Sorin Mihai: La Mangalia lipsește un Plan de Dezvoltare a municipiului

1
397

Sorin_Mihai-

Prof. Sorin Mihai, con­si­li­er local:

La Man­ga­lia lip­seș­te un Plan de Dezvol­ta­re a muni­ci­pi­u­lui. Tre­bu­ie să ne sta­bi­lim pri­o­ri­tă­ți­le și să ne cana­li­zăm efor­tu­ri­le în func­ție de aces­tea. Din punc­tul meu de vede­re, turis­mul, edu­ca­ția și sănă­ta­tea sunt obiec­ti­ve care asi­gu­ră dezvol­ta­rea pe ter­men lung, iar pe ter­men mediu avem de rezol­vat pro­ble­me­le de infras­truc­tu­ră. Deo­cam­da­tă se acțio­nea­ză hao­tic, legi­sla­ția și admi­nis­tra­ția loca­le nefi­ind corelate.

Pri­o­ri­tă­ți­le (Pla­nul de Dezvol­ta­re) tre­bu­ie să țină cont și de posi­bi­li­tă­ți­le de atra­ge­re a fon­du­ri­lor euro­pe­ne, așa cum sunt pre­fi­gu­ra­te pen­tru urmă­toa­rea peri­oa­dă, ast­fel încât efor­tul buge­tar să fie spri­ji­nit. Des­pre posi­bi­li­tă­ți­le de acce­sa­re a fon­du­ri­lor euro­pe­ne am scris cu ceva timp în urmă.”

sur­sa: facebook.com/sorinmihai.mangalia


N.red. Puteți (re)vedea aici

Pla­nul Inte­grat de Dezvol­ta­re Urba­nă Man­ga­lia pen­tru peri­oa­da 2007–2013.

(Orien­ta­tiv).


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 31.07.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Exis­ta o stra­te­gie de dezvol­ta­re loca­la a Muni­ci­pi­u­lui. Pri­ma­rul pla­tes­te in fie­ca­re an 120.000 lei pen­tru ea. Banii ii impart jumi-juma Col­giu cu Teo­do­res­cu (secre­ta­rul PNL ). Cat des­pre stra­te­gie… se vad rezultatele.

Leave a Reply