SORIN MIHAI: “În situația actuală, nu se mai poate spune că Mangalia trăiește un blocaj”

0
231

Sunt con­vins că decen­ța și seri­o­zi­ta­tea au șan­sa de a se impu­ne, chiar dacă pare din ce în ce mai greu într‑o lume ce pare că își pier­de valo­ri­le”.

pagina-sorin-mihai-

Ne pla­ce sau nu, în urmă­to­rii 4 ani pri­mar al Man­ga­li­ei va fi Cris­ti­an Radu. Man­ga­lia l‑a votat, iar PNL are și 9 con­si­li­eri locali. Man­da­tul său ante­ri­or a fost mar­cat de acu­za­ții la adre­sa con­si­li­e­ri­lor locali, care s‑ar fi opus dezvol­tă­rii muni­ci­pi­u­lui. De ace­ea, mi se pare firesc ca vice­pri­ma­rul să fie cel agre­at de pri­ma­rul pe care și l‑a dorit Man­ga­lia. Ar fi fost absurd să avem un vice­pri­mar fără atri­bu­ții, deco­ra­tiv, sau unul care să nume­re pes­că­ru­șii. În situ­a­ția actua­lă, nu se mai poa­te spu­ne că Man­ga­lia tră­ieș­te un blo­caj. Un vice­pri­mar al PSD nu ar fi echi­li­brat situ­a­ția, ci doar ar fi hră­nit orgo­lii și ar fi con­tri­bu­it la con­ti­nu­a­rea ten­siu­ni­lor. Man­da­tul tre­cut ne‑o dove­deș­te.

Opo­zi­ția de tipul „Gică Con­tra” nu mă inte­re­sea­ză. Vreau ca pro­iec­te­le pen­tru Man­ga­lia să fie pre­zen­ta­te trans­pa­rent, să fie dis­cu­ta­te, amen­da­te, comen­ta­te, dar să fie adop­ta­te fără tro­curi poli­ti­ce mize­ra­bi­le. Poa­te nu sunt un bun poli­ti­cian, căci nu am nego­ci­at votul meu pen­tru foloa­se per­so­na­le. Ori­ce pro­iect, al ori­cui, tre­bu­ie să aibă loc la masa dis­cu­ți­i­lor, iar pen­tru aceas­ta mă voi impli­ca de acum înco­lo.

Titlul unui arti­col de ziar sună așa: „UNPR a tră­dat PSD și s‑a ali­at cu PNL”, făcând refe­ri­re la situ­a­ția din Man­ga­lia. N‑am tră­dat pe nimeni, căci PSD Man­ga­lia nu a fost un ali­at poli­tic pe plan local”. (Prof. Sorin Mihai, con­si­li­er muni­ci­pal).


Man­ga­lia News, 02.07.2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele