IPJ Constanta: ALEGERI LOCALE ÎN SIGURANȚĂ!

0
190

alegeri-liste-lectorale

Poli­ţia Româ­nă a luat toa­te măsu­ri­le pen­tru asi­gu­ra­rea unui cli­mat de lini­ş­te şi sigu­ranţă publi­că pe întrea­ga dura­tă a desfă­şu­ră­rii ale­ge­ri­lor loca­le.

Pes­te 800 de poli­ţi­şti din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța vor fi angre­na­ţi în misiuni, pen­tru buna desfă­şu­ra­re a pro­ce­su­lui elec­to­ral și în total pes­te 1.500 de cadre ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne din jude­țul Con­stan­ța sunt la dato­rie în aces­te zile.

Obiec­ti­ve­le urmă­ri­te de oame­nii legii în cadrul aces­tori misiuni sunt paza secţi­i­lor de vota­re, menţi­ne­rea ordi­nii şi sigu­ranţei publi­ce, pre­ve­ni­rea unor eve­ni­men­te nega­ti­ve, pre­cum şi apli­ca­rea cu fer­mi­ta­te, corec­ti­tu­di­ne şi echi­dis­tanţă a pre­ve­de­ri­lor lega­le atunci când se con­sta­tă încăl­cări ale legii.

Poli­ţi­ş­tii se vor afla în stra­dă pen­tru a asi­gu­ra măsuri de ordi­ne şi lini­ş­te publi­că, în vede­rea pre­ve­ni­rii ori­că­ror fap­te anti­so­ci­a­le în aceas­tă peri­oa­dă.

De ase­me­nea, pen­tru solu­ţio­na­rea soli­ci­tă­ri­lor şi sem­na­lă­ri­lor cu pri­vi­re la eve­ni­men­te­le pro­du­se în ziua ale­ge­ri­lor, vor acţio­na, con­form com­pe­tenţe­lor, poli­ţi­şti con­sti­tui­ţi în echi­pe ope­ra­ti­ve și de cer­ce­ta­re la fața locu­lui.

Tot­o­da­tă, au fost sta­bi­li­te şi efec­ti­ve de rezer­vă for­ma­te din poli­ţi­ş­tii și lup­tă­to­rii Ser­vi­ci­u­lui Acțiuni Spe­ci­a­le, care vor fi în per­ma­nenţă pre­gă­ti­te să acţio­ne­ze, împre­u­nă cu struc­tu­ri­le de jan­darmi, dacă situ­a­ţia ope­ra­ti­vă o va impu­ne. (04.06.2016.)


Fol­low us: @MangaliaNews, on Twit­ter and Man­ga­li­a­News Punc­tRo, to Face­bo­ok
Locuri de mun­ca in Man­ga­lia:
Jobs by neuvoo.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply