Controale pe litoral. Mare atenţie unde mâncaţi! Carne expirată, pâine mucegăită şi PREŢURI EXAGERATE

0
204

carne-expirata

REPLICA: Turi­ş­tii care vin pe lito­ral tre­bu­ie să fie foar­te atenţi la ceea ce con­su­mă. Comi­sa­rii ANPC pre­zenţi în cadrul Coman­damen­tu­lui Lito­ral 2016 au desfă­şu­rat în pri­me­le 30 de zile, acţiuni de veri­fi­ca­re la 628 de ope­ra­tori eco­no­mici veri­fi­ca­ţi. Au fost apli­ca­te 98 de amenzi con­tra­venţio­na­le în valoa­re de 403.800 lei şi 75 aver­tis­men­te pen­tru neres­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor con­su­ma­to­ri­lor. A fost găsi­tă car­ne expi­ra­tă, pâi­ne ţinu­tă în con­di­ţii impro­prii, bău­turi răco­ri­toa­re depo­zi­ta­te neco­res­pun­ză­tor şi mul­te alte nere­guli. S‑a dis­pus măsu­ră opri­rii tem­po­ra­re a pres­tă­rii ser­vi­ci­i­lor până la reme­di­e­rea defi­cienţe­lor în 25 de cazuri. S‑au oprit defi­ni­tiv de la comer­ci­a­li­za­re sau de la uti­li­za­re în pres­ta­rea de ser­vi­cii pro­du­se ali­men­ta­re în valoa­re tota­lă de 7.838 lei, iar tem­po­rar au fost opri­te de la comer­ci­a­li­za­re pro­du­se ali­men­ta­re şi nea­li­men­ta­re în valoa­re de 25.735 lei.

Incre­di­bil ce se întâm­plă pe lito­ral, în anu­mi­te uni­tă­ţi de ali­men­ta­ţie publi­că! Cele 628 acţiuni de con­trol efec­tu­a­te de ANPC au vizat veri­fi­cări pen­tru 60 ope­ra­tori eco­no­mici care comer­ci­a­li­zau bunuri ali­men­ta­re, 267 pres­ta­tori de ser­vi­cii în ali­men­ta­ţie publi­că, 138 de ope­ra­tori eco­no­mici care comer­ci­a­li­zau bunuri nea­li­men­ta­re şi 163 pres­ta­tori de ser­vi­cii nea­li­men­ta­re. Prin­ci­pa­le­le defi­cienţe con­sta­ta­te au fost: neres­pec­ta­rea con­di­ţi­i­lor de depo­zi­ta­re a pre­pa­ra­te­lor din car­ne ofe­ri­te la comer­ci­a­li­za­re, ducând la modi­fi­cări orga­no­lep­ti­ce (pro­du­se­le au fost inter­zi­se defi­ni­tiv de la comer­ci­a­li­za­re); indi­ca­rea neco­res­pun­ză­toa­re a preţu­ri­lor pro­du­se­lor ali­men­ta­re ofe­ri­te la comer­ci­a­li­za­re; bău­turi răco­ri­toa­re depo­zi­ta­te neco­res­pun­ză­tor, sub direc­ta acţiu­ne a raze­lor sola­re, con­du­când la modi­fi­ca­rea pro­pri­e­tă­ţi­lor aces­to­ra; neres­pec­ta­rea tem­pe­ra­tu­rii de păs­tra­re a pâi­nii, aceas­tă era în sta­re con­ge­la­tă. De ase­me­nea, au fost des­co­pe­ri­te pre­pa­ra­te din car­ne (fică­ţei pasă­re, pul­pe pui) şi pre­pa­ra­te culi­na­re (ardei umplu­ţi) la care s‑a modi­fi­cat sta­rea ter­mi­că, aces­tea au fost con­ge­la­te în con­di­ţi­i­le în care tem­pe­ra­tu­ra de păs­tra­re a aces­to­ra era de 0–8 gra­de Cel­si­us; car­ne şi pre­pa­ra­te din car­ne cu dată limi­ta de con­sum depă­şi­tă şi fără ele­men­te de iden­ti­fi­ca­re şi carac­te­ri­za­re uti­li­za­te la pre­gă­ti­rea pre­pa­ra­te­lor culi­na­re (s‑au inter­zis defi­ni­tiv de la uti­li­za­re).

Coman­damen­tul Lito­ral 2016 acţio­nea­ză pe trei zone ope­ra­ţio­na­le, iar loca­ţi­i­le unde con­su­ma­to­rii pot for­mu­la recla­ma­ţii sunt: Mama­ia- sta­ţiu­ni­le Mama­ia şi Năvo­dari; Cos­ti­neşti – sta­ţiu­ni­le Cos­ti­neşti, Efo­rie Nord, Efo­rie Sud, Tuz­la, 23 August; Man­ga­lia — sta­ţiu­ni­le Olimp, Nept­un, Jupi­ter, Cap Auro­ra, Venus, Saturn, Man­ga­lia, 2 Mai, Vama Veche. Înfi­inţa­rea Coman­damen­tu­lui Lito­ral 2016 are ca scop pre­ve­ni­rea şi com­ba­te­rea prac­ti­ci­lor care dău­nea­ză vieţii, sănă­tă­ţii, secu­ri­tă­ţii şi inte­re­se­lor eco­no­mi­ce ale con­su­ma­to­ri­lor şi asi­gu­ra­rea drep­tu­lui con­su­ma­to­ri­lor de a fi infor­ma­ţi.

Miha­e­la UNGUREANU, repli­caon­li­ne, Luni, 25.07.2016.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele