă­ţi­lor loca­le pen­tru com­ple­ta­rea inves­ti­ţi­i­lor agenţi­lor eco­no­mici. În plus, spu­ne Adri­an Voican, lăţi­rea pla­je­lor ce urmea­ză a fi dema­ra­tă în sud, chiar din acest an, va com­ple­ta „tablo­ul“ unui lito­ral româ­nesc renăs­cut, după mai bine de 30 de ani.

08-Romania - beautiful country Mangalia-5-Venus-Jupiter by Claboo media (Medium)

În ceea ce pri­veş­te vân­ză­ri­le pache­te­lor turis­ti­ce pe lito­ra­lul sudic, cifre­le sunt mai mult decât gră­i­toa­re.

În pri­vinţa ofer­tei de eve­ni­men­te în zonă, Adri­an Voican afir­mă că Vama Veche, Man­ga­lia şi cele şase sta­ţiuni ale sale, au înce­put să ofe­re oport­u­ni­tă­ţi de diver­tis­ment ceva mai nume­roa­se.

În pri­vinţa pro­mo­vă­rii zonei de sud a lito­ra­lu­lui, se ştie că Man­ga­lia s‑a „rupt“ de Aso­ci­a­ţia Lito­ral-Del­ta Dună­rii în urmă cu patru ani. Însă, din decla­ra­ţi­i­le Cori­nei Mar­tin, preşe­din­te­le aso­ci­a­ți­ei, pro­mo­va­rea făcu­tă de aces­tă struc­tu­ră la târ­gu­ri­le de turism inter­națio­na­le inclu­de şi zona de sud.

Taxa de pro­mo­va­re de la Man­ga­lia a fost eli­mi­na­tă anul tre­cut, prin deci­zia Con­si­li­u­lui Local. Însă, chiar şi colec­ta­tă, spu­ne Cori­na Mar­tin, aceas­tă taxă ar fi tre­bu­it să nu rămâ­nă în mâi­ni­le fun­cţio­na­ri­lor insti­tu­ţi­ei publi­ce, ci să se „întoar­că“ spre repre­zen­tanţii agenţi­i­lor din turism, după mode­lul Con­stanţei.

Mai mult, pe tvlitoral.ro, 10 iulie 2016.

(Foto: Cla­boo Media).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele