Nota 5 la Mate…

3
5030

Dra­gii mei elevi de cla­sa a VIII‑a,

După un exa­men greu, întot­dea­u­na greu la anii voş­tri, vreau să vă spun, în cali­ta­te de diri­gin­tă şi pro­fe­soa­ră, o poves­te.

Acum… câţi­va ani în urmă…, o ele­vă de vâr­sta voas­tră a dat exa­men de cla­sa a VIII‑a (se numea „admi­te­re” atunci) şi a luat 5 la mate. Drept urma­re, a fost cata­lo­ga­tă „proas­tă” şi a ajuns la „lice­ul din vale”, ruşi­nea urbei. De la matri­co­lă la pan­tofi, a ajuns de râsul tutu­ror: vecini, pri­e­te­ni, rude… Era”din vale”, din „locul de ruşi­ne”, nu lua­se 10 la mate şi nici la româ­nă. Note­le bune lua­te după ace­ea nu au mai con­tat, nici pre­mi­i­le la olim­pi­a­dă sau con­cur­suri… Ele­va ace­ea a mun­cit din greu pen­tru admi­te­rea la facul­ta­te. Îşi dorea să devi­nă pro­fe­soa­ră… nai­vi­tă­ţi din vre­muri comu­nis­te…! Anii au tre­cut, lumea a uitat… şi rude­le, şi veci­nii, şi „pri­e­te­nii”… Ele­va ace­ea a deve­nit pro­fe­soa­ră. Ele­va ace­ea sunt eu.

Dra­gii mei copii, nu sun­teţi con­tu­ra­ţi de note! Ştiu foar­te bine că uno­ra v‑a fost foar­te fri­că. Este firesc. Dar visul vos­tru nu se opreş­te aici. Aţi luat note mici? Con­ti­nu­a­ţi să lucra­ţi la voi! Mai aveţi de con­stru­it şi de înţe­les lucruri. Gân­di­ţi-vă la vise­le voas­tre. Poa­te că aces­te vise nu includ nota de la Mate sau Româ­nă.

Eu sper ca voi să vă înţe­le­geţi rolul în aceas­tă lume, mesa­jul, iubi­rea. Mi-ar plă­cea ca, pes­te ani, să vă mai amin­ti­ţi de acel 10 de Cră­ciun şi de 1 Iunie, pe care eu vi le dăru­iam în memo­ria unei feti­ţe care a cre­zut mult prea tare în note, atât de tare încât a pre­fe­rat să moa­ră pen­tru ele.

Vă rog să deve­ni­ţi oameni buni, iubi­tori, fru­moşi sufle­teş­te. Note­le nu sunt defi­ni­ţia voas­tră. Pes­te ani, vreau să vă văd, fără şcoa­lă şi note, feri­ci­ţi cu vise­le voas­tre… chiar nai­ve… este OK.

Vă iubesc, vă res­pect şi vă îmbră­ţi­şez pe toţi, fie cu 10, fie fără. Diri­ga şi „pro­fa”.

Ange­la Ele­na Soa­re, 2 iulie 2016.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

3 COMENTARII

  1. Doam­na pro­fe­soa­ra, nu știu dacă va mai adu­ceți amin­te de mine, mereu m‑ati aju­tat cu mul­te sfa­turi și va mul­țu­mesc foar­te mult, sun­teți cea mai buna pro­fe­soa­ra pe care am cunoscut‑o. Va urez mul­ta sănă­ta­te și mul­ta feri­ci­re!

  2. Un mesaj fru­mos, care mi‑a făcut lacri­mi­le sa se joa­ce în col­țu­ri­le ochi­lor. Da, e o lume a com­pe­ti­ți­ei, dar ea nu tre­bu­ie dusă la extrem. Lumea va bârfi indi­fe­rent de notă. Veci­nii vor bârfi felul în care le-ai dat bună ziua, te-ai îmbră­cat, ți-ai aran­jat sau nu părul. Lice­ul ace­la ”din vale” devi­ne din ce în ce mai mult o alter­na­ti­vă a com­pe­ten­ței. Din­co­lo de repu­ta­ția for­ma­tă de acei ”vecini”, aco­lo sunt oameni de cali­ta­te și copii noro­coși să‑i aibă pro­fe­sori.
    Toți am tre­cut prin­tr-un eșec la un moment dat. Iar asta ne‑a făcut mai puter­nici, mai buni, mai noro­coși. Nota ace­ea e doar o pun­te către tărâ­mul făgă­du­in­ței, tărâm pe care însă va tre­bui să mun­ciți, să vă des­co­pe­riți, să vă iubiți și accep­tați.
    Mul­țu­mesc doam­nă, că într‑o lume în care toa­tă lumea vede doar com­pe­ti­ția, cine­va se gân­deș­te și la con­cu­renți.

  3. Aşa este, cînd ieşi în lume nu ai pe frun­tea ta scri­se note­le de la şcoa­lă sau pro­fe­sia; ai min­tea şi tru­pul. Totul este să per­se­ve­rezi, să nu dez­ar­mezi, să nu te laşi învins de gre­u­tă­ţi­le vieţii şi atunci o să fie bine, vă garan­tez. Mun­ca adu­ce mul­te bucu­rii în via­ţă, nimic nu se face fără mun­că, dar făcu­tă cu muş­chii şi cu min­tea, de ace­ea eu reco­mand copi­i­lor să inveţe, ca să poa­tă să tră­i­as­că mai uşor în via­ţă. Nota îţi dă o ima­gi­ne a per­so­na­li­tă­ţii tale, dar nu deci­si­vă. Luînd note bune, e clar că ştii mai mult decît alţii şi faci anu­mi­te lucruri mai repe­de şi mai bine. Totul în via­ţă con­tea­ză ce faci şi cum faci, pen­tru a trăi mai bine şi în înţe­le­ge­re cu seme­nii tăi. Copii, vă doresc sănă­ta­te, pute­re de mun­că şi ţineţi frun­tea sus; vă iubesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele