O nouă lege minunată, dar nefuncțională! Eșecul voucherelor de vacanță!

0
195

eseculvoucherelordevacanta-

Pre­șe­din­te­le ANAT, Alin Bur­cea: ”Nu este un boom din punc­tul de vede­re al înca­să­ri­lor. Pro­ba­bil că în acest an înca­să­ri­le nu trec de 5 — 7 mili­oa­ne de euro, or, noi am făcut soco­teli și am zis că vor fi înca­sări de 200 de mili­oa­ne de euro”.

Timp de mai bine de un an, ope­ra­to­rii din turism s‑au stră­du­it să facă legea vou­che­re­lor de vacan­ță un act nor­ma­tiv care să se apli­ce în Româ­nia și care să le ofe­re româ­ni­lor șan­sa să ple­ce în vacan­țe în țara lor, încu­ra­jând ast­fel dezvol­ta­rea turis­mu­lui intern, dar și înca­sări la buget și faci­li­tăți pen­tru anga­ja­tori. Totul părea că mer­ge bine, iar cei din indus­tria turis­mu­lui esti­mau că înca­să­ri­le vor fi impor­tan­te pen­tru cei care ope­rea­ză în acest dome­niu. Totuși, recent, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le a Agen­ți­i­lor de Turism, Alin Bur­cea, a anun­țat că, dintr‑o hibă legi­sla­ti­vă, legea vou­che­re­lor de vacan­ță este nefunc­țio­na­lă. Mai exact, potri­vit legii, agen­ți­i­le de turism sunt limi­ta­te să per­cea­pă un comi­sion maxim de 10% pen­tru vacan­țe­le cum­pă­ra­te prin vou­che­re, însă agen­ți­i­le per­cep comi­si­oa­ne mai mari.

”Toa­tă lumea întrea­bă care este creș­te­rea vân­ză­ri­lor. Dacă cine­va vine cu vou­che­re, comi­sio­nul maxim e de 10%, dar cel care vine cu bani, vara mai ales, cum­pă­ră o vacan­ță care are un comi­sion de 12 — 14%. Pro­ble­ma toc­mai aici este, pen­tru că este ile­gal să ai două pre­țuri dife­ri­te la ace­lași ser­vi­ciu, iar noi, ca agen­ții, nu putem să vin­dem la două pre­țuri, nu putem intro­du­ce în soft. Dra­ma apa­re când un cli­ent vine și vrea să cum­pe­re o vacan­ță 50% cu vou­che­re și 50% cu bani, pen­tru că nu putem efec­tiv să vin­dem”, a expli­cat Bur­cea. De ace­ea, el spu­ne că legea tre­bu­ie modi­fi­ca­tă, pen­tru că, teh­nic, este nefunc­țio­na­lă, iar înca­să­ri­le sunt mult mai scă­zu­te decât se esti­ma.

Nu este un boom, nu este un lucru sem­ni­fi­ca­tiv din punc­tul de vede­re al înca­să­ri­lor. Pro­ba­bil că în acest an înca­să­ri­le nu trec de 5 — 7 mili­oa­ne de euro, or, noi am făcut soco­teli și am zis că vor fi înca­sări de 200 de mili­oa­ne de euro, eram foar­te încân­tați. Am tot fost la comi­sii să rezol­văm aceas­tă pro­ble­mă, însă noi am dis­cu­tat, dar lucru­ri­le nu s‑au modi­fi­cat”, a decla­rat Bur­cea.

O altă pro­ble­mă care a scă­zut din impac­tul pe care îl esti­ma­se­ră ope­ra­to­rii din turism este fap­tul că buge­ta­rii nu pri­mesc aces­te vou­che­re, pen­tru că Guver­nul a sta­bi­lit că ele nu se vor acor­da, din lip­să de fon­duri.

Adri­a­na MIHAI, Telegrafonline.ro, 8 iulie 2016.

Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele