Sistem informatic de prevenire a votului ilegal la alegerile de duminică

0
181

aep

Auto­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă a pre­zen­tat, astăzi, Sis­te­mul infor­ma­tic de moni­to­ri­za­re a pre­zenţei la vot şi de pre­ve­ni­re a votu­lui ile­gal, care va fi folo­sit la ale­ge­ri­le de dumi­ni­că, 5 iunie.

Apli­ca­ţia va fi fun­cţio­na­lă în secţi­i­le de vota­re pe o table­tă uti­li­za­tă de un ope­ra­tor de cal­cu­la­tor, care va sca­na Codul Nume­ric Per­so­nal al ale­gă­to­ru­lui şi va veri­fi­ca dacă aces­ta a mai votat sau nu.

Toa­te ten­ta­ti­ve­le de vot ile­gal vor fi sem­na­la­te poli­ţi­ş­ti­lor, care vor lua măsuri, a sub­li­ni­at vice-preşe­din­te­le Auto­ri­tă­ţii Elec­to­ra­le Per­ma­nen­te, Mari­an Muhuleţ.

El a mai decla­rat că, man­da­te­le can­di­da­ţi­lor care nu au vâr­sta de 23 de ani, pre­vă­zu­tă de lege, pen­tru a can­di­da la ale­geri, nu vor fi validate.

radioconstanta.ro, 31.05.2016.


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Facebook

Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply