Top 5 practici bizare în secţiile de votare. Cum se pot frauda alegerile: „Ceva s‑a întâmplat. La ora 18.00, era vot egal“

0
226

sectie-de-votare

Secţie de vota­re. FOTO Ade­vă­rul.

În ciu­da măsu­ri­lor de secu­ri­ta­te lua­te cu oca­zia ale­ge­ri­lor loca­le din 5 iunie 2016, pri­vind eli­mi­na­rea prac­ti­ci­lor ile­ga­le, mai mulţi mem­bri ai secţi­i­lor de vota­re au dez­vă­lu­it pen­tru „Ade­vă­rul“ câte­va căi prin care s‑ar fi putut fra­u­da pro­ce­sul elec­to­ral şi cum puteau acor­da ile­gal voturi pen­tru un can­di­dat sau altul.

Mai mul­te per­soa­ne care au făcut par­te din comi­si­i­le de vota­re în muni­ci­pi­ul Con­stanţa, care au cerut să le fie pro­te­ja­tă iden­ti­ta­tea, au dez­vă­lu­it pen­tru „Ade­vă­rul“ câte­va prac­tici sus­pec­te de fra­u­dă elec­to­ra­lă, folo­si­te în ziua ale­ge­ri­lor loca­le, pe 5 iunie.

  1. Cărţi­le de iden­ti­ta­te cu stam­pi­lă

Spre exem­plu, la secţia de vota­re din aşa-zisul „car­ti­er al nevo­ia­şi­lor“ al Con­stanţei, Henri Coan­dă, mai mulţi ale­gă­tori s‑au pre­zen­tat la vot cu cărţi de iden­ti­ta­te pro­vi­zo­rii. „De regu­lă, pe aces­tea nu se lipesc auto­co­lan­te, pen­tru că sunt vala­bi­le doar o lună, însă cei care le deţi­neau cereau expres acest lucru: «Ca să dove­dim că am votat, doam­n㻓, expli­cau ei.

2. Bule­ti­nul de vot foto­gra­fi­at

O situ­a­ţie gra­vă, poves­tesc sur­se­le „Ade­vă­rul“, s‑ar fi petre­cut în ziua votu­lui la o secţie din car­ti­e­rul Tomis Nord. „Un mem­bru al comi­si­ei a auzit dintr‑o cabi­nă de vot un zgo­mot care indi­ca o fil­ma­re. A fost che­mat jan­dar­mul care, la rân­dul lui, a ape­lat poli­ţia. Oame­nii legii au cerut tele­fo­nul tână­ru­lui şi au şters fil­ma­rea. Anche­tat, el a spus că i s‑a cerut să dove­deas­că fap­tul că a votat cu PSD pen­tru a pri­mi 50 de lei“, a poves­tit mar­to­rul. Votul a rămas în urnă, iar tână­rul a pri­mit amen­dă con­tra­venţio­na­lă pen­tru fil­ma­rea votu­lui.

3. CNP-uri­le intro­du­se manu­al

Mar­to­rii con­sul­ta­ţi de „Ade­vă­rul“ susţin că table­ta de sca­na­re a cărţi­lor de iden­ti­ta­te ale votanţi­lor nu asi­gu­ră pro­te­cţie 100% împo­tri­va ten­ta­ti­ve­lor de fra­u­dă. S‑au putut sca­na doar cărţi­le de iden­ti­ta­te, nu şi bule­ti­ne­le vechi cu file sau paşa­poar­te­le. „Table­ta are două opţiuni: sca­na­re CMZ sau intro­du­ce­re CNP în mod manu­al, pen­tru bule­ti­ne­le vechi sau pen­tru paşa­poar­te“, ne expli­că un ope­ra­tor de cal­cu­la­tor care a fost pre­zent într‑o secţie de vota­re. Au fost situ­a­ţii când table­ta s‑a defec­tat, la un moment dat, la o secţie de vota­re şi cel desem­nat s‑o folo­seas­că a intro­dus CNP-uri­le ale­gă­to­ri­lor manu­al.   „Spre exem­plu, la o secţie de vota­re s‑au intro­dus manu­al CNP-uri­le mai mul­tor votanţi care se regă­seau pe lis­te per­ma­nen­te la ulti­me­le ale­geri şi ulte­ri­or a fost foar­te sim­plu ca cine­va din comi­sie să intro­du­că în urnă câte­va voturi în plus, atâ­tea câte CNP-uri s‑au sca­nat“, poves­teş­te o sur­să.

4. Votul pe lis­te supli­men­ta­re

Sur­sa mai spu­ne că au exis­tat cazuri dumi­ni­că, 5 iunie, când ale­gă­to­rii aju­nşi la secţie au des­co­pe­rit că a votat alt­ci­ne­va în locul lor. Li s‑a expli­cat că a fost o eroa­re de tas­ta­re a CNP-ului, iar că pe bor­de­rou a sem­nat cine­va din greşe­a­lă în locul lor şi ast­fel votanţii erau tre­cu­ţi pe lis­te supli­men­ta­re. Într‑o altă situ­a­ţie des­cri­să, doi ale­gă­tori au des­co­pe­rit că figu­rau în sis­te­mul elec­tro­nic la o secţie de vota­re, iar pe lis­te­le per­ma­nen­te la alta. „Ar fi putut să vote­ze la ambe­le, dacă nu exis­ta table­ta de sca­na­re a cărţi­lor de iden­ti­ta­te“, expli­că sur­se­le „Ade­vă­rul“.

5. Mobi­li­za­rea cu lis­ta în mână

În vre­me ce pacienţi­lor inter­na­ţi la Spi­ta­lul de Boli infe­cţi­oa­se din Con­stanţa li s‑a inter­zis vota­rea, întru­cât mem­brii secţi­ei din apro­pi­e­rea uni­tă­ţii medi­ca­le n‑au mers cu urna mobi­lă la patu­ri­le lor, alt­fel se pare că s‑au petre­cut lucru­ri­le cu votanţii din une­le car­ti­e­re. Din infor­ma­ţi­i­le pri­mi­te de zia­rul „Ade­vă­rul“, mem­brii unu­ia din­tre par­ti­de s‑au mobi­li­zat şi au ple­cat, cu lis­te­le în mână, la porţi­le votanţi­lor mai săraci, ameninţându‑i că, dacă nu se pre­zin­tă la secţie să-şi exer­ci­te votul, „nu vor mai pri­mi nimic“.

Cites­te mai mult: adev.ro/o8epyr


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply